Кинофестивалът върху гребена на вълната

Jul 9th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

11

 Валентина Божичкова, директор на фестивала “In The Palace” и Цанко Василев, основоположник на фестивала – с ръце на кръста.

фото: Г. ЙОВЧЕВ

От 28 юни до 4 юли се про­ве­де 12 из­да­ние на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния фе­с­ти­вал за къ­со­ме­т­ра­ж­но ки­но „В Дво­ре­ца” с на­г­ра­ден фонд 10 000 ев­ро. На старт за­с­та­на­ха 50 дър­жа­ви от 5 кон­ти­нен­та със 116 фил­ма, в 6 ка­те­го­рии. Раз­би­ра се, при от­ли­ч­на ор­га­ни­за­ция от не­у­мор­ния ар­ти­с­ти­чен ди­ре­к­тор Ва­лен­ти­на Бо­жи­ч­ко­ва, в тан­дем с Цан­ко Ва­си­лев, ос­но­во­по­ло­ж­ник на фе­с­ти­ва­ла, по­д­к­ре­пе­ни от си­лен екип: Ния Кон­с­тан­ти­но­ва, Хри­с­ти­на Ха­джи­ди­мо­ва, Бо­жа­на Шо­ш­ко­ва, Га­ли­на Та­гам­ли­ц­ка, Мая Ден­че­ва, ко­и­то с впе­ча­т­ля­ва­ща бър­зи­на и ком­пе­тен­т­ност се спра­вя­ха с вси­ч­ки пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва.

Жу­ри­то бе ав­то­ри­те­т­но и с го­лям опит:  Але­ко Бо­г­да­нов Бъл­га­рия/, д-р Уве Шмел­тер /Гер­ма­ния/, Мар­га­ри­да Роз /По­р­ту­га­лия/, Ели­на Ри­с­ла­ки /Фин­лан­дия/, Фай­зал Кур­ре­ши /Ве­ли­ко­б­ри­та­ния/, Ге­ор­ги Де­чев /Бъл­га­рия/, Ге­ор­ги Те­нев /Бъл­га­рия/, Гер­га­на Дян­ко­ва /Бъл­га­рия/, Хайнц Хер­манс /Гер­ма­ния/, Ка­ло­ян Ва­си­лев /Бъл­га­рия/, Ма­ри­ан Кри­шан /Ру­мъ­ния/, Ча­в­дар Пен­чев /Бъл­га­рия/.

Осъ­ще­с­т­ви се за пър­ви път иде­я­та за най-до­бър къ­со­ме­т­ра­жен филм от Чер­но­мор­с­кия ра­йон /Бъл­га­рия, Тур­ция, Гру­зия, Ук­рай­на, Ру­сия, Азер­бай­джан, Ру­мъ­ния/, за­е­д­но с про­щъ­пул­ни­ка на USHI SHORT FILM FESTIVAL /Де­т­с­ки ани­ма­ци­о­нен фе­с­ти­вал/ с жу­ри и из­пъл­ни­те­ли – де­ца от 5 до 15 го­ди­ни, ка­то ре­зул­тат от об­що­о­б­ра­зо­ва­тел­ни­те про­г­ра­ми на Бъл­га­рия, Ру­сия,Ита­лия, Бел­гия, Сър­бия, Ин­дия, Гру­зия.

Тол­ко­ва мно­го мла­ди ки­но­дей­ци, съ­б­ра­ни за­е­д­но не съм ви­ж­дал до­се­га, ен­ту­си­а­зи­ра­ни, зна­е­щи, лю­бе­з­ни , из­чер­па­тел­ни по вси­ч­ки за­да­де­ни въ­п­ро­си. Впе­ча­т­ли ме мо­да­та на та­ту­и­ро­в­ки­те, ко­и­то бя­ха тол­ко­ва при­чу­д­ли­ви, че на­по­м­ня­ха фу­т­бо­ли­с­ти­те и чал­га фу­ри­и­те. Но ка­к­во да се пра­ви – мла­дост и мо­да вър­вят за­е­д­но.

Мо­то­то на фе­с­ти­ва­ла бе в три из­ра­за : „Вре­ме е за ки­но”,”Ко­га ще за­по­ч­не про­же­к­ци­я­та?” и „Ш-ш-ш-т!”. На фи­на­ла вси­ч­ки бя­ха  ра­до­с­т­ни, за­що­то са се за­по­з­на­ли с но­ви при­я­те­ли, ня­кои от тях и по­бе­ди­те­ли в сво­и­те ка­те­го­рии.  Де­т­с­ки­ят фе­с­ти­вал: 1.”Аб­ра­ка­п­ръц” /Бел­гия/, с ав­тор Жан-Люк Слок. На тре­то мя­с­то е „От А до Я” /Бъл­га­рия/ с ав­тор Ком­пот ко­ле­к­тив.

