Шарлот Де Вос гостува на “Интер Уил Клуб” – Балчик

Jul 23rd, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

DSCF5225 (2)

„Инер Уил Клуб” – Бал­чик е на кре­х­ка­та въз­раст от го­ди­на и по­ло­ви­на, но ве­че афи­ши­ра сво­е­то мя­с­то в гра­да ни.  През из­ми­на­ла­та го­ди­на с чар­тър пре­зи­дент Ли­дия Ен­че­ва клу­ба ние ре­а­ли­зи­ра­х­ме на­ши­ят пър­ви про­ект на 1 Но­ем­в­ри 2013 г.  и сим­во­ли­ч­но бе на­ре­чен „Да пре­не­сем Ис­то­ри­че­с­кия му­зей при де­ца­та от град Бал­чик”. Бя­ха из­ра­бо­те­ни ин­фор­ма­ци­он­ни та­б­ла с част от ек­с­по­на­ти­те, из­ло­же­ни в Ис­то­ри­че­с­кия му­зей в град Бал­чик и дру­ги кул­тур­ни за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти в град Бал­чик, с де­тайл­на ин­фор­ма­ция за все­ки един от тях и бя­ха по­с­та­ве­ни във вси­ч­ки учи­ли­ща в град ни, къ­де­то на­ши­те де­ца да мо­гат да се за­по­з­на­ят с ис­то­ри­я­та и кра­со­та­та на гра­да ни.

Раз­ра­бо­ти­х­ме ин­фор­ма­ци­он­на бро­шу­ра в по­мощ на же­ни, жер­т­ви на до­ма­ш­но на­си­лие, ко­я­то бе раз­про­с­т­ра­не­на на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик.

Ще бъ­дат да­ре­ни от клу­ба кни­ж­ки от твор­че­с­т­во­то за де­ца на на­ша­та при­я­тел­ка д-р Сте­ф­ка Да­не­ва, на 6 де­т­с­ки гра­ди­ни на те­ри­то­ри­я­та на град Бал­чик , за да мо­гат де­ца­та от пре­ду­чи­ли­щ­на въз­раст да се на­с­ла­дят на не­й­но­то твор­че­с­т­во и да се по­д­го­т­вят за  до­б­ро­то си пре­д­с­та­вя­не в пър­вия уче­бен ден.

Раз­ра­бо­т­ва­ме  дъл­го­с­ро­чен и мно­го бла­го­ро­ден про­ект „От же­ни­те за же­ни­те”, за кой­то ще ин­фор­ми­ра­ме чи­та­те­ли­те, ко­га­то при­с­тъ­пим към ре­а­ли­за­ци­я­та му!

Раз­ка­зах Ви вси­ч­ко то­ва, за­що­то за нас е по­ве­че от гор­дост и от­го­вор­ност да по­с­ре­щ­нем ви­сок гост ка­то Шар­лот Де Вос. Шар­лот Де Вос – при­я­тел­ка на Бъл­га­рия. Шар­лот е за­по­ч­на­ла слу­ж­ба­та си към Об­ще­с­т­во­то още ка­то член на Ро­та­ракт клуб. Ба­ща й е бил ро­та­ри­а­нец. Съ­п­ру­гът й е уч­ре­ди­тел на Клу­ба на Кръ­г­ла­та Ма­са ( клуб за мла­ди про­фе­си­о­на­ли­с­ти от 18-40 г) след ко­е­то за вклю­ч­ва и в Ро­та­ри. Тя ста­ва член на Inner Wheel през 1987 го­ди­на. В не­й­ния клуб мно­го бър­зо пре­ми­на­ва през : * от­го­ва­рящ за Про­то­ко­ла, * Ко­в­че­ж­ник – 3 го­ди­ни, * Ви­це-Пре­зи­дент * Пре­зи­дент след то­ва.  След те­зи за­е­ма­ни по­зи­ции в клу­б­на­та си дей­ност тя е из­б­ра­на за Ко­в­че­ж­ник на Ди­с­т­ри­к­та. По­с­ле ста­ва и Ви­це­П­ре­зи­дент. По то­ва вре­ме съ­п­ру­гът й се раз­бо­ля­ва те­ж­ко (той е по­чи­нал пре­ди 15 го­ди­ни). След смърт­та му Шар­лот ста­ва Ди­с­т­рикт Че­ър­мен. Inner Wheel й по­ма­га мно­го през то­зи пе­ри­од.. Шар­лот Дьо Вос е Ви­це­п­ре­зи­дент на IIW за 2014-15 го­ди­на. От 1 Юли 2015 го­ди­на тя ще встъ­пи в ман­да­та си на Пре­зи­дент на Ин­тер­не­шъ­нъл Инер Уил.

За кра­т­ко­то  вре­ме в Бъл­га­рия, тя по­се­ти клу­бо­ве с ис­то­рия и на­ме­ри вре­ме и за нас.

Сре­ща­та ми­на бър­зо, ка­то със стар при­я­тел. Да­ли ус­пя­х­ме вси­ч­ко да си ка­жем. Шар­лот ос­та­на уди­ве­на от пре­ле­с­ти­те на на­шия град, от­не­се със се­бе си кни­га за Кра­ли­ца Ма­рия, раз­хо­ди се  до иг­ри­ща­та ни за голф и ка­за,че ще се вър­не!

Мо­жем мно­го да се ра­д­ва­ме,че Шар­лот е на­ши­ят пър­ви гост  за но­ва­та Ине­ру­ил­с­ка го­ди­на и се на­дя­ва­ме от­но­во да ни го­с­ту­ва!

Снежанка Желязкова

 

Коментарите са затворени.