Съобщение относно параметрите на предлагане на акции на “Албена АД”

Aug 21st, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

На проведено заседание на Съвета на директорите на „БФБ-София” АД, по Протокол № 42/08.08.2014 г., на основание чл. 31, ал. 8 от част III Правилата за допускане до търговия на БФБ, е взето решение, във връзка с подадено заявление по чл. 25, ал. 1 от част III на Правилата за допускане до търговия, за допускане до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за приватизация, на емисията дялови ценни книжа (ISIN код BG11ALBAAT17), издадени от „Албена АД” (борсов код 6AB) във връзка с публичното предлагане на 304 570 бр. Акции, предложени за приватизация, явяващи се 7,13 % от капитала на дружеството емитент, при следните параметри на предлагането:

– Първоначална минимална продажна цена на една акция: 48,94 лв.;

– Пазарна партида: 1 лот – 1 акция;

– Начална дата на публичното предлагане: 18.08.2014 г.;

– Крайна дата: 02.10.2014 г.;

– Упълномощен инвестиционен посредник: ИП Първа финансова брокерска къща ООД-София;

– Упълномощен борсов посредник: 10612 – Георги Койнов.

 

Коментарите са затворени.