Фестивал, наречен олимпиада

Aug 14th, 2014 | От | Category: ВАЖНА

5

Солистите Доротея Доротеева, Симона Кодева и Александър Мутафчийски, усмихнати със Спирит ансамбъл, ръководен от Петя Миролескова /цигулка/, позират щастливи след усешната Гала оперетна вечер на 1 август 2014 г. по време на фестивала “Balchik Classic Days 2014”      

Фото: М. Костова  

От 26 юли до 2 ав­густ 2014 г.до ре­с­то­рант „Ми­с­т­рал” в Бал­чик ех­тя­ха ве­ли­ко­ле­п­ни­те из­пъл­не­ния на ред бъл­гар­с­ки му­зи­кан­ти и на го­с­ти от Че­хия и Ук­рай­на. Те пре­вър­на­ха V фе­с­ти­вал „Дни на кла­си­ка­та в Бал­чик” в ед­на сво­е­о­б­ра­з­на олим­пи­а­да на му­зи­кал­ни по­с­ти­же­ния. Още пър­ва­та ве­чер Лия Пе­т­ро­ва, не­ве­ро­я­т­на мла­да ци­гу­лар­ка от Со­фия, га­с­т­ро­ли­ра­ща из ця­ла Ев­ро­па, сви­ри с ка­мер­ния ан­сам­бъл „Со­фий­с­ки со­ли­с­ти” и ги при­об­щи към си­ла­та на своя млад тем­пе­ра­мент, му­зи­кал­на чу­в­с­т­ве­ност и ал­тер­на­ти­вен ен­ту­си­а­зъм. Тя ожи­ви и му­зи­кан­ти, и пу­б­ли­ка, и на­ка­ра вси­ч­ки да по­чу­в­с­т­ват кол­ко пре­к­ра­с­на е кла­си­че­с­ка­та му­зи­ка. Лия до­ка­за, че не­на­п­ра­з­но е взи­ма­ла уро­ци при му­зи­кал­ния пе­да­гог Иве­ли­на Ара­ба­джи­е­ва, по­с­ле е учи­ла в Хо­лан­дия при Огю­с­тен Дю­ме, в Бер­лин при Ан­тие Вай­т­ха­ас. Пре­к­ра­с­на­та на вид де­вой­ка, с пре­к­ра­с­на­та си ци­гул­ка, ни из­пъл­ни с гор­дост, че раз­на­ся бъл­гар­с­ка­та му­зи­кал­на сла­ва по све­та, все по-на­да­леч и по-на­да­леч.

На въ­п­ро­са ка­к­ви ще бъ­дат сле­д­ва­щи­те и ар­ти­с­ти­ч­ни изя­ви, тя спо­де­ли, че те са свър­за­ни из­к­лю­чи­тел­но с чу­ж­би­на, а кол­ко­то до Бъл­га­рия спо­де­ли: „Тук са мо­и­те ро­ди­те­ли, а аз до­ри ня­мам бъл­гар­с­ки но­мер на те­ле­фо­на.” В гла­ва­та ми ве­д­на­га из­п­лу­ва­ха об­ра­зи­те на два­ма за­б­ра­ве­ни, не­ну­ж­ни с оби­ч­та си ро­ди­те­ли, от пи­е­са­та на бал­чи­ш­кия дра­ма­тург Сте­фан Ца­нев  „Де­ца на све­та”, пре­съ­з­да­де­ни от по­пу­ляр­ни­те ак­тьо­ри До­ро­тея Тон­че­ва и Сте­фан Ма­в­ро­ди­ев през ми­на­ло­то ля­то в Бал­чик. Пи­е­са­та е на­пи­са­на в на­шия град, ка­к­то и мно­го дру­ги твор­би на Ст.Ца­нев.

