“Среща на спомените”

Jul 30th, 2014 | От | Category: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, обяви

 Ка­ним вси­ч­ки би­в­ши спор­ти­с­ти и де­я­те­ли

на МОР­С­КИ КЛУБ БАЛ­ЧИК на “СРЕ­ЩА НА СПО­МЕ­НИ­ТЕ”

на 10 ав­густ 2014 г. /не­де­ля/ от 17.00 ч.,

пред би­в­шия Мор­с­ки клуб, се­га хо­тел “Ло­тос”.

Ве­че­ря­та е от 19.00 ч., сво­бо­д­на кон­су­ма­ция.

Мо­ля, оба­де­те се за при­съ­с­т­ви­е­то си на тел. 0579 7-40-37 Бал­чик, след 21.00 ч. на Сте­ф­ка Кер­че­ва – Сте­фа­но­ва

 

Коментарите са затворени.