Ду­хо­ви­ят ор­ке­с­тър на ВМС – с тра­ди­ция и про­фе­си­о­на­ли­зъм

Aug 7th, 2014 | От | Category: ВАЖНА

12

 Оркестърът на Военно-морските сили – гр. Варна на концерт в Балчик на 4 август 2014 г.  

На 4 август 2014 г. от 18:30 ч. на от­к­ри­та­та сце­на “Ми­с­т­рал” се про­ве­де кон­церт на пре­д­с­та­ви­тел­ния ду­хов ор­ке­с­тър на Во­ен­но­мор­с­ки­те си­ли, с ди­ри­гент – кап. III ранг Ми­ро­с­лав Три­фо­нов. Кон­цер­тът бе по­с­ве­тен на 135-го­ди­ш­ни­на­та от съ­з­да­ва­не­то на ВМС в Бъл­га­рия. Бъл­гар­с­ки­ят во­е­нен флот е съ­з­да­ден на 12 ав­густ 1879 г. в гр. Ру­се. От то­зи ден на­та­тък, през сле­д­ва­щи­те 135 го­ди­ни, фло­тът ос­та­ва ве­рен на пре­д­на­з­на­че­ни­е­то си – да за­щи­та­ва су­ве­ре­ни­те­та на во­д­ни­те про­с­т­ран­с­т­ва на Р. Бъл­га­рия. Днес в еки­па­жи­те и фор­ми­ро­ва­ни­я­та на фло­та слу­жат ад­ми­ра­ли, офи­це­ри, стар­ши­ни, ма­т­ро­си и ци­вил­ни слу­жи­те­ли с ви­со­ка по­д­го­то­в­ка, про­фе­си­о­нал­ни зна­ния и уме­ния.

На 15 де­кем­в­ри 1883 г. ми­ни­с­тъ­рът на от­б­ра­на­та на Кня­же­с­т­во Бъл­га­рия удо­в­ле­т­во­ря­ва мол­ба­та за съ­з­да­ва­не на ду­хов ор­ке­с­тър на ВМС и още сле­д­ва­щия ме­сец е обя­вен спи­сък с 22-ма на­з­на­че­ни му­зи­кан­ти. В ис­то­ри­я­та то­зи ор­ке­с­тър има сво­и­те до­б­ри и ло­ши мо­мен­ти. В пър­ви­те го­ди­ни след сво­е­то съ­з­да­ва­не, в не­го са на­з­на­че­ни про­чу­ти ка­пел­май­с­то­ри от Че­хия, със со­ли­д­на му­зи­кал­на по­д­го­то­в­ка. Те ут­вър­ж­да­ват из­ди­га­не­то ав­то­ри­те­та на ду­хо­ва­та му­зи­ка в стра­на­та и оп­ре­де­лят по­че­т­но мя­с­то за ор­ке­с­тъ­ра на ВМС. Та­ка се сти­га до зло­по­лу­ч­на­та 1919 г., ко­га­то по раз­по­ре­д­би­те на Ньой­с­кия ди­к­тат, чу­ж­де­с­т­ран­ни­те му­зи­кан­ти са ос­во­бо­де­ни от длъ­ж­ност и на пра­к­ти­ка Бъл­га­рия ня­ма во­ен­но­мор­с­ки флот и ор­ке­с­тър до 1937 г.