Вто­ра­та ве­чер на фе­с­ти­ва­ла бе уве­ко­ве­че­на с гран­ди­о­зен три­умф на акад.проф.д-р Ата­нас Кур­тев, кой­то при­с­ти­г­на на­п­ра­во от Фран­ция за кла­вир­ния си кон­церт в Бал­чик. В по­с­ле­д­ни­те ча­со­ве в Па­риж е дал ин­тер­вю, за ко­е­то ми раз­ка­за и ме раз­тър­си. Из­тън­ко, по ака­де­ми­че­с­ки, на­ме­к­на за не­за­ви­д­но­то съ­с­то­я­ние на кул­тур­но­то ми­ни­с­тер­с­т­во, ко­е­то все по-тру­д­но ор­га­ни­зи­ра му­зи­кал­ни фо­ру­ми у нас.

Ка­к­то през ми­на­ли­те го­ди­ни на фе­с­ти­ва­ла, ко­га­то на по­ди­у­ма за­с­та­на­ха Хил­да Ка­за­сян, гру­па „Ака­га”, Ми­ха­ил Йо­си­фов „Се­к­с­тет”, та­зи го­ди­на пак кла­си­ка­та бе по­г­ле­д­на­та „през при­з­ма­та на джа­за”. Им­п­ро­ви­за­ции за два ро­я­ла из­пъл­ни­ха Ан­гел За­бер­с­ки /син/ и Жи­в­ко Пе­т­ров. Съ­п­ро­во­ж­да­ха ги Бо­рис Та­с­лев /бас/ и Ди­ми­тър Се­мов /удар­ни/. „На­г­лед не­съ­в­ме­с­ти­ми сти­ло­ве и про­из­ве­де­ния бя­ха съ­че­та­ни по не­о­би­к­но­вен на­чин и най-ва­ж­но­то – бя­ха из­пъл­не­ни с вдъ­х­но­ве­ние и им­п­ро­ви­за­ция от май­с­то­ри­те на ве­чер­та”/Ер­син Ис­ма­ил, Кла­си­ка­та през при­з­ма­та на джа­за” бр.25,2014 г, 1 стр. в-к”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”/.

Еки­път на Та­тя­на Ко­ле­ва, му­зи­кант на 2009 г. у нас, за­е­д­но с ръ­ко­во­де­на­та от нея та­лан­т­ли­ва мла­де­ж­ка пер­ку­си­он­на фор­ма­ция, ни убе­ди, че му­зи­ка мо­же да се пра­ви с не­о­ча­к­ва­ни ин­с­т­ру­мен­ти и при­с­по­со­б­ле­ния, а удар­ни­те ин­с­т­ру­мен­ти са най-ста­ри­те в ис­то­ри­я­та на му­зи­ка­та.

И не­о­ча­к­ва­но ин­те­ре­с­ни се ока­за­ха мъ­ж­ки­те из­пъл­не­ния на Ге­ор­ги Це­нов, То­ми Еми­лов, Мар­тин Ха­фи­зи, Ви­к­тор Бе­нев, Ве­ли­с­лав Го­джу­нов, во­де­ни от ръ­ко­во­д­но­то жен­с­ко на­ча­ло на Та­тя­на Ко­ле­ва. Те са най-по­пу­ляр­ни­ят ан­сам­бъл за 2011 г. спо­ред ан­ке­та­та на пре­да­ва­не­то „Але­г­ро ви­ва­че” на БНР, по­д­го­т­вя­но от Ире­на Гъ­де­ле­ва, во­де­ща про­г­ра­ма­та на бал­чи­ш­кия фе­с­ти­вал.

Фир­ма­та, до­не­с­ла те­зи чу­де­са от му­зи­кал­ни ин­с­т­ру­мен­ти – „Пу­с­ченс пер­ку­шън про­дуктс”до­пъл­ни на­ши­те по­з­на­ния и пре­д­с­та­ви за из­во­ри­те на му­зи­ка­та, ко­я­то ста­ва все по-по­пу­ляр­на. Та­тя­на и дру­ги­те му­зи­кан­ти са се вър­на­ли на­п­ра­во от Ам­с­тер­дам, след пър­вия „Ам­с­тер­дам ма­рим­ба уи­кенд”и след фе­с­ти­вал в Г­рьо­нин­ген, Хо­лан­дия, за из­пъл­нят про­е­к­та „Гла­со­ве и ри­тъм от без­к­рая” на фе­с­ти­ва­ла „Вар­нен­с­ко ля­то” с хор „Ко­с­ми­че­с­ки гла­со­ве”, с ди­ри­гент Ва­ня Мо­не­ва.

