Конкурс за отдаване под наем на терен с площ 50 кв.м

Aug 14th, 2014 | От | Category: ДРУГИ, Общински новини

Balchik_logo_s-433x400

На ос­но­ва­ние  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС – гр. Бал­чик, при­е­та с Ре­ше­ние № 238 по Про­то­кол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Ре­ше­ние № 748 по Про­то­кол 59/17.02.2011 г. на ОбС – Бал­чик и За­по­вед № 955/08.08.2014 г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик.

1. ОБЯ­ВЯ­ВА про­це­ду­ра за ор­га­ни­за­ция и про­ве­ж­да­не на пу­б­ли­ч­но опо­ве­с­тен не­при­съ­с­т­вен кон­курс за от­да­ва­не под на­ем на:

Те­рен с площ 50.00 м2, на­хо­дящ се в гр. Бал­чик – ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, ак­ту­ван с АЧОС 3671/27.04.2009 г., пре­д­с­та­в­ля­ващ част от УПИ № ІІ, кв. 141 по ПУП на гр. Бал­чик /ПИ № 02508.77.51 по кад. кар­та на гр. Бал­чик/, це­лия с площ от 676.00 м2, за по­с­та­вя­не на пре­ме­с­т­ва­ем обект, пре­д­на­з­на­чен за тър­го­в­с­ка дей­ност.

2.  Цел на кон­кур­са : от­да­ва­не под на­ем на част от те­рен за по­с­та­вя­не на пре­ме­с­т­ва­ем обект, пре­д­на­з­на­чен за тър­го­в­с­ка дей­ност.

2.1. Начална годишна наемна цена :

– на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на в раз­мер на 969,00 лв. /де­ве­т­с­то­тин ше­с­т­де­сет и де­вет ле­ва/, без ДДС

2.2. Срок на до­го­во­ра – 5 (пет) го­ди­ни от да­та­та на склю­ч­ва­не на до­го­во­ра.

2.3. Допускане до конкурса :

– до уча­с­тие в кон­кур­са се до­пу­с­кат  кан­ди­да­ти, ко­и­то са ре­ги­с­т­ри­ра­ни по сми­съ­ла на тър­го­в­с­кия за­кон и раз­ви­ва­щи дей­ност на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик.

За­ку­пу­ва­не на кон­кур­с­на до­ку­мен­та­ция в раз­мер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, все­ки ра­бо­тен ден от 14.08.2014 г. до 29.08.2014 г. на ка­са­та на ОбА – Бал­чик.

Край­ни­ят срок за при­е­ма­не на де­по­зит за уча­с­тие е 29.08.2014 г. до 15,30 ч. и пре­д­ло­же­ние на съ­ща­та да­та до в ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на ОбА – Бал­чик, ад­рес пл.”21-се­п­тем­в­ри” № 6.

Ог­лед се оси­гу­ря­ва след пре­д­ва­ри­тел­на уго­вор­ка и пре­д­с­та­вя­не на до­ку­мент за за­ку­пе­на тръ­ж­на до­ку­мен­та­ция в от­дел “Об­ра­зо­ва­ние, ху­ма­ни­тар­ни, со­ци­ал­ни и сто­пан­с­ки дей­но­с­ти”, стая № 105.

За спра­в­ки: тел. 7-10-54 Ве­се­ли­на Ма­ри­но­ва

 

Коментарите са затворени.