Разделят България на 9 туристически региона

Jul 23rd, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Обо­со­бя­ват се Ду­нав, Ста­ра пла­ни­на, До­ли­на на ро­зи­те, Тра­кия, Ро­до­пи, Ри­ла-Пи­рин, Со­фия, Се­вер­но Чер­но­мо­рие и Юж­но Чер­но­мо­рие Бъл­га­рия ще бъ­де раз­де­ле­на на 9 ту­ри­с­ти­че­с­ки ра­йо­на в об­но­ве­на на­ци­о­нал­на ту­ри­с­ти­че­с­ка кар­та. На нея ще се по­я­вят две но­ви на­и­ме­но­ва­ния – Бал­ка­нът и До­ли­на­та на ро­зи­те.

Раз­де­ля­не­то на стра­на­та на ту­ри­с­ти­че­с­ки ра­йо­ни се изи­с­к­ва от За­ко­на за ту­ри­з­ма, при­ет през про­лет­та на 2013 г.

Цел­та е да се фор­ми­рат ре­ги­о­нал­ни ту­ри­с­ти­че­с­ки про­ду­к­ти. Пре­д­по­ла­га се, че обо­со­бя­ва­не­то на ра­йо­ни­те ще сти­му­ли­ра ме­с­т­ни­те вла­с­ти и фир­ми­те да се обе­ди­ня­ват за съ­з­да­ва­не на съ­в­ме­с­т­ни ту­ри­с­ти­че­с­ки про­ду­к­ти и про­ве­ж­да­не на ре­к­лам­ни кам­па­нии. При до­б­ро вза­и­мо­дей­с­т­вие се оча­к­ва по­ви­ша­ва­не на кон­ку­рен­то­с­по­со­б­но­ст­та на се­к­то­ра и по-ле­с­но из­ли­за­не на вън­ш­ни­те па­за­ри.

 Балчишки телеграф

 

 

Коментарите са затворени.