Протокол № 43 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 31 юли 2014 г.

Aug 7th, 2014 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на част от помещение, находящо се в гр. Балчик, ул. 21-ви септември” № 6, сградата на общинска администрация, за инсталиране на банкомат.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 643: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, общински съвет – Балчик дава съгласието си част от помещение, находящо се в гр. Балчик, пл. „21 IX” № 6, сградата на Общинска администрация – Балчик да бъде отдадено под наем, с площ 1 мІ, за инсталиране на банкомат, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 39,00 лв. /тридесет и девет лева/, без ДДС. Наемната цена е определена, съгласно т. 3 от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени.

3. До участие се допускат кандидати, регистрирани по търговския закон и притежаващи лиценз за банкова дейност.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Поименно гласуване, в залата присъстват 17 общински съветници

17  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на павилион от 4,5 мІ , находящ се в гр. Балчик, алея „Двореца”, за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 644: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, общински съвет – Балчик дава съгласието си павилион с площ 4.5 мІ, находящ се в град Балчик, алея „Двореца” – публична общинска собственост, да бъде отдаден под наем за извършване на търговска дейност, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, в размер на 2 191,50 лв. /две хиляди сто деветдесет и един лева и петдесет стотинки/, без ДДС.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон. Същите следва да спазват предмета на дейност, предмет на търга.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Поименно гласуване, в залата присъстват 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Георги Иванов Стоянов по отношение на ПИ № 53120.504.443 по кадастрал-ната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 645: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Г-909-1/02.07.2014 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Георги Иванов Стоянов от гр. Добрич, по отношение на ПИ № 02508.504.443 по кадастралната карта на с. Оброчище, УПИ III, кв.9 по ПУП на в.з. “Изгрев”, целия с площ от 630 мІ, като изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 80 мІ /осемдесет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4377/03.07.2014 г.

1.Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 2000.00 лв. /две хиляди лева/, без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последва-щите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Поименно гласуване, в залата присъстват 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за разпо-реждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридическо лице с нестопанска цел за организиране на фестивал.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 646: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане с бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви на Община Балчик, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество за организиране на Национален фолклорен фестивал „Море от ритми” със СНЦ “За Балчик”, ЕИК по Булстат **** представлявано от Управителя Галина Гавраилова Димитрова. По силата на сключения договор да се предоставят на СНЦ “За Балчик”, ЕИК по Булстат **** заложените средства в приетия за съответната година бюджет.

2. Общински съвет – Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване договорите за сътрудничество, предмет на т.1 от настоящото решение.

Поименно гласуване, в залата присъстват 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на част от терен, находящ се ул. “Желязко Бончев”, гр. Балчик – публична общинска собственост, за изграждане на преместваеми обекти: закрита мултифункционална спортна зала; съблекални и сервизни помещения и игрище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 647: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 16 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, общински съвет – Балчик дава съгласието си част от терен, находящ се на ул. “Желязко Бончев”, гр. Балчик – публична общинска собственост, съгласно АПОС № 252/08.06.2014 г., представляващ част от УПИ № І, кв. 142 по ПУП на гр. Балчик /част от ПИ № 02508.77.108 по кад. карта на гр. Балчик/, с площ 2 530.00 мІ, целия с площ 3 870.00 мІ, да бъде отдадено под наем за изграждане на преместваеми обекти:

1. Закрита мултифункционална спортна зала от 400 мІ на две нива, /на първо ниво: зала за групови тренировки – бокс, кикбокс, йога, тае – бо; танцов център; сауна; душове и кинезитерапевтичен кабинет, а на второ ниво : фитнес зала, солариум и масажен кабинет/;

2. Съблекални и сервизни помещения;

3. Игрище /с възможност за покриване, за да функционира целогодишно/ за баскетбол, волейбол и стрийт – фитнес; чрез публично оповестен конкурс за срок от 5 год. /пет години/.

ІІ. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 7 286,40 лв. /седем хиляди двеста осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, без ДДС, съгласно т. 1, касаеща Зона 2, отнасяща се за социални, културни, здравни, образователни и други подобни дейности от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на ОбС – Балчик и чл. 27 от  НОРПУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 год., изм. и доп. с Решение № 748/17.02.2011 год. на ОбС.

ІІІ. Кандидатите за участие следва :

– да са регистрирани по Търговския закон и да извършват дейност, предмет на конкурса, а именно спортна дейност.

– да нямат задължения към Община Балчик

– след спечелване на конкурса, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност и да изгради горепосочените съоръжения.

– след спечелване на конкурса и подписване Договора за наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи действия, като разрешения за поставяне на преместваеми обекти и др., съгласувайки с гл. арх. на Общ. Балчик.

ІV. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Поименно гласуване, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Балчик през 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 648: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗСП, Общински съвет – Балчик РЕШИ:

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Балчик през 2015 година.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и слети паралелки в общинските училища за учебната 2014/2015 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 649: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 и 7 от НАРЕДБА № 7/ 2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (Обн. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г..), във връзка с докладни записки от директорите на ОУ „Г.С.Раковски” с. Сенокос, ОУ „В. Левски” с. Соколово и ПУИ „Акад. Т. Самодумов” с.  Кранево с вх. № № 31-10-5/23.07.2014 г., 31-12-4/22.07.2014 г. и 31-18-7/21.07.2014 г и становища от началника на РИО Добрич с изх. № ОМД 11-2052/17.07.2014 г., Общински съвет – Балчик Реши:

І. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в ОУ „Г. С. Раковски” с. Сенокос, ОУ „В. Левски” с. Соколово и ПУИ „Акад. Т. Самодумов” с.  Кранево за учебната 2014/2015 година, по чл.11, ал. 2, във връзка с чл.11, ал.1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Наредба № 7 / 29.12.2000 г., както следва:

1. ОУ “Г. С. Раковски” село Сенокос       бр. уч.            за доп. финанс.

