Дарение на Ротари клуб Балчик за децата на града

Jul 9th, 2014 | От | Category: ВАЖНА, ДРУГИ

15

 Ротарианците Слави Сербезов, Емил Енчев, Христо Желязков с децата от ОДК – Балчик с директор Тинка Сивриева и Жоро Иванов – председател на Училищния парламент.

фото: М. КОСТОВА

За по­ре­ден път Ро­та­ри клуб Бал­чик по­д­к­ре­пя те­х­ни­че­с­ко­то раз­ви­тие на де­ца­та, тъй ка­то те са бъ­де­ще­то на на­ци­я­та и от­го­вор­но­ст­та за тях е го­ля­ма – по­д­чер­та пре­д­се­да­те­лят на Ро­та­ри клуб Бал­чик, ди­с­т­рикт 2482 – Сла­ви Сер­бе­зов. Пър­ви­ят по­да­рък, кой­то 867 уче­ни­ци от Об­щин­с­кия де­т­с­ки ком­п­лекс Бал­чик по­лу­ча­ват за 60-го­ди­ш­ни­на­та на ОДК е те­х­ни­че­с­ко обо­ру­д­ва­не на стой­ност 3 000 лв. То вклю­ч­ва: про­е­к­тор, ек­ран, 2 гра­фи­ч­ни та­б­ле­та, ла­п­топ и фо­то­а­па­рат „Ни­кон”.

„Г-н Сер­бе­зов, це­ним ли­ч­на­та Ви съ­п­ри­ча­с­т­ност и ан­га­жи­ра­ност за осъ­ще­с­т­вя­ва­не­то на иде­я­та за обо­га­тя­ва­не на ком­пю­тър­ния ни ка­би­нет. С то­зи жест на бла­го­т­во­ри­тел­ност Вие до­ка­за­х­те, че има бла­го­ро­д­ни хо­ра, ко­и­то без­ко­ри­с­т­но по­ма­гат. Ща­с­т­ли­ви сме, че във Ва­ше ли­це сре­ща­ме при­я­те­ли и съ­ми­ш­ле­ни­ци, ра­бо­те­щи за бъ­де­ще­то на Бъл­га­рия – ДЕ­ЦА­ТА! На­дя­ва­ме се, че по­л­зо­т­вор­но­то ни съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во ще про­дъл­жи.” – ка­за Тин­ка Си­в­ри­е­ва, ди­ре­к­тор на ОДК Бал­чик и връ­чи бла­го­дар­с­т­ве­на гра­мо­та на пре­д­се­да­те­ля на Ро­та­ри клуб Бал­чик Сла­ви Сер­бе­зов, кой­то на 12 юли ще пре­да­де на Хри­с­то Же­ля­з­ков пре­д­се­да­тел­с­т­во­то на клу­ба , спо­ред  ро­та­ци­он­ния при­н­цип пре­да­ва­но от То­дор То­до­ров, на Ата­нас Ата­на­сов, на Све­т­лин Ил­чев, на Ди­ми­тър Фе­о­до­тов, на Ге­ор­ги Же­ле­зов, на Иван Ан­ге­лов.

Вси­ч­ки бал­чи­ш­ки ро­та­ри­ан­ци, 28 на брой,  ра­бо­тят ве­че от 7 го­ди­ни за до­б­ру­ва­не­то на Бал­чик, на Бе­лия град, кой­то има ну­ж­да от бла­го­ро­д­на­та ро­та­ри­ан­с­ка ка­у­за. Най-ма­со­ви­те ини­ци­а­ти­ви на Ро­та­ри клуб Бал­чик са: про­ве­ж­да­не­то на ма­сов крос , под име­то „Не на дро­га­та”, в кой­то еже­го­д­но уча­с­т­ват над 1 000 ду­ши; бла­го­т­во­ри­тел­ни но­во­го­ди­ш­ни ба­ло­ве; да­ре­ния на учи­ли­ща и чи­та­ли­ща.  Де­ца­та от ОДК по­лу­чи­ха в на­ча­ло­то на та­зи ка­лен­дар­на го­ди­на да­ре­ние – 3 ком­пю­тъ­ра от Швей­ца­рия, ком­пю­т­ри по­лу­чи­ха съ­що ПГ „Ал.Кон­с­тан­ти­нов” Бал­чик, НЧ „Про­с­ве­та” с.Со­ко­ло­во, би­б­ли­о­те­ка­та на НЧ „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик. В на­ве­че­ри­е­то на све­т­лия хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ник Ве­ли­к­ден, ро­та­ри­ан­ци­те съ­г­ра­ди­ха но­ва че­ш­ма в ста­рия гро­би­щен парк. Ин­те­ре­с­ни­те сре­щи с ро­та­ри­ан­ци от дру­ги клу­бо­ве са ра­дост за бал­чи­к­лии.  Гор­дост за вси­ч­ки е ус­пе­ш­но­то за­вър­ш­ва­не на Во­ен­но-мор­с­ко­то учи­ли­ще  от сти­пен­ди­ан­та на Ро­та­ри клуб Ро­сен До­б­рев- пър­ви­ят мор­с­ки офи­цер на Бал­чик.

Да не се жа­ли те­х­ни­ка­та, в име­то на те­х­ни­че­с­ко­то усъ­вър­шен­с­т­ва­не на мла­до­то по­ко­ле­ние, в ко­е­то е на­де­ж­да­та ни – по­же­ла Сла­ви Сер­бе­зов на де­ца­та, при­съ­с­т­ва­ли в ОДК на тър­же­с­т­ве­но­то по­д­пи­с­ва­не на при­е­мо-пре­да­ва­тел­ния про­то­кол за по­да­ре­на­та те­х­ни­ка. Се­к­ре­та­рят на Ро­та­ри клуб Емил Ен­чев при­ка­ни за­ка­ч­ли­во де­ца­та към ве­се­ла ва­кан­ция, не са­мо пред ком­пю­т­ри­те.

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.