Ди­ри­ген­т­с­ка­та пал­ка на пре­д­с­та­ви­тел­ния ор­ке­с­тър на ВМС са по­е­ма­ли ре­ди­ца про­фе­си­о­на­ли­с­ти. От 1997 г., през те­зи по­ве­че от 17 го­ди­ни, та­зи чест и от­го­вор­ност е по­ве­ре­на на кап. III ранг Ми­ро­с­лав Три­фо­нов, въз­пи­та­ник на Во­ен­но­му­зи­кал­но­то учи­ли­ще в гр. Со­фия и Во­ен­но ди­ри­ген­т­с­кия фа­кул­тет на Мо­с­ко­в­с­ка­та кон­сер­ва­то­рия. С мно­го чу­в­с­т­во и про­фе­си­о­на­ли­зъм той до­при­на­ся за то­ва тър­же­с­т­ве­но­ст­та на му­зи­ка­та да до­с­ти­г­не и раз­въл­ну­ва все­ки един слу­ша­тел.  За мое ог­ром­но съ­жа­ле­ние, кон­цер­тът за­по­ч­на по­ч­ти пред пра­з­ни три­бу­ни. Ед­ва око­ло 20-ти­на ду­ши се бя­ха съ­б­ра­ли, за да по­с­лу­шат без­с­пор­но стой­но­с­т­на­та му­зи­ка на ду­хо­вия ор­ке­с­тър на ВМС. При­чи­на­та за то­ва на­ми­рам в не до­тол­ко­ва ус­пе­ш­на­та ре­к­лам­на по­ли­ти­ка на Об­щи­на­та. Въ­п­ре­ки че бе обя­вен за фе­с­ти­ва­лен град на Бал­ка­ни­те, ре­ди­ца кул­тур­ни ме­ро­п­ри­я­тия в гр. Бал­чик ос­та­ват без по­до­ба­ва­ща пу­б­ли­ка. Въ­п­ре­ки то­ва, още в сле­д­ва­щия по­ло­вин час, мно­го ту­ри­с­ти, при­в­ле­че­ни от тър­же­с­т­ве­на­та му­зи­ка, се спи­ра­ха да по­с­лу­шат и по­ве­че­то ос­та­на­ха до­к­рай, за­пъл­вай­ки вси­ч­ки сво­бо­д­ни ме­с­та.   Кон­цер­т­на­та про­г­ра­ма за­по­ч­на с про­из­ве­де­ния на Йо­хан Щра­ус и Пе­т­ко Стай­нов с не­го­ва­та ма­ги­че­с­ка сю­и­та “Тра­кий­с­ки тан­ци”. По­с­ле­д­ва­ха мар­ко­ви из­пъл­не­ния от ре­пер­то­а­ра на ор­ке­с­тъ­ра на ВМС – “Фу­ни­ку­ли-Фу­ни­ку­ла” на Лу­и­джи Ден­ца, Агу­с­тин Ла­ра – “Гра­на­да”, “Вре­ме е да ка­жем сбо­гом” – Фран­че­с­ко Сар­то­ри. По­с­ле­д­ва пра­з­ни­ч­на му­зи­ка от Блез Син­к­лер, най-до­б­ро­то от Би­ли Джо­ел, “Мо­ят път” – Клод Фран­соа, Ран­ди Ню­ман “Та­ла­съ­ми ООД”, “Ня­ма та­къв би­з­нес ка­то шо­у­би­з­не­са” – Ър­винг Бър­лин, “Май­с­ки цве­тя” – /пра­во хо­ро/ и др.

Сво­е­о­б­ра­зен, зна­ков фи­нал на кон­цер­та бе из­пъл­не­ни­е­то на хим­на на бъл­гар­с­ка­та ар­мия “Ве­лик е на­ши­ят вой­ник”, кой­то пу­б­ли­ка­та из­с­лу­ша на кра­ка и с ръ­ко­п­ля­с­ка­ния.

Със своя про­фе­си­о­на­ли­зъм и раз­но­о­б­ра­зен ре­пер­то­ар, пре­д­с­та­ви­тел­ни­ят ор­ке­с­тър на ВМС до­при­на­ся за ут­вър­ж­ва­не на до­б­рия имидж на бъл­гар­с­ка­та ар­мия и во­ен­но­мор­с­ки­те си­ли. На­по­м­ням ви, че съ­в­сем на­с­ко­ро, съ­щи­ят ор­ке­с­тър бе по­ка­нен и на тър­же­с­т­во­то, по слу­чай 59-го­ди­ш­ни­на­та от съ­з­да­ва­не­то на УБГ. Бих по­съ­ве­т­вал все­ки лю­би­тел на му­зи­ка­та по­не ве­д­нъж да по­с­лу­ша му­зи­ка­та на ду­хо­вия ор­ке­с­тър. Тя не е кон­сер­ва­ти­в­на, из­пъл­не­на с во­ен­ни мар­шо­ве от ми­на­лия век, а съ­че­та­ва мо­дер­ни мо­ти­ви на из­ве­с­т­ни про­из­ве­де­ния от Бъл­га­рия, САЩ и За­па­д­на Ев­ро­па. То­ва са 80 ми­ну­ти, ко­и­то все­ки мо­же да си по­да­ри.

Ер­син ИС­МА­ИЛОВ

 

Коментарите са затворени.