Първа награда за Общинския пенсионерски хор

Jan 2nd, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

На 25, 26 и 27 но­ем­в­ри 2010 г. в кв.”Из­г­рев” Со­фия се про­ве­де На­ци­о­нал­ни­ят фе­с­ти­вал на ху­до­же­с­т­ве­на­та са­мо­дей­ност на пен­си­о­не­ри­те. Съ­би­ти­е­то се ор­га­ни­зи­ра от “Съ­ю­за на пен­си­о­не­ри­те 2004” с пре­д­се­да­тел Цве­тан Мин­ков по по­вод 5-го­ди­ш­ни­на­та от съ­з­да­ва­не­то на “СП 2004” и 20-го­ди­ш­ни­на­та от съ­з­да­ва­не­то на пен­си­о­нер­с­ко­то дви­же­ние в Бъл­га­рия.
Бал­чи­ш­ки­ят хор се яви на сце­на­та на ч-ще “Из­г­рев” на 27 но­ем­в­ри след обед и из­пъл­ни под ди­ри­ген­т­с­т­во­то на То­дор То­до­ров 3 пе­с­ни: “Обич”, “Гла­сът на Пи­рин”, “Здра­вей, ро­ди­но”. Из­пъл­не­ни­е­то на на­ши­те хо­ри­с­ти впе­ча­т­ли пу­б­ли­ка­та, ко­я­то из­с­лу­ша до­б­ре по­д­б­ра­ни­те пе­с­ни със за­та­ен дъх и ни из­п­ра­ти с бур­ни ап­ло­ди­с­мен­ти, а ком­пе­тен­т­но­то жу­ри ни при­съ­ди пър­ва на­г­ра­да за хо­ро­во из­пъл­не­ние, връ­чи по­з­д­ра­ви­те­лен ди­п­лом и из­п­ра­ти бла­го­дар­с­т­ве­на гра­мо­та до кме­та на на­шия град. Оча­к­ва се до­пъл­ни­тел­но и ма­те­ри­ал­на на­г­ра­да.
Уча­с­ти­е­то на бал­чи­ш­ки­те хо­ри­с­ти в то­зи пре­с­ти­жен фе­с­ти­вал сред уча­с­т­ни­ци от ця­ла­та стра­на се пре­вър­на в ху­ба­ва ек­с­кур­зия. то мо­жа да се осъ­ще­с­т­ви с ще­д­ра­та ма­те­ри­ал­на по­мощ на Об­щи­на­та за тран­с­порт и но­щу­в­ка. За ко­е­то ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Об­щин­с­кия пен­си­о­нер­с­ки хор сър­де­ч­но бла­го­да­ри.

То­дор­ка ХА­РИ­ЗА­НО­ВА

Коментарите са затворени.