Празник на пъпеша се проведе в село Българево

Aug 14th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

1

За тре­та по­ре­д­на го­ди­на се про­ве­де пра­з­ни­кът на пъ­пе­ша в ка­вар­нен­с­ко­то се­ло Бъл­га­ре­во. Та­зи го­ди­на уча­с­тие взе­ха над 40 про­из­во­ди­те­ли на бо­с­тан­с­кия плод. Се­ло Бъл­га­ре­во е про­с­ла­ве­но в це­лия ре­ги­он с из­к­лю­чи­тел­но про­из­во­д­с­т­во на сла­д­ки­те и аро­ма­т­ни пъ­пе­ши.На про­ве­лия се вче­ра пра­з­ник на пло­ща­да в Бъл­га­ре­во офи­ци­ал­ни го­с­ти бя­ха кме­тът на Ка­вар­на – Цон­ко Цо­нев, Ан­д­рей Сла­ба­ков, Ер­не­с­ти­на Ши­но­ва, ко­и­то съ­що опи­та­ха аро­ма­т­ни­те пъ­пе­ши.

В рам­ки­те на сла­д­кия пра­з­ник, кме­тът на се­ло­то Ге­ор­ги Ге­ор­ги­ев връ­чи гра­мо­ти за най-въз­ра­с­тен, най-млад, най-дъл­го­го­ди­шен про­из­во­ди­тел, ка­к­то и за про­из­во­ди­тел на най-го­ля­мо ко­ли­че­с­т­во пъ­пе­ши. От­ли­чен с гра­мо­та бе и най-до­б­ре ох­ра­ня­ва­ни­ят бо­с­тан. Най-въз­ра­с­т­ни­ят про­из­во­ди­тел в се­ло­то Ка­тя Ста­в­ре­ва е по­бе­ди­тел и в кон­кур­са за „Най-го­лям пъ­пеш“. Сла­д­ки­ят плод, кой­то тя е от­г­ле­да­ла е с те­г­ло 6,200 кг. Та­зи го­ди­на за пър­ви път бя­ха оп­ре­де­ле­ни „Ми­сис и Ми­с­тър пъ­пеш“.

Пра­з­ни­кът на пъ­пе­ша бе съ­п­ро­во­ден с мно­го на­с­т­ро­е­ние. В пре­д­ви­де­на­та му­зи­кал­на про­г­ра­ма уча­с­тие взе­ха де­ца­та от ФТА „Би­зо­не” Ка­вар­на, пре­д­с­та­ви­те­ли на клуб по спор­т­ни тан­ци „Фло­ре­та“, фол­к­лор­на гру­па „Пе­ру­ни­ка“ към чи­та­ли­ще „На­ро­ден бу­ди­тел“ се­ло Бъл­га­ре­во и из­пъл­ни­те­лят от Мол­до­ва Пьотр Пе­т­ро­вич, кой­то го­с­ту­ва за вто­ра го­ди­на на пъ­пе­ша­ри­те от се­ло­то. Иван Са­д­ни­ков от град Ре­ни по­з­д­ра­ви го­с­ти­те с две пе­с­ни, а де­ца­та на Бъл­га­ре­во пре­д­с­та­ви­ха мо­дер­ни тан­ци с ръ­ко­во­ди­тел Ви­ли Пе­не­ва.

/dobrudjadnes.com/

Коментарите са затворени.