МОЖЕ ЛИ БСП ДА НЕ ИЗГУБИ С МНОГО?

Jul 23rd, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

По­г­ле­д­на­то по­ли­ти­че­с­ки, за са­ма­та БСП, то­ва е въ­п­ро­сът, кой­то тря­б­ва да ре­ши на пре­д­с­то­я­щия кон­г­рес на 27 юли. Как би го ре­ши­ла ? В по­л­за на из­г­ра­де­на­та оли­гар­хи­ч­на ко­нюн­к­ту­ра,  с мно­го обе­ща­ния, ук­ра­се­ни с гръм­ки ло­зун­ги и сло­ва,  га­ле­щи уши­те на из­би­ра­те­ли­те, ко­и­то тръ­п­нат в оча­к­ва­не за по – до­бър жи­вот,  за по –  до­б­ро бъ­де­ще и но­ви на­де­ж­ди или пъ­лен за­вой на ля­во и с про­ве­ж­да­не на ис­тин­с­ка ля­ва по­ли­ти­ка, та­ка­ва, ка­к­ва­то вси­ч­ки ле­ви из­би­ра­те­ли оча­к­ват. Се­га е то­ч­но вре­ме­то, в ко­е­то БСП мо­же да се вър­не към сво­и­те ко­ре­ни и да до­ка­же в бли­з­ки­те го­ди­ни, че в Бъл­га­рия има пар­тия, ко­я­то не са­мо на ду­ми да е ля­ва, а и с дей­с­т­ви­я­та си да по­ка­з­ва, че е ис­тин­с­ка ля­ва пар­тия.

До се­га, тя по­с­то­ян­но за­ла­га­ше в сво­и­те пре­ди­з­бор­ни пла­т­фор­ми са­мо ле­ви при­н­ци­пи и дей­с­т­вия, ко­и­то да сле­д­ва и да ре­а­ли­зи­ра, но уви. Ве­д­нъж Ца­рят ви­но­вен, след то­ва Бой­ко, ДПС, въ­т­ре­ш­на­та опо­зи­ция, а на­к­рая ле­ви­те из­би­ра­те­ли­те са ви­но­в­ни, че не са уп­ра­ж­ни­ли пра­во­то си на вот, за да ги по­д­к­ре­пят от­но­во. А ма, то как да ги по­д­к­ре­пиш, ка­то те,  ” дру­га­ри­те”, са по­д­в­ла­с­т­ни на оли­гар­си, на До­ган, на кръ­га на Мо­ни­ка, а Сер-гей­чо не се по­с­ве­ни да пре­д­ло­жи за пре­ми­ер – се­де­сар, и ду­зи­на пре­д­с­та­ви­те­ли на СДС ка­то ми­ни­с­т­ри и зам.- ми­ни­с­т­ри – Да­ни­е­ла Бо­бе­ва, Пе­тър Сто­я­но­вич, Та­ня Ан­д­ре­е­ва, Ма­рия Ди­ви­зи­е­ва, Све­т­ла­на Дян­ко­ва, ка­к­то и пре­д­с­та­ви­те­ли на дру­ги пар­тии, ко­и­то са в дя­с­но на по­ли­ти­че­с­кия спе­к­тър.

Съ­що­то бе и по­ло­же­ни­е­то в пар­ла­мен­тар­на­та гру­па на Ко­а­ли­ция за Бъл­га­рия.

До­с­та­тъ­ч­но е да спо­ме­нем име­на­та на Мар­тин За­ха­ри­ев, Пе­тър Ку­рум­ба­шев и Ру­мен Йон­чев. Ста­ни­шев ка­то че ли ис­ка­ше да ре­а­ни­ми­ра ка­д­ри­те на СДС, вклю­ч­вай­ки ги в съ­с­та­ва на пра­ви­тел­с­т­во­то и впи­с­вай­ки ги под фор­ма­та на гра­ж­дан­с­ка кво­та в ли­с­ти­те на Ко­а­ли­ция за Бъл­га­рия, смя­тай­ки, ед­ва ли не, че то­ва му по­ве­де­ние ще го из­ди­г­не в очи­те на из­би­ра­те­ля, ка­то ши­ро­ко скро­ен по­ли­тик, но ис­ти­на­та е, са­мо и са­мо да не се вър­не на власт Бой­ко Бо­ри­сов и ГЕРБ, за­що­то мно­го от бла­гин­ки­те им бя­ха от­не­ти, а те бя­ха сви­к­на­ли с тях.           Ка­къв ще бъ­де из­бо­рът за пре­д­се­да­тел на БСП все още не ясен, но сле­д­вай­ки фор­мал­на­та по­ли­ти­че­с­ка ло­ги­ка, то сле­д­ва­щи­ят пре­д­се­да­тел тря­б­ва да се ка­з­ва Дра­го­мир Стой­нев, за­що­то все още го­ля­ма част от де­ле­га­ти­те са про­те­же­та и кре­а­ту­ри на Сер­гей Ста­ни­шев и об­к­ръ­же­ни­е­то му, ка­то се има пре­д­вид, че и сто­ти­на от де­ле­га­ти­те на кон­г­ре­са са ве­че в ре­ди­ци­те на АБВ, то по­бе­да­та на Стой­нев мо­же да из­г­ле­ж­да вну­ши­тел­на, ка­з­вам мо­же, за­що­то ко­га­то ка­пи­та­нът на ко­ра­ба ще е друг, то и кур­сът на по­ве­де­ние ще се про­ме­ни.

