Наследница на кралица Мария връчва статуетка на кмета на Балчик

Aug 14th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Eрцхер­цо­зи­те Хер­та и Шан­дор Ха­б­с­бург –Ло­та­рин­г­с­ки връ­чи­ха офи­ци­ал­но на кме­та на Об­щи­на Бал­чик ста­ту­е­т­ка на асо­ци­а­ция „Пла­мък на ми­ра“, съ­о­б­щи­ха от Об­щи­на­та. Съ­би­ти­е­то се съ­с­тоя от 11.30 ч. на 12 ав­густ в Ни­м­фе­у­ма в Кул­ту­рен цен­тър “Дво­ре­ца”. Хер­та е от ро­да Сакс Ко­бург и Го­та и е пра-пра­в­ну­ч­ка на ру­мън­с­ка­та кра­ли­ца Ма­рия, по­с­т­ро­и­ла Дво­ре­ца в Бал­чик. Да при­съ­с­т­ва на це­ре­мо­ни­я­та по връ­ч­ва­не­то на ста­ту­е­т­ка­та бе­ше по­ка­нен и Не­го­во Ви­со­ко­п­ре­о­с­ве­щен­с­т­во Вар­нен­с­ки и Ве­ли­ко­п­ре­с­ла­в­с­ки ми­т­ро­по­лит Йо­ан.

/ДТ/

 

Коментарите са затворени.