Ян Бедерман води през Балчик “Марш на Мира и Съгласието”

Jul 23rd, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

P2490294

Ян Бе­дер­ман  е све­то­в­но из­ве­с­т­но име, му­зи­кант и един от ли­де­ри­те на ин­ту­и­ти­в­но­то на­п­ра­в­ле­ние  му­зи­ка­та и те­а­тъ­ра. Мул­ти-ин­с­т­ру­мен­та­лист, “Чо­век-ор­ке­с­тър”, май­с­тор на им­п­ро­ви­за­ци­я­та. В не­го­ви­те ръ­це, все­ки един пре­д­мет, от оби­к­но­ве­но пли­к­че до раз­но­о­б­ра­з­ни во­до­с­то­ч­ни тръ­би, се пре­в­ръ­щат в му­зи­кал­ни ин­с­т­ру­мен­ти, въз­про­из­ве­ж­да­щи  раз­но­о­б­ра­зие от зву­ци – Му­зи­ка, ра­ж­да­ща усе­ща­не за чу­до­то.

www.ianbederman.com
www.youtube.com/intuitivemusic

Ал­бу­ма “Вни­ма­ние! Вра­ти­те се от­ва­рят” би­ва при­з­нат през 2007 го­ди­на за най-ин­те­ре­с­но из­да­ние в ек­с­пе­ри­мен­тал­на­та му­зи­ка в Ев­ро­па. Ком­по­зи­ци­я­та “Inner Voice”, от ал­бу­ма “Light of Sirius”, вле­зе в Топ 1500 на най-до­б­ри­те све­то­в­ни пе­с­ни в 16-то го­ди­ш­но из­да­ние на “Billboard” през 2009г.

Му­зи­ка­та на Ян Бе­дер­ман и не­го­вия “Ор­ке­с­тър за ин­ту­и­ти­в­на му­зи­ка” се вър­ти в над 500 ра­ди­о­с­тан­ции по це­лия свят.

“Ор­ке­с­тър за ин­ту­и­ти­в­на му­зи­ка” – то­ва е но­во твор­че­с­ко яв­ле­ние, чи­и­то съ­з­да­те­ли не се стре­мят да му да­ват оп­ре­де­ле­ние, при­дър­жай­ки се към ве­че съ­з­да­де­но­то и съ­ще­с­т­ву­ва­що.

Вси­ч­ко оно­ва, ко­е­то из­пъл­ня­ва “Ор­ке­с­тър за ин­ту­и­ти­в­на му­зи­ка”, ни­ко­га не се ре­пе­ти­ра и не се по­в­та­ря, “…ка­к­то слън­це­то из­г­ря­ва без ре­пе­ти­ция”, оби­чат да ка­з­ват  са­ми­те уча­с­т­ни­ци.

Му­зи­кан­ти­те из­по­л­з­ват над 400 ин­с­т­ру­мен­та, от вси­ч­ки кра­и­ща на Зе­мя­та.

Са­ми­ят, Ян Би­дер­ман – пси­хо­лог, ре­жи­сьор, сце­на­рист, ком­по­зи­тор. Вси­ч­ко, по­па­д­на­ло в ръ­це­те му, за­по­ч­ва да зву­чи (со­п­ра­но- и алт-са­к­со­фо­ни, ан­г­лий­с­ки рог, флей­ти, ду­дук, ту­вин­с­ки ихил, ки­джак, ре­бап, ди­дже­ри­ду, все­въ­з­мо­ж­ни ба­ра­ба­ни, вся­ка­к­ви пер­ку­сии или про­с­то обер­то­но­во пе­е­не).

Ян Бе­дер­ман е ка­нен да уча­с­т­ва два пъ­ти, ка­то спе­ци­а­лен гост на пре­с­ти­ж­ния ме­ж­ду­на­ро­ден  фе­с­ти­вал за не­за­ви­си­ма му­зи­ка SXSW -2008 и SXSW-2009 в Ос­тин, САЩ, къ­де­то впе­ча­т­ля­ва пу­б­ли­ка­та със сво­я­та въл­ше­б­на му­зи­ка.

Ос­вен то­ва е уча­с­т­вал на мно­же­с­т­во фе­с­ти­ва­ли в Че­хия, Из­ра­ел, Нор­ве­гия, Гър­ция, Еги­пет, Ру­сия и Ук­рай­на.

Му­зи­ка­та на Ян Би­дер­ман и “Ор­ке­с­тър за ин­ту­и­ти­в­на му­зи­ка”, е вси­ч­ки оне­зи, ко­и­то ве­че са си за­да­ли въ­п­ро­са “Кой всъ­щ­ност съм?” и “За­що съм тук?”.

За оне­зи, ко­и­то осъ­з­на­ват, че не сме са­ми в то­ва без­к­рай­но про­с­т­ран­с­т­во.

Все­ки един от нас не­о­съ­з­на­то, а до­с­та и осъ­з­на­то из­п­ра­щат сво­и­те ви­б­ра­ции в то­ва без­к­рай­но про­с­т­ран­с­т­во, на­ре­че­но Все­ле­на, пре­в­ръ­щай­ки се в съ­а­в­то­ри на не­о­би­к­но­ве­ния  бо­же­с­т­вен Джаз. То­ва усе­ща­не, та­зи ме­ди­та­ция е “Тук и Се­га”.

От 11.07.2014 през Бъл­га­рия ми­на­ва “Марш на Ми­ра и Съ­г­ла­си­е­то”, кой­то стар­ти­ра от Ка­за­х­с­тан, ми­на­ва през Ру­сия,Ук­ра­и­на,Мол­до­ва,Ру­мъ­ния. Иде­я­та на съ­би­ти­е­то е мир,лю­бов и съ­г­ла­сие ме­ж­ду раз­ли­ч­ни­те на­ции и ре­ли­гии. В рам­ки­те на Мар­ша ще има и кон­цер­ти на Ян Бе­дер­ман,све­то­в­но из­ве­с­т­ния му­зи­кант-мул­ти­ин­с­т­ру­мен­та­лист. Пър­ви­ят кон­церт на Ян Бе­дер­ман и пре­с­кон­фе­рен­ция на “Марш на Ми­ра” има­ше в Ра­дио Вар­на на 16 юли.

Ян Бедерман изнесе концерт във Вар­на  на 19 юли. За гражданите и гостите на Балчик той бе лятна изненада на 20 юли, когато самотно, но ентусиазирано свири в “Дво­ре­ца” – Бал­чик.

На 22,23 и 24 юли-”Марш на Ми­ра” и Ян Бе­дер­ман ще пъ­ту­ват в Со­фия и Кар­ло­во със сре­щи и кон­цер­ти.

След то­ва, “Марш на Ми­ра” ще про­дъл­жи  пъ­тя си пе­ша през Тур­ция, Гър­ция и Еру­са­лим. Ян Бе­дер­ман ще ос­та­не в Бъл­га­рия до 31 юли. Иде­я­та в не­го­во­то твор­че­с­т­во е за син­тез на кул­ту­ри­те.

Евгений ГЕОРГИЕВ

 

 

Коментарите са затворени.