Морската база ще стане рибарско пристанище

Jan 2nd, 2011 | От | Category: Общински новини

На връх Ни­кул­ден кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов спо­де­ли пред на­съ­б­ра­ли­те се ри­ба­ри и пра­з­ну­ва­щи гра­ж­да­ни, че най-по­с­ле ба­за­та на ВМС в Бал­чик е от­с­тъ­пе­на от во­ен­но­то ми­ни­с­тер­с­т­во на Об­щи­на­та за на­п­ра­ва на ри­бар­с­ко при­с­та­ни­ще за ко­ра­би от 15 до 25 БРТ.

Уп­ра­в­ле­ни­е­то се по­е­ма от Бо­ри­с­лав Сто­я­нов – ди­ре­к­тор на дър­жа­в­но­то пре­д­п­ри­я­тие “Ри­б­ни ре­сур­си”, в чий­то ак­ти­ви вли­зат при­с­та­ни­ща­та в Ас­па­ру­хо­во, При­мор­с­ко, Со­зо­пол и Бал­чик. Той спо­де­ли, че мо­гат за 1 го­ди­на  да се ус­во­ят до 4 млн. ев­ро за ре­но­ви­ра­не на ри­бар­с­ко­то при­с­та­ни­ще в Бал­чик, по мяр­ка 3.3 от опе­ра­ти­в­на­та про­г­ра­ма “Ри­бар­с­т­во”. 11 ри­бар­с­ки ко­ра­би най-по­с­ле ще на­ме­рят сво­е­то мя­с­то. Тук ще мо­гат да ако­с­ти­рат и ко­ра­би от дру­ги при­с­та­ни­ща. Та­к­си­те ще бъ­дат по­но­си­ми и це­ле­съ­о­б­ра­з­ни.В ба­за­та ще има ри­б­на бор­са, ма­га­зин за пър­ва про­да­ж­ба, скла­до­ва ба­за, по­ме­ще­ния за ри­бо­ло­вен ин­вен­тар, ле­до­ге­не­ра­тор, 11 ко­ра­бо­с­то­ян­ки.  Ра­до­ст­та на ри­ба­ри­те из­ра­зи Ро­сен Ди­мов от ри­бар­с­ко­то сдру­же­ние “Бал­чик”.
Све­ще­ни­ци­те Стра­тия, Ге­ор­ги от Бал­чик и Фи­лип от с.Об­ро­чи­ще из­вър­ши­ха во­до­с­вет и ос­ве­ща­ва­не на ри­бен об­рок, да­ден от край­б­ре­ж­ни­те ре­с­то­ран­ти на ри­ба­ри­те за здра­ве и къ­с­мет. Вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи мо­жа­ха да опи­тат ри­б­ния кур­бан и пе­че­ния ка­ра­гьоз, ко­и­то бя­ха в изо­би­лие, при­го­т­ве­ни от ри­ба­ри­те.  Бал­чи­ш­ки­те ено­ри­а­ши чу­ха в храм “Св.Ни­ко­ла” в кв.Ге­ме­джи Зла­то­у­с­то­ва­та ли­тур­гия и си взе­ха от ри­б­ния кур­бан.  Гра­дът бе на­и­с­ти­на ни­кул­ден­с­ки на­с­т­ро­ен и от все­ки дом и ре­с­то­рант ми­ри­ше­ше на пря­с­на ри­ба. На жур­на­ли­с­ти­те от це­лия ре­ги­он кме­тът Н.Ан­ге­лов из­да­де тай­на­та ре­це­п­та на ри­бе­на­та чор­ба, ко­я­то ли­ч­но при­го­т­вя за го­с­ти­те си на своя имен ден.  Да ни е че­с­тит ус­пе­хът с ри­бар­с­ко­то при­с­та­ни­ще. Ос­та­ва след го­ди­на да се по­з­д­ра­вим с ре­но­ви­ра­не­то му.

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.