Балчик – фестивален град на Балканите

Aug 21st, 2014 | От | Category: ВАЖНА

P2490264

И та­зи се­д­ми­ца Бал­чик по­да­ри сво­я­та ля­т­на сце­на на фе­с­ти­вал­на изя­ва – ру­с­кия фе­с­ти­вал „Пра­ви до­б­ро! Тво­ри до­б­ро!”, чи­я­то га­ла ве­чер бе на 16 ав­густ и бе от­к­ри­та от се­к­ре­та­ря на Об­щи­на Бал­чик г-жа Ма­ри­я­на Ан­ге­ло­ва. Пър­ви но­мер в про­г­ра­ма­та бя­ха де­ца­та на Ре­пу­б­ли­ка Бу­ря­тия, с ръ­ко­во­ди­тел Юлия Ви­к­то­ро­в­на. Най-мно­го ап­ло­ди­с­мен­ти по­лу­чи бал­чи­ш­ко­то уча­с­тие на Пе­тя А­джо­по­ва, но­си­тел­ка на мно­го на­г­ра­ди от ме­ж­ду­на­ро­д­ни кон­кур­си. Тя бе от­ли­че­на и на то­зи фе­с­ти­вал.          Фото: Б.Т.

P2490272

Из­к­лю­чи­тел­но ус­пе­ш­ни дни за Пе­тя А­джо­по­ва. В рам­ки­те на 1 се­д­ми­ца спе­че­ли 2 на­г­ра­ди ГРАН ПРИ от ме­ж­ду­на­ро­д­ни­те пе­в­че­с­ки кон­кур­си “Ро­за ми­ра” и “Тво­ри до­б­ро”, ка­к­то и пре­с­ти­ж­на­та на­г­ра­да на кме­та на град Ма­йо­ри от кон­кур­са “Canzoni del Mondo”- Ита­лия. Там тя бе пре­д­с­та­ви­тел на Об­щин­с­ки де­т­с­ки ком­п­лекс – Бал­чик и ста­на на­ша на­ци­о­нал­на гор­дост.

Фото: Маруся Костова

 

Коментарите са затворени.