Спектакъл с екологична насоченост представиха в УБГ-Балчик

Aug 14th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Уча­с­т­ни­ци в Пе­тия ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал на твор­че­с­т­во­то “Ро­за на све­та – па­на­ир на твор­че­с­ки­те идеи” из­не­со­ха спе­к­та­къл с еко­ло­ги­ч­на на­со­че­ност.

На 5 агуст те го­с­ту­ва­ха в Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на в Бал­чик, съ­о­б­ща­ват от Уни­вер­си­тел­с­т­ки бо­та­ни­че­с­ки гра­ди­ни. Го­с­ти­те от Ук­рай­на и Ру­сия се за­по­з­на­ха с дей­но­ст­та и ха­ра­к­тер­ни­те осо­бе­но­с­ти на обе­к­та, след ко­е­то пре­д­с­та­ви­ха спе­к­та­къл и ани­ма­ция, де­мон­с­т­ри­рай­ки как мо­же да бъ­де при­в­ле­че­но об­ще­с­т­ве­но­то вни­ма­ние към еко­ло­ги­ч­ни­те про­б­ле­ми на пла­не­та­та, със сре­д­с­т­ва­та на из­ку­с­т­во­то.

В про­г­ра­ма­та на фе­с­ти­ва­ла са за­ло­же­ни съ­в­ме­с­т­ни про­е­к­ти с Еко пар­ка в ку­рор­та „Св.Кон­с­тан­тин и Еле­на”  и Уни­вер­си­те­т­с­ка­та бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на в Бал­чик, под на­д­с­лов „Ед­на пла­не­та – об­ща от­го­вор­ност”. Ед­на от це­ли­те на фо­ру­ма е свър­за­на с из­г­ра­ж­да­не­то на но­ви от­но­ше­ния ме­ж­ду мла­ди­те гра­ж­да­ни на Ев­ро­па в дух на до­ве­рие, при­я­тел­с­т­во и то­ле­ран­т­ност. Чрез фе­с­ти­ва­ла се съ­з­да­дат ус­ло­вия за об­щу­ва­не, и пар­т­ньор­с­ки от­но­ше­ния ме­ж­ду уча­с­т­ни­ци­те. Ор­га­ни­за­то­ри на фе­с­ти­ва­ла са „Ту­ре­к­с­по-Вар­на” АД и те­а­тър „Лан­же­рон”от ук­ра­ин­с­кия град Хар­ков. Ар­ти­с­ти­чен ди­ре­к­тор на фо­ру­ма от бъл­гар­с­ка стра­на е Ге­ор­ги Вел­чо­в­с­ки – ак­тьор, дра­ма­тург и ре­жи­сьор.

/ДТ/

Коментарите са затворени.