59 години УБГ – Балчик

Jul 30th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

11

 

На 27 юли 2014 г. се про­ве­де за­ло­же­ни­ят ка­то идея ле­тен бал в бал­чи­ш­ка­та уни­вер­си­те­т­с­ка бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на (УБГ) с ос­но­в­но­то на­ме­ре­ние да се от­да­де не­об­хо­ди­ма­та по­чит и ува­же­ние към ос­но­во­по­ло­ж­ни­ци­те на био­ло­ги­че­с­ка­та на­у­ка в Р. Бъл­га­рия, през раз­ли­ч­ни­те пе­ри­о­ди на не­й­но­то раз­ви­тие, къ­де­то бал­чи­ш­ка­та гра­ди­на за­е­ма до­с­той­но мя­с­то по раз­но­о­б­ра­зие, се­ле­к­ция и ин­т­ро­ду­к­ция на чу­ж­до­зем­ни дър­ве­с­ни ви­до­ве, тя­х­на­та ада­п­та­ция, ак­ли­ма­ти­за­ция и по­д­бор.

От­к­ри се съ­в­ме­с­т­на фо­то­и­з­ло­ж­ба на уни­вер­си­те­т­с­кия ар­хив и му­зея на СУ „Кл. Ох­ри­д­с­ки”.

Да ор­га­ни­зи­рат то­ва ме­ро­п­ри­я­тие бя­ха до­ш­ли проф. д.и.н. Иван Ил­чев, д-р Кра­си­мир Ко­сев, ди­ре­к­тор на УБГ – Бъл­га­рия със своя за­ме­с­т­ник Ог­нян Или­ев, Лю­ба Пен­че­ва, гл. спец. „Об­ра­зо­ва­ние и на­у­ка” към УБГ, проф. Ма­ри­а­на Фи­ли­по­ва и Тин­ка Ива­но­ва от При­ро­до-на­у­чен му­зей – Вар­на.

Кра­т­ко сло­во на проф. Ил­чев, химн на Р. Бъл­га­рия, ве­нец през въз­по­ме­на­тел­на­та пло­ча на ос­но­ва­те­ля на УБГ – Бал­чик, ро­де­ни­ят в Омур­таг акад. Да­ки Йор­да­нов Ви­чев – на­ча­ло на тър­же­с­т­во­то.

С тре­пет и въл­не­ние, с из­ве­с­т­на до­за стра­хо­по­чи­та­ние, за­с­ти­на­х­ме пред об­ра­зи­те на хо­ра­та, от­да­ли це­лия си съ­з­на­те­лен жи­вот за изу­ча­ва­не­то на ес­те­с­т­ве­ни­те на­у­ки. На пър­во мя­с­то в из­ло­ж­ба­та е по­с­та­вен д-р Сте­фан Ге­ор­ги­ев, след то­ва проф. Сте­фан Кон­су­лов, проф. Сте­фан Пе­т­ков, проф. Ни­ко­лай Сто­я­нов, проф. Ге­ор­ги Ши­ш­ков, проф. Ге­ор­ги Па­с­па­лев, хър­ва­ти­нът проф. Сте­пан Юри­нич, д-р Бо­не Ба­ев, проф. Те­о­дор Мо­ров, проф. Ни­ко­лай Ар­на­у­дов, акад. Ме­то­дий По­пов. През раз­ли­ч­ни­те пе­ри­о­ди от вре­ме те са се за­ни­ма­ва­ли с на­у­ч­но-из­с­ле­до­ва­тел­с­ка дей­ност, имай­ки пре­д­вид вси­ч­ки за­о­би­ка­ля­щи ги фа­к­то­ри. Те до­с­той­но са за­с­лу­жи­ли сво­и­те ти­т­ли и зва­ния, ко­и­то в дне­ш­но вре­ме се раз­да­ват с ле­ко­та.

За до­б­ро­то ни на­с­т­ро­е­ние се по­г­ри­жи ду­хо­ви­ят ор­ке­с­тър на бъл­гар­с­ки­те ВМС с ди­ри­гент – кап. III ранг Ми­ро­с­лав Три­фо­нов, кой­то оча­к­ва­ме да ви­дим от­но­во в Бал­чик със своя ор­ке­с­тър на 4 ав­густ 2014 г. пред х-л „Ми­с­т­рал”.

Тър­же­с­т­во­то, по слу­чай 59-го­ди­ш­ни­на на УБГ ни ка­ра да се спом­ним за пър­ви­те уче­ни-био­ло­зи, да по­че­тем тру­да им и да въз­пи­та­ме ува­же­ние към тях от мла­ди­те. Ина­че ня­ма да има ни­то при­ем­с­т­ве­ност, ни­то дъл­го­о­ча­к­ва­но ус­пе­ш­но бъ­де­ще.

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.