И щурците се оказаха най – обикновени скакалци

Dec 29th, 2010 | От | Category: ДРУГИ

Не, ня­ма да пи­ша за Ки­рил Ма­ри­ч­ков и ком­па­ния. И те се ока­за­ха най-оби­к­но­ве­ни по­ми­я­ри, го­то­ви да бли­жат вся­ка ръ­ка, по­д­х­вър­ли­ла им ко­кал. За­ра­ди един ор­ден  „Ста­ра пла­ни­на”, кой­то пре­зи­ден­тът – съ­т­ру­д­ник на ко­му­ни­с­ти­че­с­ки­те тай­ни слу­ж­би с псе­в­до­ним Го­це раз­да­ва на ки­ло­г­ра­ми, те, ко­и­то пе­е­ха „Аз не съм ко­му­нист и ни­ко­га ня­ма да бъ­да…”, до­ка­за­ха, че са по­ре­д­ни­те кло­у­ни, ко­и­то са из­по­л­з­ва­ли де­мо­к­ра­ци­я­та ка­то цир­ко­ва аре­на за изя­ва. Не щур­ци, а жал­ки бо­бу­ле­ч­ки са на сним­ка­та с Ге­ор­ги Пър­ва­нов ня­ко­га­ш­ни­те лю­бим­ци на сво­бо­до­лю­би­ви­те и вяр­ва­щи в де­мо­к­ра­ти­ч­ни­те про­ме­ни хо­ра.  За­що да се чу­дим, че бъл­гар­с­ки­ят пре­ход от то­та­ли­та­ри­зъм към де­мо­к­ра­ция се пре­вър­на в 20- го­ди­шен въз­ход на пре­с­тъ­п­ност, про­с­то­тия и по­ли­ти­че­с­ка про­с­ти­ту­ция? Вси­ч­ки, ко­и­то смя­та­х­ме за ра­де­те­ли на де­мо­к­ра­ци­я­та, се ока­за­ха до­но­с­ни­ци, чен­ге­та, пре­да­те­ли, мо­ше­ни­ци, пер­со­ни, го­то­ви на вси­ч­ко за па­ри, по­пу­ляр­ност и власт. За те­зи 21 го­ди­ни има­х­ме три­ма пре­зи­ден­ти. Ви­це­п­ре­зи­ден­ти­те ни­кой не ги брои, пък и не ги по­м­ним, ос­вен Бла­га Ди­ми­т­ро­ва, ко­я­то на­пу­с­на по­с­та си и ни­що осо­бе­но не се слу­чи от ли­п­са­та и. Тя про­с­то до­ка­за, кол­ко из­ли­ш­на е та­зи ин­с­ти­ту­ция, ко­я­то са­мо дър­па па­ри от бю­дже­та. Пър­ви­ят ни пре­зи­дент Же­лю Же­лев, ко­го­то и до­се­га про­да­ж­ни­те жур­на­ли­с­ти ка­нят и се от­на­сят към не­го ка­то към ня­ка­къв све­тец, е един дре­бен по­д­лец, кой­то свър­ши мно­го от мръ­с­на­та ра­бо­та на ко­му­ни­с­ти­те. Той спря по­ри­ва на хо­ра­та за про­ме­ни, при­з­на фал­ши­фи­ци­ра­ни­те ре­зул­та­ти за из­бо­ра за Ве­ли­ко на­ро­д­на съ­б­ра­ние, из­б­ра си за ви­це Се­мер­джи­ев, кой­то за­ме­те сле­ди­те в ар­хи­ви­те на ДС и  на­п­ра­ви да из­г­ле­ж­дат не­у­бе­ди­тел­ни до­ка­за­тел­с­т­ва­та за при­на­д­ле­ж­ност към слу­ж­би­те,  раз­це­пи и сва­ли пра­ви­тел­с­т­во­то на СДС, ле­ги­ти­ми­ра До­ган и чен­ге­джий­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во на ДПС, ка­то ги пре­вър­на за дъ­лъг пе­ри­од в ба­лан­сьор на уп­ра­в­ле­ни­е­то. Днес той го­во­ри с но­с­тал­гия за вре­ме­то на Т.Жи­в­ков и одо­б­ря­ва вси­ч­ки ру­с­ки про­е­к­ти в Бъл­га­рия. Дру­ги­ят, Пе­тър Сто­я­нов, се ока­за един пра­зен, су­е­тен чо­век, кой­то по най-глу­па­вия на­чин из­гу­би си­гу­рен вто­ри ман­дат. И в то­ва ня­ма­ше да има ни­що ло­шо, ако бла­го­да­ре­ние на то­ва не ни бе­ше ста­нал пре­зи­дент Го­це. А кол­ко е вре­ден Го­це за стра­на­та ни, те­пър­ва ще си про­ли­чи. Ли­шен от пра­во­то за тре­ти  пре­зи­ден­т­с­ки ман­дат спо­ред кон­с­ти­ту­ци­я­та, той е го­тов да съ­си­пе на са­мо со­б­с­т­ве­на­та си пар­тия БСП, но и все­ки, в ко­го­то ви­ж­да пре­ч­ка