Незагасена цигара изпепели детския лагер в Кранево

Aug 21st, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

kranevo

Го­лям по­жар уни­що­жи вто­рия етаж и по­к­ри­ва на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния де­т­с­ки ла­гер в се­ло Кра­не­во. То­ва съ­о­б­щи за Topnovini.bg Ти­хо­мир Ка­т­ран­джи­ев от Об­ла­с­т­но­то уп­ра­в­ле­ние “По­жар­на бе­зо­па­с­ност и за­щи­та на на­се­ле­ни­е­то” в До­б­рич.

Ин­ци­ден­тът е въз­ни­к­нал око­ло 19 ча­са та­зи ве­чер, а пла­мъ­ци­те са об­х­ва­на­ли сгра­да­та мно­го бър­зо. Пет ог­не­бор­че­с­ки еки­па са уча­с­т­ва­ли в га­си­тел­на­та опе­ра­ция. От по­чи­в­ния дом сво­е­в­ре­мен­но са би­ли ева­ку­и­ра­ни 23 ру­с­на­че­та, ко­и­то са на­с­та­не­ни на дру­го мя­с­то. Сред тях ня­ма по­с­т­ра­да­ли или об­га­зе­ни. Сти­хи­я­та е уни­що­жи­ла 840 кв. м. от по­к­ри­ва на сгра­да­та, ка­к­то и ста­ра­та сто­ло­ва на вто­рия етаж. Спа­се­ни са по­ме­ще­ни­я­та на пър­вия етаж.

Ек­с­пер­ти от РУП-Ал­бе­на раз­с­ле­д­ват при­чи­ни­те за по­жа­ра. По пър­во­на­чал­на ин­фор­ма­ция до не­го се сти­га за­ра­ди из­х­вър­ле­на не­за­га­се­на ци­га­ра вър­ху ка­шо­ни. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во. Сгра­да­та ос­та­ва под на­б­лю­де­ние, на мя­с­то през но­щ­та ще де­жу­ри про­ти­во­по­жа­рен екип.

Топ новини – Добрич

 

Коментарите са затворени.