ПО­КА­НА за пре­д­с­та­вя­не на офер­ти

Aug 27th, 2014 | От | Category: обяви

ПО­КА­НА за пре­д­с­та­вя­не на офер­ти

Пре­д­мет на по­ръ­ч­ка­та:

Спе­ци­а­ли­зи­ран пре­воз на уче­ни­ци до 16 – го­ди­ш­на въз­раст  от с.Цър­к­ва, с. Ге­не­рал Кан­тар­джи­е­во, с.Ро­га­че­во и с.Кра­не­во до СОУ “Хр. Смир­нен­с­ки” с.Об­ро­чи­ще през уче­б­на­та 2014/2015″ по сле­д­ни­те мар­ш­ру­ти:

– Об­ро­чи­ще – Цър­к­ва – Об­ро­чи­ще

– Об­ро­чи­ще – Ге­не­рал Кан­тар­джи­е­во – Ро­га­че­во – Об­ро­чи­ще

– Об­ро­чи­ще – Кра­не­во – Об­ро­чи­ще

Кра­ен срок за по­лу­ча­ва­не на офер­ти: до 16:00 ча­са на 04.09.2014 г.

Офер­ти­те се по­да­ват ли­ч­но или по по­ща­та с об­ра­т­на раз­пи­с­ка,
респ. ку­ри­ер на ад­ре­са на Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция – гр. Бал­чик – пл. “21-ви се­п­тем­в­ри” № 6, ли­це за при­е­ма­не на офер­ти Кра­си­ми­ра Ко­с­то­ва –
мл. ек­с­перт Об­щи­на Бал­чик, тел: 0579/ 7-10-46.

От­ва­ря­не на офер­ти: 10:00 ча­са на 05.09.2014 г. в за­се­да­тел­на­та за­ла на Об­щи­на Бал­чик /пл.21-ви Се­п­тем­в­ри” №6/ От­ва­ря­не­то на офер­ти­те е пу­б­ли­ч­но и на не­го мо­гат да при­съ­с­т­ват уча­с­т­ни­ци­те в про­це­ду­ра­та или те­х­ни упъл­но­мо­ще­ни пре­д­с­та­ви­те­ли, ка­к­то и пре­д­с­та­ви­те­ли на сре­д­с­т­ва­та за ма­со­во ос­ве­до­мя­ва­не и дру­ги ли­ца.

На­с­то­я­ща­та по­ка­на е пу­б­ли­ку­ва­на под но­мер  9033030 на сай­та на АОП За въ­п­ро­си и до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция:

Та­тя­на Ва­си­ле­ва – гл. спе­ци­а­лист СД, тел: 0579/7-10-54.

 

Коментарите са затворени.