Пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не за про­да­ж­ба на не­д­ви­жи­ми имо­ти, ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност  в с. Се­но­кос и с. Со­ко­ло­во

Aug 7th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, обяви

Balchik_logo_s-433x400

На ос­но­ва­ние чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС-Бал­чик, при­е­та с Ре­ше­ние № 238/27.02.2009 г. и изм. и доп. с Ре­ше­ние 748/17.02.2011 год.на ОбС – Бал­чик; Ре­ше­ние № 635/26.06.2014 г. и Ре­ше­ние № 774/31.03.2011 г. на Об­щин­с­ки Съ­вет – Бал­чик и във връ­з­ка със За­по­вед №851/23.07.2014 г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик.

1. ОБЯ­ВЯ­ВА пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не за про­да­ж­ба на не­д­ви­жи­ми имо­ти, ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, пре­д­с­та­в­ля­ва­щи:

1.1. Не­за­с­т­ро­ен, жи­ли­щен уре­гу­ли­ран по­зем­лен имот № ІІІ, кв. 28 по ПУП на с. Се­но­кос, общ. Бал­чик, пре­д­с­та­в­ля­ващ ПИ № 66250.501.735 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Се­но­кос,  общ. Бал­чик, ул. “Сре­д­на го­ра”, с площ от 1 128 м2 /хи­ля­да сто два­де­сет и осем ква­д­ра­т­ни ме­т­ра/, ак­ту­ван с АОС № 4372/16.05.2014 год., при на­чал­на це­на 9 024.00 лв. /де­вет хи­ля­ди два­де­сет и че­ти­ри ле­ва/, без ДДС.

1.2. Не­за­с­т­ро­ен, жи­ли­щен уре­гу­ли­ран по­зем­лен имот № ІІІ, кв. 15 по ПУП на с. Со­ко­ло­во, общ. Бал­чик, пре­д­с­та­в­ля­ващ ПИ № 67951.501.997 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Со­ко­ло­во, общ. Бал­чик, ул. “Ки­рил и Ме­то­ди­ий”, с площ от 1 000 м2 /хи­ля­да ква­д­ра­т­ни ме­т­ра/, ак­ту­ван с АОС № 655/23.01.2002 год., при на­чал­на це­на 9 000.00 лв. /де­вет хи­ля­ди ле­ва/, без ДДС. Уча­с­т­ни­кът спе­че­лил тър­га и склю­чил до­го­вор за про­да­ж­ба се за­дъл­жа­ва, съ­г­ла­с­но чл. 67, ал. 2 от ЗУТ  да спа­з­ва сер­ви­ту­т­ни­те иви­ци от 3м от две­те стра­ни на пре­ми­на­ва­щия през имо­та во­до­п­ро­вод, ка­то в съ­щи­те не тря­б­ва да се из­вър­ш­ва стро­и­тел­с­т­во и да се за­са­ж­да дър­ве­с­на ра­с­ти­тел­ност, съ­г­ла­с­но при­ло­же­на­та в тръ­ж­ни­те кни­жа ски­ца.

2. Тър­гът ще се про­ве­де на 12.08.2014 г. от 10.00 ч. в за­ла­та на ОбА – Бал­чик в сгра­да­та на пл.”21 се­п­тем­в­ри” № 6.

3. За­ку­пу­ва­не­то на тръ­ж­ни кни­жа – все­ки ра­бо­тен ден от 29.07.2014 год. до  08.08.2014 г. на ка­са­та на ОбА – Бал­чик.

4. Де­по­зи­тът за уча­с­тие в тър­га се вна­ся по по­со­че­на­та в тръ­ж­ни­те кни­жа бан­ко­ва сме­т­ка или на ка­са­та на Об­щи­на Бал­чик в срок до 16.00 ч. на 11.08.2014  год.

5. За­я­в­ле­ние за уча­с­тие, ком­п­ле­к­то­ва­но с изи­с­ку­е­ми­те до­ку­мен­ти се по­да­ва в срок до 16.00 ч. на 11.08.2014 г. в Ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на Об­щи­на Бал­чик.

За спра­в­ки: тел. 7-10-41  Ка­ра­и­ва­но­ва,  Пе­т­ко­ва   

 

Коментарите са затворени.