Отворено писмо до всички партии

Jul 23rd, 2014 | От | Category: ВАЖНА

Уни­що­жа­ва­не­то на Бъл­га­рия – САЩ са на кра­ч­ка от до­го­вор за 35-го­ди­шен до­бив на въглищен газ в До­б­ру­джа!!!

 

Син­тия Не­дял­ко­ва от гра­ж­дан­с­ка ини­ци­а­ти­ва про­тив про­у­ч­ва­не­то и до­би­ва на ши­с­тов газ по ме­то­да “хи­д­ра­в­ли­ч­но раз­би­ва­не” алар­ми­ра, че то­зи ме­тод е с по-го­ля­ма опа­с­ност за До­б­ру­джа и от ши­с­то­вия газ.

Ком­па­ни­я­та “Park Place Energy” АД, чи­е­то се­да­ли­ще е в Да­лас, ща­та Те­к­сас в САЩ, са по­д­пи­са­ли спо­ра­зу­ме­ние за про­у­ч­ва­не на нефт и при­ро­ден газ в Бъл­га­рия в ра­йо­на на ка­вар­нен­с­ко­то се­ло Вра­ни­но, съ­о­б­ща­ва тя на сай­та си. Спо­ра­зу­ме­ние за ли­ценз за Вра­ни­но Блок 1-11 е по­д­пи­сан с Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ико­но­ми­ка­та и енер­ге­ти­ка­та от име­то на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия на 1 ап­рил 2014 го­ди­на. Раз­ре­ше­ни­е­то за про­у­ч­ва­не Вра­ни­но об­х­ва­ща 98 205 ак­ра (397,42 кв.км.) в Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия. Раз­ре­ше­ни­е­то е за срок от 5 го­ди­ни с оп­ция за удъл­жа­ва­не до още 5 го­ди­ни. При до­ка­з­ва­не на тър­го­в­с­ко от­к­ри­тие, раз­ре­ши­тел­но­то мо­же да се пре­вър­не ли­цен­зия за ек­с­п­ло­а­та­ция в про­дъл­же­ние на 35 го­ди­ни. Ком­па­ни­я­та се по­д­го­т­вя да пре­д­с­та­ви 5-го­ди­ш­на­та си ра­бо­т­на про­г­ра­ма, и по-по­д­ро­б­но – та­зи за пър­ва­та го­ди­на, за одо­б­ре­ни­е­то от пра­ви­тел­с­т­во­то. Та­зи ра­бо­т­на про­г­ра­ма ще вклю­ч­ва при­до­би­ва­не на 2D и 3D се­и­з­ми­ч­ни, ка­к­то и сон­ди­ра­не на пет но­ви кла­ден­ци. Ра­бо­т­на­та про­г­ра­ма тря­б­ва да де­мон­с­т­ри­ра те­х­ни­че­с­ка­та и ико­но­ми­че­с­ка­та осъ­ще­с­т­ви­мост на до­би­ва­не­то на при­ро­ден газ от въ­г­ли­ща. От дру­же­с­т­во­то за­я­вя­ват, че ще из­по­л­з­ват най-но­ви­те те­х­но­ло­гии на раз­по­ло­же­ние, вклю­чи­тел­но хо­ри­зон­тал­но сон­ди­ра­не, за да се до­би­ва при­ро­ден газ. Над 220 сон­да­жа са би­ли про­сон­ди­ра­ни в бло­ка на Парк Плейс, ка­к­то и в не­по­с­ре­д­с­т­ве­но при­ле­жа­щи­те към не­го об­ла­с­ти, ме­ж­ду ше­с­т­де­сет­те до края на осем­де­сет­те го­ди­ни на ХХ в., ка­к­то и един сон­даж през 2005 г. Оцен­ка­та е, че в Блок 1-11 има зна­чи­тел­но съ­дър­жа­ние на съ­дър­жа­щи газ фор­ма­ции.

Въ­г­ли­щ­ни­те за­ле­жи в До­б­ру­джан­с­кия Ба­сейн съ­дър­жат над 60 от­дел­ни въ­г­ли­щ­ни пла­с­то­ве, мно­го от ко­и­то имат ви­со­ко съ­дър­жа­ние на при­ро­ден газ. Пре­ди­ш­ни­те про­у­ч­ва­тел­ни дей­но­с­ти са би­ли на­со­че­ни към оцен­ка на въз­мо­ж­но­с­ти­те за ми­нен до­бив на въ­г­ли­ща­та в До­б­ру­джан­с­кия ба­сейн, но е би­ло ус­та­но­ве­но, че въ­г­ли­щ­ни­те пла­с­то­ве се на­ми­рат на пре­ка­ле­но го­ля­ма дъл­бо­чи­на, за да бъ­де рен­та­би­лен до­би­вът им по ми­нен спо­соб.

