Курбан за здраве

Aug 7th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

3

Георги Андонов, председател на пенсионерски клуб “Младост” е сред обществениците на 2013 г.: Ангел Събев, Мирко Мирков, д-р Иво Войчев, Георги Андонов, д-р Дияна Малчева, Виктор Лучиянов, Евгения Кирилова, Николай Ангелов, Димка Малева, Веска Близнакова и Маруся Костова.

Съ­бо­та е. По­чи­вен ден. По обяд е го­ре­що, но ни­що не спи­ра пен­си­о­не­ри­те от клуб „Мла­дост” у до­ма. Те от­но­во имат по­вод да се по­ве­се­лят от сър­це.

По­с­ре­щат ги ве­се­ли и ус­ми­х­на­ти се­мей­с­т­во Ми­но­в­с­ки и Ани Ме­то­ди­е­ва. Цен­т­рал­но мя­с­то в клу­ба е от­ре­де­но на ед­на ри­ту­ал­но по­д­ре­де­на и ук­ра­се­на с цве­тя и здра­вец ма­са. А вър­ху нея – най-не­об­хо­ди­мо­то за един ри­ту­ал – кур­бан за здра­ве. Бъл­гар­с­ки тра­ди­ци­о­нен оби­чай, пре­да­ван от по­ко­ле­ния. То­п­ла­та пи­та, пе­че­но­то аг­не­ш­ко и мен­че­то с чер­ве­но ви­но, ри­ту­ал­но ук­ра­се­ни с чер­вен ко­нец за здра­ве и къ­с­мет, съ­би­рат по­г­ле­ди­те ни. Със се­ти­ва­та си по­пи­ва­ме аро­ма­та на те­зи из­ку­ше­ния и не­г­ла­с­но бла­го­да­рим на Бо­га и на хо­ра­та, ко­и­то със своя труд са при­го­т­ви­ли то­зи раз­ли­чен по сми­съл и зна­че­ние обяд.

Та­ка с кур­бан за здра­ве се от­че­те пред сво­и­те при­я­те­ли –  чле­но­ве те на пен­си­о­нер­с­кия клуб се­мей­с­т­во Ге­ор­ги и Ди­ми­т­ри­ч­ка Ан­до­но­ви. Ри­ту­а­лът се во­де­ше от Ян­ка Ми­но­в­с­ка, ко­я­то в мно­го про­чу­в­с­т­ве­но сло­во на­п­ра­ви въз­мо­ж­но най-за­дъл­бо­чен пре­г­лед на жи­тей­с­кия път на Ге­ор­ги Ан­до­нов и не­го­ва­та се­мей­на по­ло­вин­ка. Ми­но­в­с­ка бла­го­с­ло­ви хля­ба, ви­но­то и кур­ба­на и по­же­ла на се­мей­с­т­во Ан­до­но­ви мно­го здра­ве и си­ли, за да по­с­ре­щат вси­ч­ки пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва на жи­во­та.

Бе­ше мно­го въл­ну­ва­що и ми­ло. Съл­зи на­пи­ра­ха в очи­те на при­съ­с­т­ва­щи­те и на ви­но­в­ни­ци­те за то­ва тър­же­с­т­ве­но съ­би­ра­не. Пръв от мен­че­то от­пи чер­ве­но ви­но за мно­го здра­ве и къ­с­мет Ге­ор­ги Ан­до­нов, а след не­го вси­ч­ки ред по ре­дом пи­ха и бла­го­с­ла­вя­ха за здра­ве и ща­с­т­ли­ви дни. По­з­д­ра­в­ле­ния към се­мей­с­т­во­то от­п­ра­ви Ани Ме­то­ди­е­ва и им по­д­не­се сим­во­ли­ч­ни по­да­ръ­ци от име­то на при­съ­с­т­ва­щи­те.

И за­по­ч­на пра­з­ни­кът око­ло от­ру­па­ни­те ма­си с хра­ни и на­пи­т­ки. Пя­х­ме на­ши­те лю­би­ми пе­с­ни. Под зву­ци­те на акор­де­о­на за­и­г­ра­х­ме до­б­ру­джан­с­ки хо­ра и ръ­че­ни­ци. Ча­со­ве на­ред про­дъл­жи то­ва ве­се­лие и раз­го­во­ри­те за пре­д­с­то­я­щи­те пла­но­ве и изя­ви на клу­ба, раз­би­ра се и за про­б­ле­ми­те.

С мно­го вни­ма­ние, обич и ве­се­лие се от­б­ла­го­да­ри­х­ме на сем.Ан­до­но­ви за то­зи пре­к­ра­сен ден и им по­же­ла­х­ме да имат мно­го ра­до­с­ти от ус­пе­хи­те на сво­и­те де­ца.

Анастасия ДИМОВА

 

Коментарите са затворени.