Криминална част

Aug 7th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Присъда за двадесет и пет години “лишаване от свобода” постанови Окръжен съд – Добрич

С при­съ­да от 21.07. 2014г. Ок­ръ­жен съд – До­б­рич при­з­на по­д­съ­ди­мия Тан­сел Е. Х., жи­вущ в гр. До­б­рич, за ви­но­вен в сле­д­ни­те пре­с­тъ­п­ле­ния :

На 08.02.2014г. сре­щу 09.02.2014г. в гр. До­б­рич от­в­ля­къл Але­к­сан­д­ра Ж. К. от гр. До­б­рич, а де­сет дни по-къ­с­но от­в­ли­ча и Йо­а­на Я.Б. от съ­щия град. Де­я­ни­я­та са из­вър­ше­ни в ус­ло­ви­я­та на опа­сен ре­ци­див. За из­вър­ше­ни­те пре­с­тъ­п­ле­ния Ок­ръ­ж­ни­ят съд оп­ре­де­ля на по­д­съ­ди­мия на­ка­за­ние „до­жи­во­тен за­т­вор”, ко­е­то на ос­но­ва­ние чл. 58а ал. 2 от НК, за­ме­ня с на­ка­за­ние „ли­ша­ва­не от сво­бо­да” за срок от два­де­сет и пет го­ди­ни.

В пе­ри­о­да от 08.02. 2014 г. до 19.02.2014г. в гр. До­б­рич, по­д­съ­ди­ми­ят из­вър­ш­ва и сле­д­ни­те де­я­ния: кра­ж­ба на па­ри /100 ле­ва/ и че­рен по­р­т­фейл от вла­де­ни­е­то на Ру­си С.И от гр. До­б­рич; мо­би­лен те­ле­фон и мо­бил­ни ак­се­со­а­ри  от вла­де­ни­е­то на Але­к­сан­д­ра Ж.К. на об­ща стой­ност 97.00 лв., а съ­що и сре­бъ­рен пръ­с­тен от съ­що­то ли­це на стой­ност 12.50 лв.; кра­ж­ба на мо­би­лен те­ле­фон, мо­бил­ни ак­се­со­а­ри и 2 сре­бър­ни пръ­с­те­на от Йо­а­на Я.Б. на об­ща стой­ност 265.30 лв.

За вся­ка ед­на от кра­ж­би­те по­д­съ­ди­ми­ят е упо­т­ре­бил си­ла и за­п­ла­ш­ва­не. Вси­ч­ки кра­ж­би въз­ли­зат на стой­ност 482.30 лв.

По­д­съ­ди­ми­ят е при­з­нат за ви­но­вен и за то­ва че в пе­ри­о­да от 09.02. 2014г. до 12.02.2014г. в гр. До­б­рич и с. Ве­ли­ко­во, обл. До­б­рич, при ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние и опа­сен ре­ци­див по чл.29, ал.I, б.б. „а” и „б” НК се съ­в­ку­пил с ли­це от жен­с­ки пол – Але­к­сан­д­ра Ж.К. /об­що 7 пъ­ти/, ка­то я при­ну­дил към то­ва със си­ла и за­п­ла­ш­ва­не.

На ос­но­ва­ние чл. 23 ал. І от НК Ок­ръ­жен съд – До­б­рич оп­ре­де­ля на­ка­за­ние ли­ша­ва­не от сво­бо­да за срок от  ДВА­ДЕ­СЕТ И ПЕТ ГО­ДИ­НИ, ко­е­то сле­д­ва да се из­тър­пи при пър­во­на­ча­лен строг ре­жим в за­т­вор или за­т­вор­ни­че­с­ко об­ще­жи­тие от за­к­рит тип.

Със същата присъда подсъдимият е осъден да заплати обезщетение за нанесените на пострадалите неимуществени вреди, както следва: 20 000 лв. на Александра Ж. К. и 10 000 лв. на Йоана Я. Б.

ПТП по пътя Каварна – Балчик

На 21 юли, око­ло 13:20 ча­са, е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за въз­ни­к­на­ло ПТП по гла­вен път гр. Ка­вар­на – гр. Бал­чик, на кръ­с­то­ви­ще­то за с. Бо­жу­рец. На мя­с­то е ус­та­но­ве­но, че С.Е., на 54 г., швей­цар­с­ки гра­ж­да­нин – во­дач на лек ав­то­мо­бил „БМВ” с вар­нен­с­ка ре­ги­с­т­ра­ция,  пре­д­п­ри­е­ма ма­не­в­ра из­пре­вар­ва­не на мя­с­то, къ­де­то из­пре­вар­ва­не­то е за­б­ра­не­но с пъ­т­на мар­ки­ро­в­ка и пъ­тен знак, в ре­зул­тат на ко­е­то уд­ря  дви­же­щия се пред не­го и за­ви­ващ на­ля­во лек ав­то­мо­бил „Ре­но Ме­ган” със со­фий­с­ка ре­ги­с­т­ра­ция, уп­ра­в­ля­ван от П.П, на 45 г. Всле­д­с­т­вие на на­с­тъ­пи­ло­то ПТП са на­не­се­ни зна­чи­тел­ни ма­те­ри­ал­ни ще­ти по два­та ав­то­мо­би­ла. На два­ма­та во­да­чи са взе­ти кръ­в­ни про­би за из­с­ле­д­ва­не по на­д­ле­ж­ния ред. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во по опи­са на РУП Ка­вар­на.

