За­по­ч­на­ха по­д­во­д­ни­те ар­хе­о­ло­ги­че­с­ки про­у­ч­ва­ния ме­ж­ду Кон­с­тан­ца и Ка­вар­на

Aug 21st, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

За­по­ч­на ре­а­ли­за­ци­я­та на тран­с­г­ра­ни­чен про­ект, по кой­то се из­вър­ш­ват по­д­во­д­ни ар­хе­о­ло­ги­че­с­ки про­у­ч­ва­ния на ра­йо­на ме­ж­ду ру­мън­с­кия град Кон­с­тан­ца и бъл­гар­с­кия Ка­вар­на. Ве­че е за­ку­пе­но не­об­хо­ди­мо­то во­до­ла­з­но обо­ру­д­ва­не. Во­до­лаз от Ка­вар­на е пре­ми­нал обу­че­ние в Ру­мъ­ния. За­по­ч­на­ли са и про­у­ч­ва­ни­я­та, ко­и­то за­се­га са на те­ри­то­ри­я­та на Ру­мъ­ния, съ­о­б­щи ди­ре­к­то­рът на Ис­то­ри­че­с­кия му­зей в Ка­вар­на Да­ри­на Мир­че­ва.

По про­е­к­та во­до­ла­зи и из­с­ле­до­ва­те­ли от Бъл­га­рия и Ру­мъ­ния пре­тър­с­ват мор­с­ко­то дъ­но за по­тъ­на­ли ко­ра­би, сгра­ди и при­с­та­ни­ща под во­да­та ме­ж­ду нос Ка­ли­а­к­ра и ру­мън­с­кия град Кон­с­тан­ца. Иде­я­та е да се раз­вие най-мо­дер­на­та и скъ­па ту­ри­с­ти­че­с­ка ин­ду­с­т­рия, свър­за­на с по­се­ще­ния на по­тъ­на­ли ар­те­фа­к­ти, обя­с­ни пре­ди вре­ме пред БТА проф. Ата­нас Па­ла­зов, шеф на Ин­с­ти­ту­та по оке­а­но­ло­гия към БАН във Вар­на.

Про­е­к­тът „По­д­во­д­но Ар­хе­о­ло­ги­че­с­ко На­с­ле­д­с­т­во в За­па­д­на­та част на Чер­но­мор­с­кия шелф” (HERAS) по Про­г­ра­ма­та за Тpансгpани­ч­но Сътpуд­ни­че­с­т­во Pумъ­ния – Бъл­гаpия 2007–2013. Той се ре­а­ли­зи­ра от На­ци­о­нал­ния Ин­с­ти­тут по мор­с­ка ге­о­ло­гия и ге­о­е­ко­ло­гия (Ге­о­Е­ко­Мар), Ру­мъ­ния, Ин­с­ти­ту­та по Оке­а­но­ло­гия – БАН, Вар­на, Ис­то­ри­че­с­ки му­зей, Ка­вар­на, Му­зей за на­ци­о­нал­на ис­то­рия и ар­хе­о­ло­гия, Кон­с­тан­ца, Ру­мъ­ния, и НПО „Ре­с­пи­ро По­д­во­д­но из­с­ле­до­ва­тел­с­ко об­ще­с­т­во” Кон­с­тан­ца, Ру­мъ­ния. От две­те стра­ни ще си съ­т­ру­д­ни­чат на­у­ч­ни­те ра­бо­т­ни­ци – оке­а­но­ло­зи и по­д­во­д­ни ар­хе­о­ло­зи, во­до­ла­зи и му­зе­и­те от Кон­с­тан­ца и Ка­вар­на. Уча­с­тие ще взе­ме из­с­ле­до­ва­тел­с­ка­та аме­ри­кан­с­ка ми­ни­по­д­во­д­ни­ца на на­шия ин­с­ти­тут, ко­я­то се пу­с­ка на дъл­бо­чи­на до 250 ме­т­ра.

На мор­с­ко­то дъ­но ме­ж­ду Ка­ли­а­к­ра и Кон­с­тан­ца има по­тъ­на­ли ко­ра­би, при­с­та­ни­ща и сгра­ди от IV -V век пре­ди Хри­с­та, ко­и­то пре­д­с­та­в­ля­ват ин­те­рес за ту­ри­с­ти­те от цял свят, по­со­чи проф.Па­ла­зов.

По про­е­к­та се пре­д­ви­ж­да обу­че­ние на ин­с­т­ру­к­то­ри по гмур­ка­не – по­д­во­д­ни ек­с­кур­зо­во­ди. Про­е­к­тът е за 18 ме­се­ца, ка­то е стар­ти­рал ми­на­ло­то ля­то и ще про­дъл­жи до фе­в­ру­а­ри до­го­ди­на.

Станислава КРЪСТЕВА

 

Коментарите са затворени.