Шахматистът Пламен Петров румънски фаворит

Aug 14th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

2

На 9 и 10 ав­густ 2014 г. в ру­мън­с­кия град Ман­га­лия се про­ве­де V Ме­ж­ду­на­ро­ден тур­нир по ус­ко­рен шах. В то­зи пре­с­ти­жен фо­рум уча­с­т­ва­ха опи­т­ни ша­х­ма­ти­с­ти от Бъл­га­рия и Ру­мъ­ния.

ШК „Бал­чик” има­ше свой пре­д­с­та­ви­тел – Пла­мен Пе­т­ров. По­ре­д­но­то сил­но и от­ли­ч­но пре­д­с­та­вя­не на Пла­мен – по­с­ти­г­на от 5 т. от 7 въз­мо­ж­ни, ко­е­то му от­ре­ди пре­с­ти­ж­но­то ше­с­то мя­с­то в то­зи си­лен тур­нир.

По без­с­по­рен на­чин Пла­мен до­ка­за сво­и­те ша­х­ма­т­ни ка­че­с­т­ва, ка­то ус­пя да на­п­ра­ви 5 по­бе­ди сре­щу ре­ди­ца опи­т­ни иг­ра­чи.

Ша­х­ма­тът е дву­бой. Пър­ва­та кра­ч­ка, за да го спе­че­лиш, е да раз­бе­реш, че ти си един­с­т­вен и не­по­в­то­рим, че ти си спе­ци­ал­ни­ят.

Красимир КИРЧЕВ, Председател на ШК „Балчик”

 

Коментарите са затворени.