Пиян зад волана

На 23 юли, око­ло 16:21 ча­са, в с. Об­ро­чи­ще е спрян за про­вер­ка лек ав­то­мо­бил „Опел Ас­т­ра” с до­б­ри­ч­ка ре­ги­с­т­ра­ция. При по­с­ле­д­ва­ла­та про­вер­ка за упо­т­ре­ба на ал­ко­хол с те­х­ни­че­с­ко сре­д­с­т­во, ци­ф­ро­ва­та ин­ди­ка­ция от­чи­та на­ли­чи­е­то на 1,4 про­ми­ла в из­ди­ша­ния от во­да­ча въз­дух. С по­ли­цей­с­ка мяр­ка за срок от 24 ча­са в РУП Ал­бе­на е за­дър­жан Е.А. (43 г.) от град До­б­рич. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но бър­зо по­ли­цей­с­ко про­из­во­д­с­т­во.

 Кражба от руска гражданка

На 28 юли, в РУП Ка­вар­на се тъ­жи 49 – го­ди­ш­на ру­с­ка гра­ж­дан­ка, за то­ва че за вре­ме­то от 02:00 ча­са до 02:30 ча­са не­из­ве­с­тен из­вър­ши­тел  е про­ни­к­нал през не­за­к­лю­че­на стая в къ­ща за го­с­ти в гр. Ка­вар­на, в ко­я­то тя спи и е из­вър­шил кра­ж­ба на мо­би­лен те­ле­фон, де­би­т­на кар­та, СУМПС и су­ма­та от 36 ле­ва. След про­ве­де­ни не­за­ба­в­ни опе­ра­ти­в­но-из­дир­ва­тел­ни ме­ро­п­ри­я­тия, е ус­та­но­вен из­вър­ши­те­лят на де­я­ни­е­то – Е.А. (37г.) от гр. Ка­вар­на. Ли­це­то, ко­е­то е кри­ми­нал­но про­я­ве­но и мно­го­к­ра­т­но осъ­ж­да­но, е за­дър­жа­но с по­ли­цей­с­ка мяр­ка за срок от 24 ча­са. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но не­за­ба­в­но про­из­во­д­с­т­во по опи­са на РУП Ка­вар­на.

Неправоспособен и пиян

На 31 юли, око­ло 00:45 ча­са, в град Ка­вар­на е спрян за про­вер­ка лек ав­то­мо­бил „Мер­це­дес” с не­м­с­ка ре­ги­с­т­ра­ция. Ус­та­но­ве­но е, че во­да­чът на ав­то­мо­би­ла Е.М. (36 г.), от град Бал­чик, е не­п­ра­во­с­по­со­бен. При по­с­ле­д­ва­ла­та про­вер­ка за упо­т­ре­ба на ал­ко­хол с те­х­ни­че­с­ко сре­д­с­т­во, ци­ф­ро­ва­та ин­ди­ка­ция от­чи­та на­ли­чи­е­то на 1,99 про­ми­ла в из­ди­ша­ния от не­го въз­дух. Ли­це­то е за­дър­жа­но с по­ли­цей­с­ка мяр­ка за срок от 24 ча­са в РУП Ка­вар­на. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но бър­зо по­ли­цей­с­ко про­из­во­д­с­т­во.

Нападение и кражба на Дамбата

На 30 юли, око­ло 23:50 ча­са в РУП Бал­чик е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние от 32-го­ди­ш­на гра­ж­дан­ка на Ре­пу­б­ли­ка Бе­ла­рус, за то­ва че за вре­ме­то от 23:00 ча­са до 23:30 ча­са съ­щия ден, след ка­то се е при­би­ра­ла по край­мор­с­ка­та алея в гр. Бал­чик към хо­те­ла, в кой­то е пре­би­ва­ва­ла, е би­ла на­па­д­на­та от не­из­ве­с­т­но за нея ли­це, ко­е­то я по­ва­ля на зе­мя­та и й на­на­ся уда­ри с юм­ру­ци в ли­це­то и тя­ло­то, след ко­е­то от­не­ма ли­ч­на­та й чан­та и по­бя­г­ва в по­со­ка към мо­ре­то. По дан­ни на тъ­жи­тел­ка­та в чан­та­та е има­ло ли­ч­ни до­ку­мен­ти, 2 бан­ко­ви кар­ти, пер­ле­но ко­лие, су­ма­та от 45 ле­ва и бе­ла­ру­с­ки ру­б­ли, с ра­в­но­с­той­ност око­ло 40 ле­ва. След про­ве­де­ни не­за­ба­в­ни опе­ра­ти­в­но –из­дир­ва­тел­ни ме­ро­п­ри­я­тия от слу­жи­те­ли на РУП Бал­чик, е ус­та­но­вен  из­вър­ши­те­лят на де­я­ни­е­то – кри­ми­нал­но про­я­ве­ни­ят Д.Я. (40 г.) от с. Со­ко­ло­во. Ли­це­то е за­дър­жа­но с по­ли­цей­с­ка мяр­ка за срок от 24 ча­са. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во по опи­са на РУП Бал­чик.

Коментарите са затворени.