Търг за имот в с. Сенокос

Jul 30th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини

1

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. и изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 год.на ОбС – Балчик; Решение № 635/26.06.2014 г. и Решение № 774/31.03.2011 г. наОбщински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед №851/23.07.2014 г. на Кмета на Община Балчик.                                  

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи:

1.1. Незастроен, жилищен урегулиран поземлен имот № ІІІ, кв. 28 по ПУП на с. Сенокос, общ. Балчик, представляващ ПИ № 66250.501.735 по кадастралната карта на с. Сенокос,  общ. Балчик, ул. “Средна гора”, с площ от 1 128 м2 /хиляда сто двадесет и осем квадратни метра/, актуван с АОС № 4372/16.05.2014 год., при начална цена 9 024.00 лв. /девет хиляди двадесет и четири лева/, без ДДС.

1.2. Незастроен, жилищен урегулиран поземлен имот № ІІІ, кв. 15 по ПУП на с. Соколово, общ. Балчик, представляващ ПИ № 67951.501.997 по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик, ул. “Кирил и Методиий”, с площ от 1 000 м2 /хиляда квадратни метра/, актуван с АОС № 655/23.01.2002 год., при начална цена 9 000.00 лв. /девет хиляди лева/, без ДДС.

Участникът спечелил търга и сключил договор за продажба се задължава, съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗУТ  да спазва сервитутните ивици от 3м от двете страни на преминаващия през имота водопровод, като в същите не трябва да се извършва строителство и да се засажда дървесна растителност, съгласно приложената в тръжните книжа скица.

2. Търгът ще се проведе на 12.08.2014 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА – Балчик в сградата на пл.”21 септември” № 6.

3. Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 29.07.2014 год. до  08.08.2014 г. на касата на ОбА – Балчик.

4. Депозитът за участие в търга се внася по посочената в тръжните книжа банкова сметка или на касата на Община Балчик в срок до 16.00 ч. на 11.08.2014  год.

5. Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 11.08.2014 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова

 

Коментарите са затворени.