От “Park Place Energy”за­я­вя­ват, че ще из­по­л­з­ват мо­дер­ни те­х­ни­ки, за­па­з­ва­щи окол­на­та сре­да, по­ве­че­то от ко­и­то са раз­ви­ти през по­с­ле­д­ни­те 6-8 го­ди­ни, за из­в­ли­ча­не на газ. Те ня­ма да вклю­ч­ват хи­д­ра­в­ли­ч­но раз­би­ва­не или т. нар. “хи­д­ро­ф­ра­кинг”. Пре­д­ви­ж­дат да сон­ди­рат в ма­лък ра­ди­ус сон­да­жи в хо­ри­зон­тал­на по­со­ка, през въ­г­ли­щ­ни­те пла­с­то­ве, ка­то та­ка ще по­з­во­лим на га­за да из­ти­ча към по­вър­х­но­ст­та през мре­жа от стра­ни­ч­ни раз­к­ло­не­ния по ес­те­с­т­вен път. Та­зи те­х­ни­ка е ус­пе­ш­но при­ла­га­на за ця­ло­с­тен до­бив в Се­вер­на Аме­ри­ка, Ав­с­т­ра­лия, Ки­тай и дру­ги дър­жа­ви. Во­де­що мя­с­то при при­ла­га­не­то на та­зи те­х­но­ло­гия при­те­жа­ват САЩ с над 50,000 га­зо­ви (газ ме­тан) сон­да­жа в над два­на­де­сет ба­сей­на. В Ка­на­да има над 10,000 сон­да­жа, ос­но­в­но в Ал­бер­та. Оча­к­ва се за­по­ч­ва­не на про­е­к­ти за стра­ни­ч­но сон­ди­ра­не в Обе­ди­не­но­то Крал­с­т­во и във Фран­ция. Из­в­ли­ча­не­то на газ от въ­г­ли­ща в Ев­ро­па е все още в ра­нен ста­дий, по­со­ч­ват от ком­па­ни­я­та.

Не­от­да­в­на оба­че Син­тия Не­дял­ко­ва от гра­ж­дан­с­ка ини­ци­а­ти­ва про­тив про­у­ч­ва­не­то и до­би­ва на ши­с­тов газ по ме­то­да “хи­д­ра­в­ли­ч­но раз­би­ва­не” алар­ми­ра, че ка­вар­нен­с­ко­то се­ло Вра­ни­но ще е пър­ва­та то­ч­ка, къ­де­то ще се сон­ди­ра за въ­г­ли­щ­на га­зи­фи­ка­ция. Тя по­со­ч­ва, че съ­щ­но­ст­та на про­це­са е по­д­пал­ва­не на въ­г­ли­щ­ния пласт, кой­то се на­ми­ра в До­б­ру­джа, с цел от­де­ля­на на газ ме­тан. Спо­ред нея, въ­г­ли­щ­на­та га­зи­фи­ка­ция е по-го­ля­ма опа­с­ност за До­б­ру­джа и от ши­с­то­вия газ.

P2490270

1) Водата, която и без това е най-скъпата в България, ще пропадне или дори ще изчезне в образуваните подземни кухини! Цената и ще стане социално непоносима!

2) Водата със сигурност ще бъде наситена със радиоактивни материали, сяра и други въглеводородни производни!

3) Задължително ще се получи пропадане на земните пластове, отново благодарение на кухините, образувани от разрушаване на въглищният пласт!

4) Пламъци излизат от земята и пропадат хора и машини в огнения ад, получил се в Австралия, където методът е прилаган и вече е спрян!

Подземна въглищна газификация – на английски – Underground coal gasification или UCG представлява неконвенционален метод за добив на газ. Газът добит по тази технология е синтетичен – т.е. реално него го няма – получен е при подземно изгаряне на въглищни пластове. Неговата калоричност е ниска.

След допълнителна обработка се получават горива или химически продукти (възможно е да се произведе и водород или синтетичен природен газ). При подземната въглищна газификация се запалват въглищни пластове, който са на голяма дълбочина и добивът им чрез открит или закрит минен способ не е финансово рентабилен. Т.е да бъдат извадени излиза много скъпо и често е невъзможно заради голямата дълбочина.

Вместо обаче тази невъзможност да откаже добивните компании, те решават че е по-добре и по-евино, да се запалят в самият въглищен пласт. Запалването става с инжектиране на кислород, обогатен на кислород въздух, вода и горивни агенти под високо налягане във въглищния пласт. Получава се горим ниско калоричен газ, (състоящ се предимно от СО2 – 27%, водород – 27%, СО – 10%, метан – 6% водни пари и други газове – 30%), този газ се извлича от земята посредством сондажи. Тази технология е експериментална и е била изоставена до сега, заради мащабното замърсяване на подземните водоизточници с бензен. Единствения добре документиран експеримент е този в „Hoe Creek“ проведен в периода от 1976-1979 година. Изследванията са проведени от Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), след което резултатите са публикувани.

Ще допуснем ли това да се случи?! На нашата родна земя?! Върху нашата Майка България?! След екологичната катастрофа, ЖИТНИЦАТА НА БЪЛГАРИЯ ще бъде срината, а с нея и ХЛЯБЪТ НИ!!

Хляб никога не се хвърля – на това са ме учили винаги!! Време е, време е народът да надигне глас и да определя САМ своето демократично бъдеще – чрез референдуми, чрез уволнения и затвор за крадливите депутати и чрез мирна революция!! До кога ще търпим партии да ни крадат и да продават България за жълти стотинки, обричайки на мизерия и нищета и нас… и децата ни!!

www.otvorenopismo.url.bg

 

P2490276

 

Коментарите са затворени.