Ан­сам­бъ­лът”Лво­в­с­ки ме­не­с­т­ре­ли”съ­ще­с­т­ву­ва от 14 го­ди­ни. Ръ­ко­во­ди­тел­ка­та Ле­на Да­ду­ке­вич /ба­ро­ко­ва ци­гул­ка/, Ма­ри­ан­на Ла­ба /во­кал/, Игор Ма­це­люх /дух.ин­с­т­ру­мен­ти/, Ан­д­рий Пи­ри­жок /ре­не­сан­сов фа­гот/, На­та­лия Ка­с­пер­чик /ба­ро­ко­во че­ло/ и Ма­ру­ся Гу­зо­в­с­ка /лю­т­ня/ ни раз­тъл­ку­ва­ха ма­ги­я­та на ста­рин­на­та му­зи­ка от XIV, XV, ХVI век. В ре­пер­то­а­ра бе на­пи­са­на­та от крал Фер­ди­нанд „Па­са­ме­цо Ис­па­ни­ко, Ферд и Нанд”; пи­е­си от Лво­в­с­ка­та та­бу­ла­ту­ра за лю­т­ня ; пи­е­си от Ор­га­но­ва­та та­бу­ла­ту­ра на Ян от Лю­б­лин и др. По-къ­с­но се при­съ­е­ди­ни ци­гу­лар­ка­та Па­у­ли­на Хар­чен­ко, ко­я­то из­пъл­ни „Фан­та­зия №12” от Те­ле­ман, об­ле­че­на в ба­ро­ков ко­с­тюм. За­по­м­ня­що Ма­ру­ся и На­та­лия из­с­ви­ри­ха „Со­на­та ла ми­нор за ви­о­ло­не­ло и ба­со кон­ти­нуо” от Ан­то­нио Ви­вал­ди.

Го­лям ин­те­рес пре­ди­з­ви­ка кон­цер­тът на че­ш­кия ду­ет Ам­б­рош, май­ка и син. На ро­я­ла и с ци­гул­ка, те по­ка­за­ха стой­но­с­т­но му­зи­кал­но из­ку­с­т­во, до­с­той­но за от­бе­ля­з­ва­не Го­ди­на­та на че­ш­ка­та му­зи­ка.