На­дя­вам се пре­д­ва­ри­тел­ни­те уго­вор­ки и до­го­вор­ки, ка­к­то и гла­су­ва­не­то по ша­б­лон ве­че да не са ва­жен фа­к­тор при из­бо­ра на пре­д­се­да­тел и ръ­ко­во­д­ни ор­га­ни на пар­ти­я­та. Пра­ви впе­ча­т­ле­ние, че кан­ди­да­ту­ра­та на Стой­нев бе пре­д­ва­ри­тел­но но­ми­ни­ра­на от Ста­ни­шев, та­ка ка­к­то и с но­ми­на­ци­я­та на Оре­шар­с­ки за пре­ми­ер, а то­ва пре­д­по­ла­га пре­д­ва­ри­тел­на до­го­вор­ка. Вси­ч­ки ви­дя­х­ме фи­а­с­ко­то пред очи­те си. Не­ка не по­д­це­ня­ва­ме и две­те да­ми – Кор­не­лия Ни­но­ва и Мая Ма­но­ло­ва, за­що­то же­ни­те в по­ли­ти­ка­та, ка­то ця­ло по­с­тъ­п­ват по мъ­ж­ки, до­ка­то, в го­ля­ма­та си част, мъ­же­те оби­чат да се вър­тят спо­ред вя­тъ­ра.

Сред още ня­кол­ко­то но­ми­на­ции от кан­ди­да­ти за пре­д­се­да­тел на БСП, спо­ред мен най – по­д­хо­дя­ща за пре­д­се­да­тел на БСП е кан­ди­да­ту­ра­та на Яна­ки Сто­и­лов. Въз­ни­к­ва въ­п­ро­сът – За­що? За­що той?  Ще спо­ме­на ня­кол­ко об­с­то­я­тел­с­т­ва и фа­к­ти, ко­и­то не мо­жем да пре­не­б­ре­г­нем, а имен­но: той е по­ли­ти­кът, кой­то по­ч­ти през це­лия пре­ход е бил в ръ­ко­во­д­с­т­во­то на БСП и все още е ус­пял да се съ­х­ра­ни ка­то по­ли­тик, кой­то не вли­за в не­ре­г­ла­мен­ти­ра­ни вза­и­мо­о­т­но­ше­ния и до­го­вор­ки с ли­ца с не­до­б­ра ре­пу­та­ция в об­ще­с­т­во­то, за­щи­та­вал е ви­на­ги ле­ви­те идеи, не са­мо с го­во­ре­не, но и на пра­к­ти­ка, той бе и един от де­пу­та­ти­те от БСП, ко­и­то не по­д­к­ре­пи­ха кан­ди­да­ту­ра­та на Де­лян Пе­е­в­с­ки за шеф  на ДАНС, не на по­с­ле­д­но мя­с­то да при­по­м­ня, че е пре­д­се­да­тел на ля­во­то кри­ло в БСП, ко­е­то един­с­т­ве­но го­во­ри за ля­ва по­ли­ти­ка и се стре­ми да я от­с­то­я­ва и на­ла­га, до­кол­ко­то е въз­мо­ж­но пред на­с­то­я­що­то ръ­ко­во­д­с­т­во на БСП, с из­ра­зе­но и по­д­чер­та­но дя­с­но и ли­бе­рал­но по­ве­де­ние. Ако при­е­мем, че е до­ш­ло вре­ме­то БСП да бъ­де ав­тен­ти­ч­на ля­ва пар­тия, то про­мя­на­та тря­б­ва да за­по­ч­не с из­бо­ра на пре­д­се­да­тел на БСП. И то­зи пре­д­се­да­тел да се ка­з­ва Яна­ки Сто­и­лов. Ку­су­ри­те ще му ги тър­сим по­с­ле. В про­ти­вен слу­чай ще про­дъл­жа­ва па­ра­до­к­сът – 90% ле­ви из­би­ра­те­ли спо­ред со­ци­ал­ния си ста­тус да гла­су­ват за де­с­ни пар­тии, за­що­то не оби­чат или са сил­ни в ом­ра­за­та си към БСП. И все пак, да не за­б­ра­вя­ме, че ли­де­рът е мно­го ва­жен. Да­но не се “ро­ди” ня­кой нов Сер­гей, ко­го­то да ча­ка­ме 13 пъ­ти да за­гу­би и пак да не сда­ва по­с­та. След БСП да му ми­с­ли ПЕС.

Па­в­лин ПА­В­ЛОВ

 

Коментарите са затворени.