“Черноморец” Балчик 0 : 1 “Добруджа” Добрич

Dec 29th, 2010 | От | Category: СПОРТ

Добруджанското дерби завърши
със загуба за отбора на “Черноморец” Балчик

След до­б­ро­то пре­д­с­та­вя­не на от­бо­ра на „ Чер­но­мо­рец” Бал­чик, сре­щу шам­пи­о­на  Бъл­га­рия, от­бо­ра на „ Ли­текс” Ло­веч, в ше­с­т­на­де­се­ти­на фи­на­ла за ку­па­та на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия, при­вър­же­ни­ци­те на фу­т­бо­ла в Бал­чик оча­к­ва­ха с го­лям ин­те­рес до­б­ру­джан­с­ко­то дер­би.
Още от са­мо­то на­ча­ло на ма­ча си про­ли­ча, че дву­бо­ят ще бъ­де тру­ден за на­шия от­бор. Го­с­ти­те за­по­ч­на­ха из­к­лю­чи­тел­но ор­га­ни­зи­ра­но и с вся­ка из­ми­на­та ми­ну­та на­ла­га­ха своя стил на иг­ра. До 30 -та ми­ну­та на­па­да­те­ли­те на го­с­ти­те на­не­со­ха 5 – 6 уда­ра в очер­та­ни­я­та на вра­та­та ни, ко­я­то ос­та­на „не­пре­в­зе­та”, бла­го­да­ре­ние на до­б­ри­те изя­ви на вра­та­ря на „ Чер­но­мо­рец” Бал­чик – Те­мен­ли­ев. Най – опа­с­ни бя­ха про­ве­де­ни­те ата­ки, от­ля­во на на­ша­та вра­та, ко­и­то ви­на­ги за­вър­ш­ва­ха със спо­лу­ч­ли­ви цен­т­ри­ра­ния, след ко­е­то сле­д­ва­ха уда­ри на Пе­т­ров /№ 20/ и Ни­ко­лов /№ 17/ за от­бо­ра на го­с­ти­те. Ата­ки­те на на­шия от­бор бя­ха епи­зо­ди­ч­ни, ко­и­то не до­ве­до­ха до опа­с­но­с­ти за про­ти­в­ни­ко­ва­та вра­та. В 36 – та ми­ну­та Е. То­до­ров /№ 22/ от на­шия от­бор от­бе­ля­за гол във врта­та на го­с­ти­те, но с це­на­та на на­ру­ше­ние. Го­лът бе от­ме­нен от гла­в­ния съ­дия на ма­ча – Ко­льо Да­нев. В по­с­ле­д­ни­те ми­ну­ти на пър­во­то по­лу­в­ре­ме на­па­да­те­ли­те на на­шия отбр от­п­ра­ви­ха ня­кол­ко уда­ра към вра­та­та на го­с­ти­те, но без ре­зул­тат. В 45 – та ми­ну­та, от­бо­рът на  „ До­б­ру­джа” До­б­рич мо­же­ше да от­к­рие ре­зул­та­та, след из­пъл­не­ние на ъг­лов удар и удар с гла­ва на  Ди­ми­т­ров /№ 3/, но на­пре­ч­на­та гре­да ни по­мо­г­на в слу­чая.
В на­ча­ло­то на вто­ро­то по­лу­в­ре­ме се усе­ти стре­меж и в два­та от­бо­ра да от­к­ри­ят ре­зул­та­та в своя по­л­за. На­пре­же­ни­е­то на­ра­с­на и бя­ха по­ка­за­ни ня­кол­ко жъл­ти кар­то­на за съ­с­те­за­те­ли­те и на два­та от­бо­ра. В сре­да­та на вто­ро­то по­лу­в­ре­ме бя­х­ме сви­де­те­ли на по­ре­ди­ца от опа­с­ни уда­ри в очер­та­ни­я­та на на­ша­та вра­та, от­п­ра­ве­ни  от­но­во от Ни­ко­лов /№ 17/. В 73 – та ми­ну­та Ми­хай­лов /№ 22/ от от­бо­ра на „ До­б­ру­джа” До­б­рич от­к­ри ре­зул­та­та. В ос­та­ва­щи­те ми­ну­ти до края на ма­ча тря­б­ва­ше да до­гон­ва­ме в ре­зул­та­та. Въ­п­ре­ки на­п­ра­ве­ни­те сме­ни в на­шия от­бор, не ус­пя­х­ме, по­не да сти­г­нем до ра­вен­с­т­во.
Два­та от­бо­ра иг­ра­ха в сле­д­ни­те съ­с­та­ви:

„ Черноморец” – Балчик                     „ Добруджа” Добрич

1.Теменлиев                                                   1. Николов
4. Костов                                                           3. Димитров
5. Иванов                                                          4. Димов
9. Зафиров                                                        5. Симеонов
10.Танев                                                              7. Станков
13. Костадинов                                               8. Илиев
15. Валериев                                                   14. Симеонов
18. Костенски /кап./ 8. М. Христов/                     17. Николов
19. Цанков /23. Р. Ангелов/                                     18. Костов
20. Павлов                                                        20. Петров
22. Тодоров                                                     22. Михайлов

Главен съдия на мача Кольо Данев от Варна.
Павлин ПАВЛОВ

Коментарите са затворени.