Изложба – скулптура “В тишината на храма” на Янко Бонев

Jul 30th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

1

Офи­ци­ал­но­то от­к­ри­ва­не на из­ло­ж­ба­та – 1 ав­густ (пе­тък) от 18:00 ч. в “Ка­мен­на за­ла” на ДКИ КЦ “Дво­ре­ца”.

Пе­ри­од на ек­с­по­зи­ци­я­та: 1 – 15 ав­густ 2014г.

Визитка

Ян­ко Бо­нев е ро­ден на 7 юни 1945 г. в гр. Ру­се. През 1975 г. за­вър­ш­ва На­ци­о­нал­на­та Ху­до­же­с­т­ве­на ака­де­мия, спе­ци­ал­ност “Ке­ра­ми­ка” и за­по­ч­ва да ра­бо­ти в об­ла­ст­та на мо­ну­мен­тал­на­та пла­с­ти­ка. Пре­д­по­чи­та­ни­ят от ав­то­ра ма­те­ри­ал за изя­ва е брон­зът. През го­ди­ни­те той уча­с­т­ва в из­ло­ж­би на на­ци­о­нал­но, ев­ро­пей­с­ко и све­то­в­но ни­во. Ня­кои от не­го­ви­те скул­п­то­ри са в ча­с­т­ни ко­ле­к­ции по цял свят.

По­ве­че­то от твор­би­те и ре­а­ли­зи­ра­ни­те му про­е­к­ти мо­гат да бъ­дат ви­де­ни в раз­ли­ч­ни бъл­гар­с­ки гра­до­ве. Ня­кои от тях са: цен­т­рал­ни­ят  пло­щад в гр. До­б­рич, фон­та­нът на цен­т­рал­ния пло­щад в гр. Бла­го­е­в­г­рад, фон­та­нът на цен­т­рал­ния пло­щад в гр. Ру­се, На­ци­о­нал­ни­ят дво­рец на кул­ту­ра­та – Со­фия и мно­го дру­ги. Ав­то­рът има съ­що та­ка опит в ек­с­те­ри­ор­ния и ин­те­ри­о­рен ди­зайн на пу­б­ли­ч­ни сгра­ди (офи­си, бан­ки, хо­те­ли и др.)

Име­то на Ян­ко Бо­нев е за­пи­са­но в Бъл­гар­с­ка­та ен­ци­к­ло­пе­дия за мо­ну­мен­тал­ни из­ку­с­т­ва.

Ед­на от ос­но­в­ни­те те­ми в твор­би­те на ма­е­с­т­ро Ян­ко Бо­нев е же­на­та. Пре­п­ле­те­на с бо­же­с­т­ве­но­то, тя при­съ­с­т­ва в це­лия жи­вот и твор­че­с­т­во на ав­то­ра.

Ян­ко Бо­нев има ре­а­ли­зи­ра­ни мно­же­с­т­во са­мо­с­то­я­тел­ни и съ­в­ме­с­т­ни из­ло­ж­би.

По­с­ле­д­на из­ло­ж­ба в “Дво­ре­ца” – 2006г., съ­в­ме­с­т­но с фо­то­г­ра­фа д-р Ро­сен Ко­ла­ров.

За пръв път скул­п­тур­на ек­с­по­зи­ция в то­зи ма­щаб се пре­д­с­та­вя в “Ка­мен­на за­ла” на Ар­хи­те­к­тур­но-пар­ков ком­п­лекс “Дво­ре­ца” – Бал­чик.

Евгений ГЕОРГИЕВ

 

Коментарите са затворени.