Мина състезанието с джетове на централния плаж в Балчик

Aug 21st, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

10615358_730877143634405_7095963514647397674_n

На 16 ав­густ, бе да­ден стар­тът на вто­ро­то съ­с­те­за­ние с дже­то­ве Balchik Jet Ski Competition, част от ве­ри­га­та Black Sea Open Jet  Ski Tour 2014. За­пи­с­ва­не­то на уча­с­т­ни­ци­те  за­по­ч­на в 10:00 ча­са, а на обяд в 12:00 ча­са во­де­щи­ят Ата­нас Ми­хай­лов от­к­ри офи­ци­ал­но на­д­п­ре­ва­ра­та с во­д­ни­те ма­ши­ни в Бал­чик.

По по­ка­на на ор­га­ни­за­то­ри­те от Moko Solution, през це­лия съ­бо­тен ден за му­зи­ка­та по вре­ме и след съ­с­те­за­ни­е­то ще се по­г­ри­жи DJ Vladislav Rashkov  с най-ак­ту­ал­но­то от съ­в­ре­мен­на­та му­зи­ка. Още цял куп бъл­гар­с­ки  из­пъл­ни­те­ли из­пъл­ниха най-на­шу­ме­ли­те хип-хоп хи­то­ве на ля­то­то – Дим­чо Ха­ра­лам­пи­ев, или про­с­то „Dim4ou” се ка­чи пър­ви на сце­на­та за вси­ч­ки фе­но­ве на бъл­гар­с­кия рап. Ве­д­на­га след то­ва чер­на­та въл­на про­дъл­жиха Young BB Young. Вклю­чи се ло­шо­то мом­че на хип-хоп му­зи­ка­та, а имен­но 100 Ки­ла, кой­то из­пъл­ни най-но­ви­те си пар­че­та.

В по­д­к­ре­па на вси­ч­ки му­зи­кал­ни из­пъл­ни­те­ли до­й­де и хо­ре­о­г­ра­фът Хри­с­то Ха­джи­ми­хай­лов и не­го­ва­та гру­па „CREATORS”, ко­и­то по­ка­за мно­го ули­ч­ни  тан­ци и не­ви­ж­да­ни из­пъл­не­ния. Със своя не­по­в­то­рим стил те ста­на­ха още по-из­ве­с­т­ни след уча­с­ти­е­то си в по­с­ле­д­ния се­зон на шо­у­то „Бъл­га­рия тър­си та­лант” по bTV. Спе­ци­ал­но уча­с­тие взе­ха и кра­си­ви­те мо­ми­че­та­та от Free Dance Agency, ко­и­то на­го­ре­щиха още по­ве­че ат­мо­с­фе­ра­та на пла­жа, без да из­не­ве­рят на сти­ла си от мно­го ат­ра­к­ти­в­на хо­ре­о­г­ра­фия.

Съ­с­те­за­ни­е­то се про­ве­ж­да за вто­ра по­ре­д­на го­ди­на с пъл­на­та по­д­к­ре­па и съ­дей­с­т­вие на Об­щи­на Бал­чик. Ор­га­ни­за­то­ри­те и Об­щи­на­та за­ложиха из­к­лю­чи­тел­но мно­го на раз­ви­ти­е­то на джет спор­та у нас, ка­к­то и на  по­пу­ля­ри­зи­ра­не­то му сред по­д­ра­с­т­ва­що­то по­ко­ле­ние.

Об­щи­ят на­г­ра­ден фонд, кой­то си раз­де­лиха при­з­ьо­ри­те на 16 ав­густ, бе на об­ща стой­ност 13 000 ле­ва. Уча­с­т­ни­ци­те се съ­с­те­за­ваха в ка­те­го­ри­и­те: де­ца до 15 го­ди­ни, прав джет или jet ski, се­д­нал джет или runabout, съ­о­т­ве­т­но до 200 кон­с­ки си­ли и над 200 кон­с­ки си­ли и ка­те­го­рия же­ни.

Най-ма­ла­к­та уча­с­т­ни­ч­ка бе шест го­ди­ш­на­та Ади от Ру­мъ­ния.

По­с­ле­д­ни­ят етап от Black Sea Open Jet Ski Tour 2014 е в При­мор­с­ко на 23 ав­густ, когато ще бъдат определени наци-оналните призьори.                    /БТ/

 

Коментарите са затворени.