Провериха седем плажа в Балчик и Каварна

Aug 14th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

1

Със за­по­вед на Об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел на До­б­рич Не­д­ко Мар­чев на 5 и 6 ав­густ е из­вър­ше­на про­вер­ка на мор­с­ки­те пла­жо­ве в об­щи­ни­те Бал­чик и Ка­вар­на, съ­о­б­ща­ват от Об­ла­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция на До­б­рич.

Ко­ми­си­я­та, на­з­на­че­на от Не­д­ко Мар­чев е из­вър­ши­ла ог­лед и про­вер­ка на съ­с­то­я­ни­е­то на мор­с­ки­те пла­жо­ве на те­ри­то­ри­я­та на две­те об­щи­ни, ко­и­то са пре­до­с­та­ве­ни за уп­ра­в­ле­ние на об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел и от­да­де­ни под на­ем.

Обект на про­вер­ка­та е съ­с­то­я­ни­е­то на пла­жо­ве­те и из­пъл­не­ни­е­то на за­дъл­же­ни­я­та по до­го­во­ри­те за на­ем от на­е­ма­те­ли­те на се­дем мор­с­ки пла­жа: „Бо­жу­рец – То­по­ла 1”, „Бо­жу­рец-То­по­ла 2”, „Бо­жу­рец-То­по­ла 3”, „Икан­та­лъ­ка 1”, „Бал­чик – цен­т­ра­лен”, „Нов плаж Бал­чик”, „Кра­не­во – Ме­ж­ду­на­ро­ден де­т­с­ки ла­гер”.

По вре­ме на ог­ле­да ко­ми­си­я­та ус­та­но­ви, че про­ве­ре­ни­те пла­жо­ве са в до­б­ро са­ни­тар­но-хи­ги­ен­но съ­с­то­я­ние.

Спа­зе­ни са изи­с­к­ва­ни­я­та за ме­ди­цин­с­ко оси­гу­ря­ва­не и во­д­но спа­ся­ва­не.

Ус­та­но­ве­ни са не­ре­д­но­с­ти в из­пъл­не­ни­е­то на за­дъл­же­ни­я­та по до­го­во­ра на на­е­ма­те­ля на мор­с­ки плаж „Нов плаж Бал­чик“, за ко­и­то ще бъ­дат из­п­ра­те­ни пре­д­пи­са­ния, по­я­с­ня­ват от Об­ла­с­т­на­та уп­ра­ва.

/ДТ/

 

Коментарите са затворени.