Никола Манев представя изложбата “Моята България” в Двореца в Балчик

Jul 23rd, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

po

Из­ло­ж­ба­та на Ни­ко­ла Ма­нев “Мо­я­та Бъл­га­рия” бе пре­д­с­та­ве­на в Дво­ре­ца в Бал­чик на 22 юли. Тя е по­д­ре­де­на в га­ле­рия “Ти­хо­то гне­з­до” и ще мо­же да се ви­ди до 15 ав­густ. С но­ва­та си ек­с­по­зи­ция, оза­г­ла­ве­на “Мо­я­та Бъл­га­рия”, ав­то­рът обе­ща­ва да из­не­на­да с пла­т­на, в ко­и­то при­съ­с­т­ва Ро­ди­на­та, по­со­ч­ват до­ма­ки­ни­те от Кул­тур­ния цен­тър в Дво­ре­ца.

Ни­ко­ла Ма­нев е ро­ден в Па­зар­джик, от­ра­съл в Чир­пан, за­вър­ш­ва ху­до­же­с­т­ве­на­та гим­на­зия в Со­фия, а през 1962 г. е при­ет във френ­с­ка­та Ака­де­мия по изя­щ­ни из­ку­с­т­ва, къ­де­то за­вър­ш­ва “жи­во­пис” в кла­са на проф. Мо­рис Бри­ан­шон.

Ни­ко­ла Ма­нев има зад гър­ба си над 150 са­мо­с­то­я­тел­ни из­ло­ж­би в цял свят и мно­же­с­т­во гру­по­ви из­ло­ж­би и би­е­на­ле­та.          Над 3000 не­го­ви твор­би са при­те­жа­ние на дър­жа­в­ни и ча­с­т­ни ко­ле­к­ции и му­зеи в над 30 стра­ни по све­та.                 През ап­рил 2000 г. ку­пу­ва ста­рин­на въз­ро­ж­ден­с­ка къ­ща в Чир­пан, въз­с­та­но­вя­ва я и я за­ве­ща­ва на гра­да. Тя де­ли общ двор с къ­ща­та-му­зей “Пе­йо Яво­ров”. За­е­д­но с къ­ща­та Ни­ко­ла Ма­нев да­ря­ва 40 свои кар­ти­ни от раз­ли­ч­ни­те пе­ри­о­ди на твор­че­с­кия си път. През 2008 го­ди­на ста­ва ака­де­мик на Бъл­гар­с­ка­та ака­де­мия за на­у­ка и из­ку­с­т­во. 2013 го­ди­на е удо­с­то­ен с по­че­тен знак на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та -“Зла­тен век”, за ця­ло­с­тен при­нос в изо­б­ра­зи­тел­но­то из­ку­с­т­во.

Сред по­с­то­ян­ни­те те­ми в твор­че­с­т­во­то на ху­до­ж­ни­ка са “Не­бе­с­ни ма­ги­с­т­ра­ли” и “Па­ри­ж­ки ко­ми­ни”.             НДТ

 

Коментарите са затворени.