Покана за заседание на ОбС-Балчик на 31юли 2014 г.

Jul 30th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, РЕКЛАМИ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 31 юли 2014 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за отдаване под наем на част от помещение, находящо се в гр. Балчик, ул. 21-ви септември” № 6, сградата на общинска администрация, за инсталиране на банкомат.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

2. Предложение за отдаване под наем на павилион от 4,5 мІ , находящ се в гр. Балчик, алея „Двореца”, за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

3. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Георги Иванов Стоянов по отношение на ПИ № 53120.504.443 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

4. Предложение за разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридическо лице с нестопанска цел за организиране на фестивал.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

5. Предложение за отдаване под наем на част от терен, находящ се ул. “Желязко Бончев”, гр. Балчик – публична общинска собственост, за изграждане на преместваеми обекти: закрита мултифункционална спортна зала; съблекални и сервизни помещения и игрище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

6. Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Балчик през 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

7. Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и слети паралелки в общинските училища за учебната 2014/2015 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

8. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

9. Предложение за прехвърляне на линейка от кметство Гурково на МБАЛ – Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

10. Разни                                          

Виктор Лучиянов, председател на ОбС-Балчик

 

Коментарите са затворени.