І клас                                   14 ученици                2 уч.

ІІ клас                                              14 ученици                2 уч.

ІІІ клас                                             10 ученици                6 уч.

VІ клас                                             15 ученици                3 уч.

VІІ клас                                            17 ученици                1 уч.

VІІІ клас                                           16 ученици                2 уч.

2.  ОУ “Васил Левски” село Соколово          бр. уч.      за доп. финанс.

І клас                                                    11 ученици             5 уч.

ІV клас                                                  10 ученици             6 уч.

V клас                                                   14 ученици             4 уч.

VІ клас                                                  14 ученици             4 уч.

VІІ – VІІІ клас, слята паралелка            23 ученици                –

3.  ПУИ „Акад. Т. Самодумов” с. Кранево    бр. уч.    за доп. финанс.

І клас                                      6 ученици     2 ученици

ІІ. Осигурява допълнително финансиране от местни приходи по чл. 11,  ал. 3 – 4 от Наредба № 7 / 29.12.2000 г. за учебната 2014/2015 г., в размер на 10 на сто от размера на единния разходен стандарт за издръжка на ученик в общообразователно училище, за общо 35 ученици, от които 16 ученици за ОУ Сенокос и 19 ученици за ОУ Соколово.

ІІІ. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общ. съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 650: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Румен Кирилов Димитров от гр. Балчик, ул. „Странджа” № 19, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

2. Ремзи Теби Йонус от гр. Балчик, ул. „Юрий Венелин” № 5, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

3. Пламен Георгиев Иванов от гр. Балчик, ул. „Варненска” № 2, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

4. Иван Иким от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

5. Красимир Димитров Марчев  от с. Дропла, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от Блага Атанасова – кметски наместник на с. Дропла.

6. Кирил Борисов Славчев от гр. Балчик, ул. „Калиакра” № 2, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

7. Арзие Абдулова Ахмедова от гр. Балчик, ж.к. „Балик”, бл. 14, за социално подпомагане, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

8. Юрем Али Хасан от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

9. Мария Данаилова Атанасова от гр. Балчик, ул. „Тузла” № 12, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

10. Февзие Муртазова Халилова от гр. Балчик, ул. „Тимок” № 17, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

11. Димитър Георгиев Великов  от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

Поименно гласуване, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Предложение за прехвърляне на лек автомобил (линейка) от кметство с. Гурково на МБАЛ – Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 651: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 33, чл. 34 ал.1, ал. 2, ал.3 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет Балчик дава разрешение да се предостави за безвъзмездно ползване на „МБАЛ Балчик” ЕООД от кметство с. Гурково движима вещ – специален автомобил – линейка Форд “Транзит” с регистрационен номер ТХ 97-60 КХ , с балансова стойност 14 000,00 лв./четиринадесет хиляди лева/, цвят бежаво-червен.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Поименно гласуване, в залата присъстват 18 общ. съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По десета точка от дневния ред: Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 652: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет- гр. Балчик:

1. Приема Общинска програма за закрила на детето- 2014г.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за закупуване на движима вещ – лек автомобил за нуждите на кметство с. Стражица.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 653: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, в съответствие с чл. 11, ал. 1, ал. 3 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет – Балчик дава разрешение да се закупи за нуждите на кметство с. Стражица движима вещ – лек автомобил на стойност до 4000.00 (четири хиляди) лева от кмета на кметство с. Стражица Шукри Али Шукри.

2. Общински съвет – Балчик дава съгласието си бюджета на кметство с. Стражица, дейност Общинска администрация, параграф §§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства” от ЕБК да бъде завишен с 4000.00 (четири хиляди) лева.

3. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2014 година.

4. Задължава кмета на общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Поименно гласуване, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик за учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Васил Левски 1959 г.” – гр. Балчик и НЧ „Свобода” – с. Гурково, във връзка с постъпили заявления с вх. № 36-22-7/29.7.2014 г. и вх. № 36-28-9/29.7.2010 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 654: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на НЧ „Васил Левски 1959 г.” – гр. Балчик и НЧ „Свобода” – с. Гурково с проектни предложения по мярка BG MIRG SH-K-B/2-2.2 Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство; Решение 82, прието по Протокол от 13.05.2008г. на заседание на Общински съвет – Балчик /във връзка с прекратяване на Договори за ползване на общински имот № 408 от 09.02.09 г. и № 405 от 09.02.09 г., както и на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с Решение 238/2009 г.),  Общински съвет Балчик, РЕШИ:

1. Прекратява:

1.1 Договор за безвъзмездно ползване на общински имот № 408 от 09.02.09 г., сключен между Община Балчик и НЧ „Васил Левски 1959 г.” – гр. Балчик и

1.2 Договор за безвъзмездно ползване на общински имот № 405 от 09.02.09 г., сключен между Община Балчик и НЧ „Свобода” – с. Гурково.

2. Учредява безвъзмездно право на ползване на НЧ „Васил Левски 1959 г.”- гр. Балчик, рег. с реш. № 1120/01.07.1997 г. и БУЛСТАТ: **** и НЧ „Свобода” – с. Гурково, общ. Балчик рег. с реш. № 1820/09.10.1997 г. и БУЛСТАТ: ****, за период от десет години, считано от датата на подписване на договора за всяко конкретно читалище.

3. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия.

Поименно гласуване, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

Коментарите са затворени.