Международен ден на хората с увреждания

Jan 2nd, 2011 | От | Category: ДРУГИ

Чо­век, до­ри да има дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми, мо­же да жи­вее пъл­но­цен­но и да оп­ро­вер­гае дре­в­на­та мъ­д­рост за здра­вия дух /за­що­то той мо­же да чер­пи си­ла и се опи­ра на бо­га­та ду­ше­в­ност/.  В то­ва ни убе­ж­да­ва ат­мо­с­фе­ра­та и на­с­т­ро­е­ни­е­то в Клуб “Хи­нап”, за хо­ра с ув­ре­ж­да­ния с по­пу­ляр­но­то на­з­ва­ние “ин­ва­ли­ди”. Клу­бът с ори­ги­нал­но­то, но мно­го­з­на­чи­тел­но име “Хи­нап”, са алю­зия към ви­со­ко­то тън­ко дър­во, с вку­с­ни и здра­во­с­ло­в­ни пло­до­ве, с жи­ла­ви ко­ре­ни, дър­во, ус­то­я­ва­що на ве­т­ро­ве­те.  Пре­д­се­да­те­лят на Клу­ба М.Ма­ле­ва и та­зи го­ди­на по­ка­ни сво­и­те чле­но­ве на тър­же­с­т­вен обяд по слу­чай Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на ин­ва­ли­ди­те – 3 де­кем­в­ри.

По­ве­че от 130 чо­ве­ка до­й­до­ха в ре­с­то­рант “Ло­тос”, за да го от­п­ра­з­ну­ват. Тър­же­с­т­во­то от­к­ри Дим­ка Ма­ле­ва, а след нея тро­га­тел­но по­з­д­ра­ви­тел­но сло­во про­из­не­се кме­тът на гра­да Н.Ан­ге­лов, кой­то е тря­б­ва­ло то­зи ден да бъ­де в Шу­мен, но ува­жил пра­з­ни­ка на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния и ос­та­на с тях. Сред го­с­ти­те бе­ше по­че­т­ни­ят член на клу­ба Ста­ни­с­лав Ни­ко­лов, Стан­ка Ган­че­ва и Ру­с­ка Пе­т­ро­ва /Сдру­же­ние на да­ми­те на ро­за­та/, Ста­ни­с­ла­ва Ми­те­ва от Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не. Го­с­ти на тър­же­с­т­во­то има­ше от Ка­вар­на и Кра­не­во. Гру­па­та за ста­ри гра­д­с­ки пе­с­ни от с.Кра­не­во из­пъл­ни по­з­д­ра­ви­тел­на про­г­ра­ма. За ху­ба­во­то на­с­т­ро­е­ние до­при­не­со­ха и чу­де­с­ни­те из­пъл­не­ния на Ста­ни­с­лав Ни­ко­лов и Ни­ве­ли­на Ге­ор­ги­е­ва, ко­я­то ръ­ко­во­ди две­те пе­в­че­с­ки гру­пи на Клуб “Хи­нап”.
По­з­д­ра­в­ле­ния към го­с­ти­те с ху­ба­ви на­ро­д­ни пе­с­ни на­п­ра­ви­ха Стой­ка, Не­ли, Со­ф­ка, Ани – пе­ви­ци­те от гру­па­та “Бя­ло цве­те”. Му­зи­ка­та и тан­ци­те за­в­ла­дя­ха вси­ч­ки и ре­с­то­ран­тът се ока­за те­сен за ве­се­ли­те хо­ра. Сред тан­цу­ва­щи­те най-мно­го се про­я­ви Ван­ко, ко­го­то че­с­то сре­ща­ме в Бал­чик да кра­чи бър­зо и са­мо­у­ве­ре­но с па­те­ри­ци­те си, а че­с­то да во­ди и мал­ко де­тен­це. Ед­но по­д­ра­ни­ло джу­дже /по­е­те­са­та Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва/ раз­да­де на вси­ч­ки от Клу­ба кра­си­вия тра­ди­ци­о­нен ка­лен­дар, из­да­ние на в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” и гир­лян­ди, а мал­ки­те по­лу­чи­ха и ко­ле­д­ни тор­би­ч­ки с по­да­ръ­ци и ла­ком­с­т­ва.

Мария АНДРЕЕВА

Коментарите са затворени.