До есен­та пъ­тят Се­но­кос – Дро­п­ла ще е ре­мон­ти­ран

Aug 7th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

На 1 август кме­тът на Об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов да­де ход на ре­мон­та на пъ­тя ме­ж­ду се­ла­та Дро­п­ла, Пря­с­па и Се­но­кос. Дъл­га­та бли­зо 8 км от­се­ч­ка от го­ди­ни пре­чи на раз­ви­ти­е­то на се­ла­та за­ра­ди зей­на­ли­те ог­ром­ни ду­п­ки по пъ­тя, а жи­те­ли­те им тря­б­ва­ше да оби­ка­лят 20 км, за да не тро­шат ав­то­мо­би­ли­те си на път за об­ла­с­т­ния цен­тър До­б­рич и об­ра­т­но. Про­е­к­тът е на стой­ност 3,655 млн. ле­ва и се фи­нан­си­ра по про­г­ра­ма “Ра­с­теж и ус­той­чи­во раз­ви­тие на ре­ги­о­ни­те”. В при­ве­т­с­т­ви­е­то си кме­тът бла­го­да­ри за съ­дей­с­т­ви­е­то на де­пу­та­та Си­я­на Фу­ду­ло­ва и спо­де­ли, че след мно­го ра­бо­та в по­д­го­то­в­ка­та на про­е­к­та, той ще бъ­де ре­а­ли­зи­ран до есен­та от фир­ма­та из­пъл­ни­тел “Хи­д­ро­с­т­рой”. По ду­ми­те му то­ва е най-го­ля­ма­та ин­ве­с­ти­ция на дър­жа­ва­та в об­щин­с­ки обект до се­га. Кме­т­с­ки­ят на­ме­с­т­ник на се­ло Пря­с­па Сер­гей Ге­ор­ги­ев раз­ка­за, че от­се­ч­ка­та, чи­и­то ре­монт за­по­ч­на днес, не е би­ла ас­фал­ти­ра­на от 1966 го­ди­на. За­е­д­но с ко­ле­ж­ка­та си от Дро­п­ла Бла­га Ата­на­со­ва се на­дя­ват ско­ро жи­те­ли­те на се­ла­та да мо­гат да пъ­ту­ват до До­б­рич и Бал­чик по ка­че­с­т­ве­на пъ­т­на на­с­тил­ка.

Сава ТИХОЛОВ, PR на Община Балчик

 

Коментарите са затворени.