„Спи­рит ан­сам­бъл” , в ут­вър­ден съ­с­тав: Пе­тя Ми­ро­ле­с­ко­ва /пър­ва ци­гул­ка/, Цве­те­ли­на Бе­ле­ва /флей­та/, Але­к­сан­дър Ми­ро­ле­с­ков /ци­гул­ка/, Мар­ко Ата­на­сов /ви­о­ла/, Ми­лен Кал­чев /кон­т­ра­бас, уча­с­т­вал във фе­с­ти­ва­ла че­ти­ри пъ­ти/, Ру­мен Ца­нов /пи­а­но/, из­пъл­ни­ха три по­пу­ляр­ни кла­си­че­с­ки про­из­ве­де­ния, а след то­ва аком­па­ни­ра­ха на мла­ди­те пе­ви­ци До­ро­тея До­ро­те­е­ва, Си­мо­на Ко­де­ва и мла­ди­те пе­в­ци Але­к­сан­дър Му­та­ф­чий­с­ки и Или­ян Не­дев. Под не­пре­къ­с­на­ти­те ап­ло­ди­с­мен­ти, на сце­на­та не сви­ри­ха, а бу­шу­ва­ха ура­ган­но зву­ци­те на „Спи­рит ан­сам­бъл”, ко­и­то ус­пе­ш­но из­ди­га­ха на ви­со­та пе­в­че­с­ки­те дан­ни на До­ро­тея До­ро­те­е­ва, ко­я­то из­пъл­ни „Ро­берт Щорц” и „Юди­на”, а Си­мо­на Ко­де­ва из­пъл­ни „Ви­лия” и „Адел”. Мла­де­ж­ки­те гла­со­ве се из­ви­ха в но­щ­та пре­к­ра­с­но. Але­к­сан­дър Му­та­ф­чий­с­ки из­пъл­ни „Ци­гу­лар на по­к­ри­ва”, „Ста­рия Рац”, а Или­ян Не­дев из­пъл­ни „От ця­ло­то си сър­це”. Ду­е­ти­те бя­ха не­по­в­то­ри­ми: Си­мо­на и Или­ян „Мъл­ча­ли­ви ус­т­ни”, До­ро­тея и Але­к­сан­дър „Ах, кой да­ва” и „Ела във Ва­ра­ж­дин”, Си­мо­на и Але­к­сан­дър – „Бо­ни и Що­си”. Мор­с­ки­ят бал­чи­ш­ки за­лив раз­въл­ну­ва­но при­по­в­та­ря ду­е­т­ни­те мла­де­ж­ки пре­въ­п­лъ­ще­ния и скри­то въз­дъ­х­ва­ше за­е­д­но с нас.

В за­ла­та бя­ха ка­то го­с­тен­ки пи­а­ни­с­т­ка­та Еле­на Пър­га­ве­ло­ва и пе­ви­ца­та /со­п­ран/ Ва­лен­ти­на Кор­ча­ко­ва, по­з­на­ти от пре­ди­ш­ни из­да­ния на фе­с­ти­ва­ла „Бал­чик кла­сик дейз”.

За­к­лю­чи­тел­на­та ве­чер на Пе­тия фе­с­ти­вал за кла­си­че­с­ка му­зи­ка в Бал­чик бе на „Квар­то Квар­тет” /Бъл­га­рия, САЩ/: Иван Пен­чев /ци­гул­ка/, Та­тя­на То­до­ро­ва /ви­о­ла/, Ди­ми­тър Тен­чев /ви­о­лон­че­ло/ и Ло­ра Че­ко­ра­то­ва /пи­а­но/. Те бя­ха ще­д­ро въз­на­г­ра­де­ни от пу­б­ли­ка­та, ко­я­то одо­б­ри тя­х­но­то из­пъл­не­ние на про­из­ве­де­ния от Йо­зеф Хайдн и Йо­ха­нес Брамс.

За то­ва из­да­ние на фе­с­ти­ва­ла ос­но­в­но зна­че­ние има­ше ще­д­ра­та фи­нан­со­ва по­мощ на бал­чи­ш­кия да­нъ­ко­п­ла­тец, чи­и­то 70 000 лв. бя­ха ин­ве­с­ти­ра­ни в му­зи­кал­на кул­ту­ра, ко­я­то не би­ва да уми­ра, а да се раз­ви­ва. За­то­ва по­мо­г­на еки­път на Са­ва Ти­хо­лов и Ели­ца Кръ­с­те­ва, ко­и­то за­е­д­но с во­де­ща­та Ире­на Гъ­де­ле­ва и се­мей­с­т­во­то на кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов бя­ха сър­це­то на фе­с­ти­ва­ла.

Оча­к­ва­ме, че ще има и ше­с­ти по­ре­ден фе­с­ти­вал до­го­ди­на и че Бал­чик ще ста­не ут­вър­де­на ля­т­на сто­ли­ца на кла­си­че­с­ка­та му­зи­ка.

4

 

“Кварто квартет” /България – САЩ/ – заключителен концерт на Петия музикален фестивал “Дни на класиката – Балчик 2014”    

Фото: Г. Йовчев

Георги ЙОВЧЕВ

 

 

Коментарите са затворени.