Израелски и румънски ротарианци – на гости в Балчик

Jul 30th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

8

 Ротари Клуб – Балчик, с президент Христо Желязков, посрещна гости от израелски ротариански клуб, с посредничеството на Ротари клуб – Мангалия.                                                                               

Фото: Личен архив

В пър­ви­те дни на ро­та­ри­ан­с­ка­та го­ди­на  Ро­та­ри клуб Бал­чик по­с­ре­щ­на сво­и­те ви­со­ки го­с­ти: Michael Kreindler, Dalia Kreindler, Itzik Kirshenboim, Mati Dagan – съ­в­ме­с­т­на де­ле­га­ция от из­ра­ел­с­кия град  Кар­ми­ел  и ру­мън­с­кия град Ман­га­лия.

По­се­ще­ни­е­то е на до­б­ра во­ля, с цел за­по­з­на­ва­не на  Бал­чи­ш­кия и Из­ра­ел­с­кия клуб,ка­то по­с­ре­д­ник е на­шия ве­че по­б­ра­ти­мен клуб от се­вер­на­та ни съ­се­д­ка.

Три­те клу­ба об­съ­ди­ха въз­мо­ж­но­с­ти за съ­в­ме­с­т­ни про­е­к­ти.

Го­с­тът от Из­ра­ел Michael Kreindler  по­да­ри спе­ци­ал­на зна­ч­ка на пре­зи­ден­та Хри­с­то Же­ля­з­ков и се­к­ре­та­ря Емил Ен­чев, ко­я­то  имат са­мо те­зи, ко­и­то са по­са­ди­ли дър­во в тя­х­на­та алея на Ро­та­ри. Той им по­же­ла да го­с­ту­ват в Из­ра­ел, да по­са­дят дър­ве­та и че­с­ти­ч­ко да ги по­ли­ват !

На свой ред Хри­с­то Же­ля­з­ков по­да­ри зна­ч­ка­та на  Ро­та­ри Бъл­га­рия и дру­ги сим­во­ли­ч­ни по­да­ръ­ци. Раз­ка­за на го­с­ти­те за на­шия град с ис­то­рия, са­ми­те те се убе­ди­ха в го­с­то­п­ри­ем­с­т­во­то и кра­со­та­та на Бал­чик, ка­то  бя­ха на го­с­ти на ко­ра­б­че­то на ме­с­тен  ях­т­с­мен, а след то­ва, раз­г­ле­ж­дай­ки Дво­ре­ца,  оча­ро­ва­ни ос­та­на­ха от де­гу­с­та­ция във ви­нар­на­та на при­я­те­ля  Ди­ми­т­рин , кой­то ги по­г­ле­зи с уни­кал­на­та си ко­ле­к­ция!

Гостите си тръгнаха уморени, но щастливи!

Ротари клуб – Балчик

 

Коментарите са затворени.