пред до­мо­г­ва­ни­я­та му за но­ва вър­хо­ва по­зи­ция в из­пъл­ни­тел­на­та власт. „АБВ” е про­ект на най-не­чи­с­то­п­лъ­т­ни­те на­ме­ре­ния за до­жи­во­т­но при­съ­с­т­вие във вла­ст­та, по­д­к­ре­пе­ни ка­к­то ви­на­ги от ед­ни та­ка на­ре­че­ни ин­те­ле­к­ту­ал­ци, ро­де­ни и от­х­ра­не­ни на вре­ме­то в ло­в­на­та дру­жин­ка на Т. Жи­в­ков и на­ме­ри­ли сво­е­то по­с­ле­д­ва­що раз­ви­тие и раз­м­но­же­ние в ло­в­на­та дру­жин­ка на Пър­ва­нов. Ка­к­то ви­ж­да­те и три­ма­та ни до­се­га­ш­ни пре­зи­ден­ти са все­я­д­ни ска­кал­ци, ко­и­то се опи­т­ват да пе­ят ка­то щур­ци, но вси­ч­ко до ко­е­то се до­ко­с­ват, го обе­з­ко­с­тя­ват и пре­в­ръ­щат в опо­с­ка­на от па­ра­зи­ти­те ли­ва­да. То­ва, че вся­ка про­лет ли­ва­да­та се въз­с­та­но­вя­ва, не е тя­х­на за­с­лу­га, а и не се знае до ко­га то­ва ще бъ­де въз­мо­ж­но.
За 21 го­ди­ни има­ме и три­ма гла­в­ни про­ку­ро­ри. Го­с­под да ни па­зи от съ­де­б­на­та власт! Пър­ви­ят, Та­тар­чев, бе­ше един стар ер­ген, оби­чащ са­мо ко­т­ки­те и ма­ке­дон­с­ки­те пе­с­ни. Обе­ща­ва­ше, че ще ло­ви бан­ди­ти­те с чу­ва­ли, но на­к­рая яде­ше, пи­е­ше и пе­е­ше с тях. Бог да го про­с­ти! За вто­рия , Фил­чев, ка­к­во­то и да ка­жем, ще е мал­ко. Луд ли е, пре­с­тъ­п­ник ли е, по­ръ­ч­вал ли е убий­с­т­ва и из­вър­ш­вал ли е убий­с­т­ва, са не­ща, ко­и­то ни­ко­га ня­ма да се до­ка­жат, но фа­к­тът, че по­до­б­ни не­ща се го­во­рят за един гла­вен про­ку­рор, ог­ла­вя­вал 7 го­ди­ни съ­де­б­на­та власт  в Бъл­га­рия е про­с­то без­пре­це­ден­тен в све­то­в­на­та пра­к­ти­ка. Се­га­ш­ни­ят, Бо­рис Вел­чев, е един ди­зай­нер­с­ки бра­дя­сал лен­тяй, ка­к­то пре­ди вре­ме го бя­ха на­ре­к­ли във в-к „Стър­шел”, но в дей­с­т­ви­тел­ност той ед­ва ли е тол­ко­ва мър­зе­лив, кол­ко­то ус­пе­ш­но из­пъл­ня­ва по­ръ­ч­ки­те на го­с­по­да­ри­те си, да не за­п­ла­ш­ва си­гур­но­ст­та и спо­кой­с­т­ви­е­то на уп­ра­в­ля­ва­ща­та ма­фия.
За пре­ми­е­ри­те, ко­и­то се из­ре­ди­ха през по­с­ле­д­ни­те 21 го­ди­ни ня­ма ка­к­во да го­во­рим. Там има­ше и бо­к­лу­ци, и све­с­т­ни хо­ра, но ед­ва ли ня­кой от тях мо­же­ше да на­п­ра­ви ка­к­во­то и да би­ло за до­б­ро­то на дър­жа­ва­та при по­ло­же­ние, че ма­фи­я­та оби­к­но­ве­но по­д­ре­ж­да­ше ка­би­не­ти­те.  Един­с­т­ве­ни­ят, кой­то и се опъ­на през то­ва вре­ме, но ус­пя да си из­ка­ра ман­да­та, бе­ше са­та­ни­зи­ран и до ден дне­шен го на­т­ра­п­ват на об­ще­с­т­во­то  ка­то ви­но­в­ник за вси­ч­ки­те му бе­ди.
В Бъл­га­рия щур­ци­те ни­ко­га не са би­ли на по­чит. Вси­ч­ки по­м­ни­те при­ка­з­ка­та за щу­ре­ца и мра­в­ка­та. Тя и мра­в­ка­та не е на по­чит, но е мно­го по­д­хо­дя­ща за иде­о­ло­ги­че­с­ка про­па­ган­да. А скри­та зад по­до­б­ни при­ка­з­ки и на­съ­с­к­вай­ки мра­в­ки­те сре­щу щур­ци­те, раз­ра­с­т­ва­ща­та се по­пу­ла­ция на ска­кал­ци­те за­в­зе­ма ця­ла­та вла­с­то­ва те­ри­то­рия, уве­ре­на в сво­я­та без­на­ка­за­ност и ве­ч­ност.

Юлита ХРИСТОВА

Коментарите са затворени.