Посрещнати от приятели – изпратени от кръстници!

Aug 7th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

5

 Димка Малева, председател на клуб “Хинап” – Балчик връчва кръщелно свидетелство на певческата група от с. Козлодуйци, Добричко.

На 23 юли 2014 г. по­се­ти­х­ме град Бал­чик и на­ши­те при­я­те­ли от клуб „Хи­нап” с пре­д­се­да­тел Дим­ка Ма­ле­ва, ко­и­то ни го­с­ту­ва­ха на 8 но­ем­в­ри ми­на­ла­та го­ди­на, по по­вод на­шия пра­з­ник на хри­зан­те­ма­та в с.Ко­з­ло­дуй­ци.

Де­нят бе­ше слън­чев и то­пъл. То­п­ло и при­я­тел­с­ко бе­ше по­с­ре­ща­не­то ни още от ж.к.”Ба­лик”, къ­де­то ни оча­к­ва­ше Ани До­не­ва и при­д­ру­жи до цър­к­ва­та „Св.Ни­ко­ла” и Вза­им­но­то учи­ли­ще. Там ни по­с­ре­щ­на­ха още чле­но­ве на клуб „Хи­нап”, за­ки­чи­ха ни с цве­тя и ни по­чер­пи­ха с мор­с­ки дар.

Бе­се­да­та на уре­д­ни­ка Вен­ци­с­лав Ча­ков бе­ше ув­ле­ка­тел­на и из­чер­па­тел­на. Раз­г­ле­да­х­ме Ис­то­ри­че­с­кия му­зей и Ет­но­г­ра­ф­с­ка­та къ­ща. Сре­ща­та ни про­дъл­жи в ре­с­то­рант „Ло­тос” – с по­з­д­ра­в­ле­ния, про­г­ра­ма и из­не­на­ди.

Ние, го­с­ти­те, се чу­в­с­т­ва­х­ме ка­то ис­тин­с­ки гра­ж­да­ни на бре­га на мо­ре­то, в ре­с­то­рант с ор­ке­с­тър, пе­ви­ца и лю­бе­зен пер­со­нал. За по­з­д­рав към до­ма­ки­ни­те на­ша­та пе­в­че­с­ка гру­па, с ръ­ко­во­ди­тел Ке­ран­ка Ва­си­ле­ва и с аком­па­ни­мент на акор­де­о­ни­с­та Ко­льо До­б­рев, из­пъл­ни­х­ме ня­кол­ко пе­с­ни, на ко­и­то се из­ви­ха об­щи кръ­ш­ни хо­ра.

Осо­бе­но впе­ча­т­ля­ва­ща бе из­не­на­да­та на клуб „Хи­нап”, ко­и­то ни връ­чи­ха мор­с­ко кръ­щел­но сви­де­тел­с­т­во, за­що­то сме по­се­ти­ли Бе­лия град Бал­чик и ве­че се име­ну­ва­ме „Дел­фин”. По­же­ла­ни­е­то бе ка­к­то дел­фи­ни­те са ви­на­ги по двой­ки, та­ка и два­та клу­ба вза­им­но да об­щу­ват, в тру­д­ни мо­мен­ти да си по­ма­гат, ра­зум­но да жи­ве­ят, опит да об­ме­нят. А ние зна­ем, че на кръ­с­т­ник за­дъл­жи­тел­но се хо­ди  на го­с­ти при пра­з­ник и обе­ща­ва­ме да по­се­ща­ва­ме и та­чим на­ши­те кръ­с­т­ни­ци от клуб „Хи­нап”.

Кера  ИВАНОВА

Председател на клуб „Хризантема”

С.Козлодуйци

 

Коментарите са затворени.