Де­т­с­ки ша­х­ма­тен тур­нир във Варна

Aug 21st, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

10614277_613871898732556_601967948118056910_n

На 16 ав­густ във Вар­на, ден след офи­ци­ал­ния пра­з­ник на гра­да, се про­ве­де съ­с­те­за­ние по шах за де­ца – до 8 г., 10 г., 12 г.

Уча­с­т­ва­ха ес­те­с­т­ве­но най-мно­го де­ца от Вар­на. Пре­д­с­та­ви­те­ли­те на на­шия град Бал­чик бя­ха Ан­дон Ан­до­нов /8 г./, Рай­чо Ми­лев /11 г./ и Ге­ор­ги Ор­ли­нов Ге­ор­ги­ев /11 г./. Чу­де­с­но бе пре­д­с­та­вя­не­то на Ан­дон при най-мал­ки­те. То­ва му е вто­ро уча­с­тие в тур­нир, ной ус­пя да по­с­ти­г­не 2 по­бе­ди, ко­е­то му от­ре­ди 5 мя­с­то. При най-го­ле­ми­те /ус­ло­в­но ка­за­но най-го­ле­ми­те/ уча­с­т­ва­ха Ге­ор­ги и Рай­чо. Тя­х­на­та за­да­ча бе из­к­лю­чи­тел­но тру­д­на, но се спра­ви­ха до­б­ре. Иг­ра­ха с до­с­та по-опи­т­ни про­ти­в­ни­ци и по­с­ти­г­на­ха по­бе­ди сре­щу вар­нен­с­ки­те мом­че­та.

В край­но­то кла­си­ра­не Ге­ор­ги ста­на пе­ти, а Рай­чо – ос­ми. Бих ис­кал да бла­го­да­ря на мом­че­та­та за тя­х­но­то же­ла­ние  и ста­ра­ние за иг­ра. По­же­ла­вам им за в бъ­де­ще все по­ве­че и по-го­ле­ми ус­пе­хи.

Кра­си­мир КИР­ЧЕВ

 

Коментарите са затворени.