Цветя и торта за празника

Jul 23rd, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

С из­ве­с­т­но за­къ­с­не­ние Гру­па­та ни за ста­ри гра­д­с­ки пе­с­ни от­п­ра­з­ну­ва 8-го­ди­ш­ни­на­та от съ­з­да­ва­не­то си. По­во­дът бе да се от­бе­ле­жат по­ло­же­ни­те уси­лия, ус­пе­хи и на­г­ра­ди през го­ди­ни­те. Пре­д­се­да­те­лят на клу­ба Ге­ор­ги Ан­до­нов със за­до­вол­с­т­во по­з­д­ра­ви уча­с­т­ни­ци­те в гру­па­та и осо­бе­но по­д­чер­та за­с­лу­ги­те на Го­с­по­дин­ка Въ­жа­ро­ва ка­то ръ­ко­во­ди­тел на съ­ща­та.

С не­с­к­ри­та гор­дост си при­по­м­ня­х­ме пе­с­ни­те, ра­зу­ча­ва­ни в на­ча­ло­то, изя­ви­те на ме­с­т­ни и ре­ги­о­нал­ни фе­с­ти­ва­ли. От­но­во, за кой ли път, се чу­ха бла­го­дар­но­с­ти към  Об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция, в ли­це­то на Га­ли­на Не­дел­че­ва за стил­ни­те ре­т­ро ко­с­тю­ми, за ко­и­то мно­зи­на ни за­ви­ж­дат при вся­ко явя­ва­не на сце­на.

За 8-го­ди­ш­ния ро­ж­ден ден има­ше цве­тя за все­ки от гру­па­та и по­чер­п­ка с бу­ти­ко­ва тор­та от сла­д­кар­ни­ца “Шо­ко­ли­но”, за ко­е­то от сър­це бла­го­да­рим.

Пен­си­о­нер­с­ки­ят клуб от­бе­ля­за по по­до­ба­ващ на­чин и 1 юни – Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на де­те­то. За чле­но­ве­те на клу­ба ни то­ва де­те се ка­з­ва Але­к­сан­д­ра Же­ко­ва. То­ва слън­че­во и лъ­че­зар­но де­те мо­же­те да ви­ди­те в клу­ба ни и на ре­пе­ти­ции, и на пра­з­ник. Тя е на­ша­та Алекс.

За де­т­с­кия пра­з­ник и по по­вод за­вър­ш­ва­не­то на уче­б­на­та го­ди­на тя по­лу­чи по­з­д­ра­в­ле­ния от клу­ба, ли­ч­но от пре­д­се­да­те­ля Ге­ор­ги Ан­до­нов и бе на­г­ра­де­на със скром­на па­ри­ч­на су­ма, за­що­то тя е на­ша­та ла­зар­ка.

Ана­с­та­сия ДИ­МО­ВА

 

Коментарите са затворени.