Шахматен турнир за “Детска купа – Варна”

Jul 30th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

На 27 юли 2014 г. в гр. Вар­на се про­ве­де тур­нир по ша­х­мат – „Де­т­с­ка ку­па – Вар­на”. Съ­с­те­за­ни­е­то се про­ве­де в три гру­пи – до 8 г., 10 г. и 12 г. Уча­с­т­ва­ха де­ца от Вар­на, Бал­чик, Бур­гас и Ша­б­ла.

Де­бют при най-мал­ки­те /до 8 г./ на­п­ра­ви Ан­дон Ан­до­нов от Бал­чик. Той по­ка­за ста­ра­ние и го­ля­мо же­ла­ние за иг­ра.

При де­ца­та до 12 г. уча­с­т­ва Рай­чо Ми­лев – уча­с­т­ник на ме­ж­ду­на­ро­д­ния тур­нир в КК “Ал­бе­на”. То­ва бе­ше и най-тру­д­на­та гру­па при де­ца­та – ре­ди­ца до­б­ри съ­с­те­за­те­ли, ко­и­то са иг­ра­ли на ре­пу­б­ли­кан­с­ки и ме­ж­ду­на­ро­д­ни тур­ни­ри. Рай­чо иг­ра до­б­ре, но по-го­ле­ми­ят опит на про­ти­в­ни­ци­те му си ока­за вли­я­ние и той не ус­пя да ре­а­ли­зи­ра по-до­б­ри по­зи­ции.

По­же­ла­вам по­ве­че ус­пе­хи на Рай­чо и Ан­дон на сле­д­ва­щи­те съ­с­те­за­ния и да­но ша­х­ма­т­ни­ят огън ни­ко­га да не уга­с­ва в тях.

Красимир КИРЧЕВ

5

Райчо Милев – участник в шахматния турнир за “Детска купа – Варна” до 12 г.

6

Андон Андонов – участник в шахматния турнир за “Детска купа – Варна” до 8 г.

 

Коментарите са затворени.