Про­с­пект за пу­б­ли­ч­но пре­д­ла­га­не на ак­ции на “Ал­бе­на” АД

Aug 7th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Balchik_logo_s-433x400

Об­щи­на Бал­чик, със се­да­ли­ще и ад­рес на уп­ра­в­ле­ние гр. Бал­чик 9600, пл. “21-ви се­п­тем­в­ри” №6, впи­са­но в тър­го­в­с­кия ре­ги­с­тър с ЕИК 000852544, на ос­но­ва­ние чл. 92а ЗППЦК във връ­з­ка с ре­ше­ние на ОбС Бал­чик №418 по Про­то­кол №31 от 26.09.2013 г., пре­д­ви­ж­да­що про­да­ж­ба­та на ак­ци­и­те, пре­д­с­та­в­ля­ва­щи 7.13% от ка­пи­та­ла на “Ал­бе­на” АД, със се­да­ли­ще и ад­рес на уп­ра­в­ле­ние с. Об­ро­чи­ще 9630, об­щи­на Бал­чик, КК “Ал­бе­на”, ЕИК  834025872, по ре­да на чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗПСК, а имен­но чрез пу­б­ли­ч­но пре­д­ла­га­не, и съ­о­б­ра­з­но по­т­вър­ден от Ко­ми­си­я­та за фи­нан­сов на­д­зор с Ре­ше­ние №686-Е от 24.07.2014 г. про­с­пект за пу­б­ли­ч­но пре­д­ла­га­не на 304 570 оби­к­но­ве­ни ак­ции от ка­пи­та­ла на “Ал­бе­на” АД, уве­до­мя­ва ин­ве­с­ти­то­ри­те за на­ча­ло­то на пу­б­ли­ч­но­то пре­д­ла­га­не на 304 570 бр. оби­к­но­ве­ни без­на­ли­ч­ни по­и­мен­ни сво­бо­д­но пре­х­вър­ля­е­ми ак­ции от еми­сия ISIN код BG11ALBAAT17, вся­ка от ко­и­то с пра­во на един глас в об­що­то съ­б­ра­ние на ак­ци­о­не­ри­те, пра­во на ди­ви­дент и пра­во на ли­к­ви­да­ци­о­нен дял, съ­ра­з­мер­ни с но­ми­нал­на­та стой­ност на ак­ци­я­та.

На­чал­на­та да­та за по­ку­п­ка от Пре­д­ла­га­ни­те ак­ции ще бъ­де пър­вия ден на ау­к­ци­о­на, ко­я­то се оп­ре­де­ля с ре­ше­ни­е­то на СД на “БФБ – Со­фия” АД за до­пу­с­ка­не на кни­жа­та на Се­г­мент за при­ва­ти­за­ция, но не по-къ­с­но от 5 ра­бо­т­ни дни от ре­ше­ни­е­то на СД на “БФБ – Со­фия” АД. Ау­к­ци­о­нът ще про­дъл­жи до из­чер­п­ва­не на пре­д­ла­га­но­то ко­ли­че­с­т­во ак­ции, но не по­ве­че от 45 дни.

Най-пъл­на и из­чер­па­тел­на ин­фор­ма­ция за пре­д­ла­га­ни­те цен­ни кни­жа и за те­х­ния еми­тент мо­же да бъ­де по­лу­че­на от про­с­пе­к­та за пу­б­ли­ч­но пре­д­ла­га­не, кой­то ще бъ­де до­с­тъ­пен за ин­ве­с­ти­то­ри­те по вре­ме на пу­б­ли­ч­но­то пре­д­ла­га­не на ин­тер­нет стра­ни­ци­те на пре­д­ло­жи­те­ля на ак­ци­и­те – Об­щи­на Бал­чик: www.balchik.bg и на ли­це­то, ко­е­то ис­ка до­пу­с­ка­не на ак­ци­и­те до тър­го­вия – “Пър­ва фи­нан­со­ва бро­кер­с­ка къ­ща” ООД:www.ffbh.bg. На ин­тер­нет стра­ни­ци­те на Об­щи­на Бал­чик (www.balchik.bg) и на “Пър­ва фи­нан­со­ва бро­кер­с­ка къ­ща” ООД (www.ffbh.bg) ще бъ­де обя­вен и окон­ча­тел­ни­ят гра­фик, ка­к­то и пър­во­на­чал­на­та ми­ни­мал­на це­на на пре­д­ла­га­не­то.

До­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция по про­с­пе­к­та, ка­к­то и без­п­ла­т­но ко­пие от не­го мо­гат да бъ­дат по­лу­че­ни в офи­са на “Пър­ва фи­нан­со­ва бро­кер­с­ка къ­ща” ООД, на ад­рес: Со­фия, ул. “Енос” № 2, ет.4, тел.: (+359 2) 460 64 21, факс: (+359 2) 460 64 01, e-mail: dafinkicheva@ffbh.bg, ли­це за кон­такт: На­де­ж­да Да­фин­ки­че­ва, от 9 до 17 ч. все­ки ра­бо­тен ден в пе­ри­о­да на пу­б­ли­ч­но­то пре­д­ла­га­не. В съ­о­т­ве­т­с­т­вие с нор­ма­ти­в­ни­те изи­с­к­ва­ния про­с­пе­к­тът ще бъ­де пу­б­ли­ку­ван и до­с­тъ­пен на ин­тер­нет стра­ни­ци­те на Ко­ми­си­я­та за фи­нан­сов на­д­зор: www.fsc.bg, и на “Бъл­гар­с­ка фон­до­ва бор­са – Со­фия” – АД: www.bse-sofia.bg.

 

 

 

Коментарите са затворени.