На пър­во мя­с­то за филм от Чер­но­мор­с­кия ре­ги­он бе удо­с­то­ен до­ку­мен­тал­ни­ят филм „Ла­да” /Ру­сия/ с ре­жи­сьор Ди­тер Де­с­вар­те. Ка­те­го­рия „Ани­ма­ци­он­ни” по­бе­ди­тел е „На тур­не с хо­ра” /Ла­т­вия/ с ре­жи­сьор Ед­мунд Ян­сонс. На­д­п­ре­ва­ра­та „Ек­с­пе­ри­мен­тал­ни”спе­че­ли „Ма­с­лен све­тил­ник”/Ки­тай – Фран­ция/, с ре­жи­сьор Ху Уей. То­зи филм спе­че­ли Гран при – мра­мор­на ста­ту­е­т­ка на мор­с­ка­та бо­ги­ня. На тре­то мя­с­то е бъл­гар­с­ки­ят филм „Бла­го­да­ря ви за въз­мо­ж­но­ст­та” с ре­жи­сьор Ясен Гри­го­ров. Ка­те­го­рия „До­ку­мен­тал­ни” – „Ден за го­с­ти” /По­л­ша/ с ре­жи­сьор Ма­тей Бо­б­рик. В най-кон­ку­рен­т­на­та гру­па „Иг­рал­ни” от 76 пре­д­с­та­ве­ни фил­ма, се от­ли­чи „Сте­рео лю­бов” /Бъл­га­рия/ с ре­жи­сьор Мар­тин Или­ев, кой­то гра­б­на мал­ка­та „мра­мор­на бо­ги­ня”.

За пър­ви път се да­де и спе­ци­ал­на­та на­г­ра­да „8 по 6” – сим­вол на фе­с­ти­ва­ла /чу­де­с­но из­ра­бо­тен кри­с­та­лен диск,ин­к­ру­с­ти­ран по не­ве­ро­я­тен на­чин/ на зна­ме­ни­тия по­л­с­ки ак­тьор Ян Но­ви­ц­ки, ка­то при­з­на­ние за не­го­вия труд. Са­мо не знам за­що то­зи све­то­в­но при­з­нат по­ляк фъ­ф­ле­ше не­що на своя ро­ден език, по­с­ле за­го­во­ри на раз­ва­лен ру­с­ки, а на­к­рая за­пя по най-фал­ши­вия на­чин пе­сен­та на Емил Ди­ми­т­ров „Моя Бъл­га­рия”. Ми­с­ля, че сви­що­в­с­ко­то ви­но и брен­ди­то му бя­ха до­ш­ли в по­ве­че.

Вси­ч­ки фе­с­ти­вал­ни ме­ро­п­ри­я­тия се осъ­ще­с­т­ви­ха в Ка­мен­на­та за­ла и пла­жа пред рай­с­ки­те ябъл­ки в Ге­т­си­ма­но­ва­та гра­ди­на на Дво­ре­ца, с мо­щ­но­то и ос­но­в­но съ­дей­с­т­вие на бал­чи­ш­кия да­нъ­ко­п­ла­тец,  дал 50 000 лв.от Бал­чи­ш­кия бю­джет. Су­ма, гла­су­ва­на от об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци, в на­ча­ло­то на 2014 г. Спо­мо­ще­с­т­во­ва­те­ли са още 42 фил­мо­ви фон­да­ции, фир­ми и ин­с­ти­ту­ции от Ру­сия, Ун­га­рия, Хър­ва­тия, Гер­ма­ния, Ита­лия, САЩ, Фин­лан­дия, Ли­т­ва,  Ла­т­вия, По­л­ша, По­р­ту­га­лия, Сло­ве­ния.

Ди­ре­к­то­рът на ДКИ КЦ „Дво­ре­ца” Бал­чик бла­го­да­ри на уча­с­т­ни­ци, го­с­ти и ор­га­ни­за­то­ри за чу­де­с­ния фе­с­ти­вал и по­же­ла да бъ­дат от­но­во за­е­д­но през 2015 г.

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.