Въпросът за Национален черноморски парк се отлага

Jul 23rd, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

P2490203

Кме­то­ве­те на Ка­вар­на Цон­ко Цо­нев и Ша­б­ла проф.Рай­на Бър­да­ре­ва за­с­та­на­ха със съ­ми­ш­ле­ни­ци на пло­ща­да на гр.Бал­чик пред Об­щи­на­та на 16 юли, за да про­те­с­ти­рат сре­щу при­е­ма­не­то на пла­на за из­г­ра­ж­да­не на На­ци­о­на­лен парк “Чер­но­мо­рие”. На­п­ра­ви­ха и по­д­пи­с­ка, в ко­я­то око­ло 50 ду­ши от Бал­чик съ­що по­д­к­ре­пи­ха осу­е­тя­ва­не­то на об­съ­ж­да­не на то­зи план със зам.-ми­ни­с­тър Атанас П. Ко­с­та­ди­нов от МОСВ.  При­съ­с­т­ва­щи­те жур­на­ли­с­ти от До­б­рич бя­ха въз­му­те­ни, че об­съ­ж­да­не­то не ста­ва “в гра­да”, а е пре­д­ви­де­но да ста­не в Бал­чик, ка­к­то и ста­на. В ин­те­рес на ис­ти­на­та  г-н зам.-ми­ни­с­тъ­рът бе­ше аку­ра­т­но по­д­го­т­вен да от­го­во­ри на вси­ч­ки въ­п­ро­си, до­ри по­лу­чи ком­п­ли­мент, че ако го пре­д­ло­жат при сле­д­ва­щи из­бо­ри за пре­зи­дент, ще се гла­су­ва за не­го ка­то за най-по­д­хо­дящ. Кме­тът на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов ка­за, че но­во­за­ми­с­ле­ни­ят план по­в­та­ря пла­на “На­ту­ра 2000”, че в не­го има оба­че и ня­кои не­до­об­ми­с­ле­ни не­ща и се­га е вре­ме­то те да се ди­с­ку­ти­рат.

Ин­те­ре­с­но ка­к­во би сто­ри­ла ед­на бъ­де­ща ек­с­пер­т­на ко­ми­сия, за да на­п­ра­ви един план, кой­то да спре за­с­т­ро­я­ва­не­то по Чер­но­мо­ри­е­то /то ве­че оти­де ко­нят у ря­ка­та- има ли още не­за­с­т­ро­е­ни ме­с­та?/, да не за­се­г­не со­б­с­т­ве­ни­ци на зе­мя, вклю­чи­тел­но и во­ен­ни по­де­ле­ния, раз­по­ло­же­ни край мо­ре­то, да не спи­ра ен­ту­си­а­з­ма на 60 000 ло­в­ци по те­зи ареи, да съ­х­ра­ни чер­но­мор­с­ка­та фло­ра и фа­у­на.

То­зи въ­п­рос за ши­ро­ко на­ци­о­нал­но об­съ­ж­да­не на пла­на за на­ци­о­на­лен чер­но­мор­с­ки парк се от­ла­га, яв­но и по по­ли­ти­че­с­ки при­чи­ни. Пра­ви­тел­с­т­во­то па­да и не му е до то­ва. Пък и май си бе­ше пре­ди­з­бо­рен PR.

Ка­то ста­на ду­ма за пла­но­ве да ка­жа и ло­ша­та вест, че Об­щи­ят ус­т­рой­с­т­вен план на Об­щи­на Бал­чик не е при­ет от МС и е вър­нат с пре­по­ръ­ки по ОВОС. Ве­ро­я­т­но вси­ч­ки жи­те­ли на Об­щи­на­та, ко­и­то има­ха въз­ра­же­ния, ще тря­б­ва от­но­во да ги по­да­дат в пи­с­ме­на фор­ма. По­д­ро­б­но­с­ти ще на­у­чи­те от кан­це­ла­ри­я­та на гл.ар­хи­тект Ан­на Де­ми­ре­ва.

Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

P2490206

Коментарите са затворени.