Поздравителен адрес

Aug 7th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

до НЧ „Васил Левски – 1959” – гр. Балчик

1

55-годишно читалище

Ти раздаваше на всички светлина,

ти раздаваш всекиму.

С нашата душевна топлина

ти сплотяваш и каляваш –

Българския дух спасяваш.

 

Ти, Читалище народно,

името на Левски взело,

днес си факел неугасващ,

днес си център неувяхващ.

 

Всеки, който те прекрачи,

с умиление те тачи,

ти оставаш вечно в него,

а пък той, във тебе, мило.

 

Да са пълни всички зали

с посетители все млади,

с много песни, танци, сцени –

хората да са засмени.

 

Нека пламъкът ти ярък

днес да свети по земята,

да разнася твойто име

с факела на свободата.

 

Литературен клуб „Йордан

Кръчмаров” Балчик

По слу­чай 55-го­ди­ш­ни­на­та на НЧ „Ва­сил Ле­в­с­ки” град Бал­чик ре­да­к­ци­я­та на в-к „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” по­д­го­т­ви спе­ци­а­лен брой и из­да­де бла­го­да­ре­ние на Ко­о­пе­ра­ция „Чер­но мо­ре – Бал­чик”

и Ро­та­ри клуб Бал­чик. Бро­ят мо­же­те да на­ме­ри­те в би­б­ли­о­те­ка­та на чи­та­ли­ще „В.Ле­в­с­ки”.

2

 Пенсионери от гр. Нови пазар гостуваха на медицинския клуб “Здраве” – Балчик с председател Т. Харизанова.

 

 

Коментарите са затворени.