Балканиадата започна с четвърто място и личен рекорд за България

Jul 30th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

3

Ай­хан Ап­ти от­к­ри Бал­ка­ни­а­да­та за Бъл­га­рия с че­т­вър­то мя­с­то. Ат­ле­тът от Бал­чик по­до­б­ри ли­ч­ния си ре­корд с по­ч­ти 50 см в хвър­ля­не­то на чук в Пи­тещ (Рум).

Ап­ти пра­ти уре­да на 68.18 м в пър­вия си опит, кой­то го ос­та­ви на тре­та­та по­зи­ция до по­с­ле­д­ни­те хвър­ля­ния. В ше­с­тия си опит оба­че Кон­с­тан­ти­но Ко­с­то­г­ли­дис (Гър) из­бу­х­на с 68.52 м и из­ме­с­ти Ай­хан от по­че­т­на­та стъл­би­ч­ка. Бъл­га­ри­нът от­го­во­ри са­мо с 66.75 м и ос­та­на че­т­вър­ти.

Шам­пи­он в хвър­ля­не­то на чук в Пи­тещ ста­на фа­во­ри­тът и на хар­тия Сер­гей Мар­ги­ев (Мол) – 76.20 м. Сре­б­ро­то спе­че­ли Оз­кан Ба­ла­джъ (Тур) – 69.67 м.

Ап­ти има­ше 67.71 м ли­чен ре­корд до се­га. С то­ва по­с­ти­же­ние той спе­че­ли ти­т­ла­та на стра­на­та ни през ми­на­лия ме­сец.

bgathletic.com

 

Коментарите са затворени.