Осем дни на класиката в Балчик

Jul 30th, 2014 | От | Category: ВАЖНА

V Музикален фестивал “Balchik Classic Days”

13

 Николай Ангелов, кмет на Община Балчик, открива V МФ “Balchik Classic Days” на 26 юли 2014 г.

Кме­тът на Об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов от­к­ри пе­то­то из­да­ние на му­зи­кал­ния фе­с­ти­вал „Дни на кла­си­ка­та – Бал­чик 2014”. Те ще про­дъл­жат от 26 юли до 2 ав­густ ка­то вклю­ч­ват ка­ме­рен ан­сам­бъл „Со­фий­с­ки со­ли­с­ти”, с не­ве­ро­я­т­на­та ци­гу­лар­ка Лия Пе­т­ро­ва; кла­ви­рен ре­ци­тал на акад. проф. д-р. Ата­нас Кур­тев с про­из­ве­де­ния на П.И. Чай­ко­в­с­ки; кон­церт за ро­я­ла, из­пъл­нен от Ан­гел За­бер­с­ки – син и Жи­в­ко Пе­т­ров, съ­п­ро­вод на Бо­рис Та­с­лев и Ди­ми­тър Се­мов; Та­тя­на Ко­ле­ва и пер­ку­сии, с уча­с­ти­е­то на То­ми Еми­лов, Ге­ор­ги Це­нов, Мар­тин Ха­фи­зи, Ви­к­тор Бе­нев и Ве­ли­с­лав Го­джу­нов /Хо­лан­дия/; ан­сам­бъл „Лво­в­с­ки ме­не­с­т­ре­ли” от Ук­рай­на и По­л­ша; че­ш­ки­те му­зи­кан­ти Ми­ро­с­лав Ам­б­рош /ци­гул­ка/ и Зу­за­на Ам­б­ро­шо­ва /пи­а­но/; Квар­то квар­тет от Бъл­га­рия и САЩ.

Уча­с­т­ват Иван Пен­чев /ци­гул­ка/, Та­тя­на То­до­ро­ва /ви­о­ла/, Ди­ми­тър Тен­чев /ви­о­лон­че­ло/, Ло­ра Че­ко­ра­то­ва /пи­а­но/

На 1 ав­густ от 19:30 ч. ще го­с­ту­ва „Спи­рит ан­сам­бъл” /Бъл­га­рия/ с ля­т­на опер­на га­ла про­из­ве­де­ния от Ле­хар, Кал­ман, Щра­ус и др.

Уча­с­т­ват Си­мо­на Ко­де­ва, До­ро­тоя До­ро­те­е­ва, Але­к­сан­дър Му­та­ф­чий­с­ки и Или­ян Не­дев.

15

Лия Петрова – най-добрата цигуларска младост на България.                 

Фото: Г. Йовчев

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.