Учебен самолет кацна аварийно в Балчик

Jul 23rd, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

10548133_652011824876177_1903247942410506389_o

По ин­фор­ма­ция от Ле­ти­ще Со­фия, уче­бен са­мо­лет с ре­ги­с­т­ра­ция LZ-VIA е ка­ц­нал ава­рий­но на ле­та­тел­на пло­ща­д­ка Бал­чик в 10:45 ч. на 17 юли при из­вър­ш­ва­не на уче­бен по­лет.

Еки­па­жът му се е съ­с­то­ял от двама души. Те са би­ли тран­с­пор­ти­ра­ни с ли­ней­ка до бол­ни­ца­та в Бал­чик. Ин­с­т­ру­к­то­рът е с ком­п­ре­си­он­на фра­к­ту­ра на пър­ви пре­ш­лен на кръ­с­та и на­тър­т­ва­ния. Тран­с­пор­ти­ран е до не­в­ро­хи­рур­гия на бол­ни­ца “Св. Ма­ри­на” във Вар­на в ста­бил­но съ­с­то­я­ние и без опа­с­ност за жи­во­та. Дру­ги­ят, кой­то се е обу­ча­вал за пи­лот, има по­вър­х­но­с­т­ни ра­ни на край­ни­ци­те и на­тър­т­ва­ния. Пре­г­ле­дан е в Спе­ш­но от­де­ле­ние и ос­во­бо­ден за до­ма­ш­но ле­че­ние, обя­с­ни пред журналисти д-р Вой­чев. Ня­ма опа­с­ност за жи­во­та им, до­пъл­ни той.

8 000 евро е таксата на курса за обучение за пилот на малък самолет.

Въздухоплавателната комисия към МО е констатирала, че от падналия самолет има отломки, от които нищо не става.

Аварийното кацане е било предвидено по план, но поради недостатъчен опит, се е провалило.

Подобен случай на балчишкото летище имаше преди 2 години, разказват запознати. Самолетът на известен балчишки бос стои неупотребяван във военния хамбар.           БТ

 

Коментарите са затворени.