Награди на филмовия фестивал “В Двореца”

Jul 9th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

9

 

Ния Константинова и Галина Тагамлицка – част от мобилното ръковоство на фестивала, осъщест- вили  и споделили между кинодейците много нови идеи .                                         

фото: Г. ЙОВЧЕВ

”Ма­с­ле­ни­ят све­тил­ник” спе­че­ли  го­ля­ма­та на­г­ра­да „Сре­бър­на при­н­це­са” на 12-ия Ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал за къ­со­ме­т­ра­ж­но ки­но IN THE PALACE („В Дво­ре­ца”) – Бал­чик. Ко-про­ду­к­ци­я­та ме­ж­ду Ки­тай и Фран­ция се съ­с­те­за­ва­ше в ек­с­пе­ри­мен­тал­на­та про­г­ра­ма и спе­че­ли от­ли­чие и там.  Сре­бър­на­та при­н­це­са на IN THE PALACE ще пъ­ту­ва до Ки­тай, тъй ка­то ре­жи­сьо­рът на на­г­ра­де­ния филм Ху Уей за съ­жа­ле­ние не ус­пя да взе­ме ли­ч­но на­г­ра­да­та си.

„Масленият светилник” раз­ка­з­ва за млад фо­то­г­раф и не­го­ви­ят аси­с­тент, ко­и­то пре­д­ла­гат на ти­бе­т­с­ки но­ма­ди да ги сни­мат. На фо­на на раз­но­о­б­ра­з­ни и ек­зо­ти­ч­ни кар­ти­ни, се­мей­с­т­ва­та се по­д­ре­ж­дат пред фо­то­г­ра­фа. Чрез сним­ки­те той съ­з­да­ва уни­кал­на връ­з­ка с все­ки от мо­де­ли­те си.

На Га­ла це­ре­мо­ни­я­та по на­г­ра­ж­да­ва­не­то на 12-тия Ме­ж­ду­на­ро­ден  фе­с­ти­вал за къ­со­ме­т­ра­ж­но ки­но „В Дво­ре­ца” бя­ха връ­че­ни и още 7 на­г­ра­ди в раз­ли­ч­ни­те кон­кур­с­ни про­г­ра­ми.

По­бе­ди­те­лят в на­ци­о­нал­ниякон­курс е фил­мът „Сте­рео лю­бов” на ре­жи­сьо­ра Мар­тин Или­ев. Ис­то­ри­я­та за ед­на мла­да двой­ка, от­да­в­на за­гу­би­ла ис­к­ра­та на при­в­ли­ча­не и по­тъ­на­ла в ру­ти­на  впе­ча­т­ли ме­ж­ду­на­ро­д­но­то жу­ри.

Най-ос­пор­ва­ни­ят кон­курс, в кой­то се съ­с­те­за­ва­ха 60 за­г­ла­вия бе­ше за ме­ж­ду­на­ро­ден иг­ра­лен филм. В не­го от­ли­чи­е­то по­лу­чи „Бе­лин­да пре­к­ра­с­на”  на да­т­с­кия ре­жи­сьор Ма­ри­а­не Бли­кър, ко­я­то из­п­ра­ти ви­део по­с­ла­ние, за да бла­го­да­ри за на­г­ра­да­та. „Бе­лин­да пре­к­ра­с­на“ е раз­каз за 14-го­ди­ш­но мо­ми­че, ко­е­то ри­с­ку­ва да за­гу­би един­с­т­ве­ния си при­я­тел – по-мал­ки­ят от нея Фре­де­рик – за­ра­ди ко­п­не­жа си по лю­бов и из­с­ле­д­ва­не­то на со­б­с­т­ве­ни­те гра­ни­ци. Още един филм по­лу­чи спе­ци­ал­но при­з­на­ние от жу­ри­то – „Пър­ви за­кон на Ню­тон” от Ита­лия.

На­г­ра­да­та за най-до­бър до­ку­мен­та­лен филм на фе­с­ти­ва­ла спе­че­ли по­л­с­ки­ят филм „Ден за го­с­ти”.  Ре­жи­сьо­рът Ма­тей Бо­б­рик пре­д­с­та­вя жи­во­та на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра от дом, об­г­ра­ден от въл­ше­б­на го­ра, ко­и­то во­дят спо­ко­ен жи­вот. До­ка­то не до­й­де не­де­ля – де­нят за го­с­ти.

„На тур­не с хо­ра” от Ла­т­вия е от­ли­че­ния за най-до­бър ани­ма­ци­о­нен филм. 5 ми­ну­т­на­та ани­ма­ция на Ед­мундс Ян­сонс е за све­то­в­но­и­з­ве­с­тен мом­че­ш­ки хор, кой­то оти­ва на тур­не. В ръ­це­те на стро­га­та си ди­ри­ген­т­ка те са по­с­лу­шен му­зи­ка­лен ин­с­т­ру­мент. Но ос­та­ве­ни са­ми, без на­д­зор, са про­с­то иг­ри­ви де­ца.

Филм за кул­то­вия ав­то­мо­бил ЛА­ДА, но­сещ съ­що­то име, е фа­во­ри­тът в пър­вия по ро­да си BLACK SEA COMPETITION.  Ре­жи­сьо­рът на лен­та­та Ди­тер Де­с­вар­те при­е ли­ч­но на­г­ра­да­та от жу­ри­то с ду­ми­те: „Не оча­к­вах мо­ят филм да бъ­де сред от­ли­че­ни­те, имай­ки пре­д­вид сил­на­та кон­ку­рен­ция в кон­кур­са. Раз­би­ра се, че съм по­ла­с­кан с от­ли­чи­е­то и ис­кам да бла­го­да­ря ка­к­то на жу­ри­то, та­ка и на ор­га­ни­за­то­ри­те на съ­би­ти­е­то за въз­мо­ж­но­ст­та да бъ­да тук и за пре­к­ра­с­на­та на­г­ра­да“.

За пър­ви път в рам­ки­те на фе­с­ти­ва­ла IN THE PALACE се про­ве­де и де­т­с­ки фе­с­ти­вал USHI, кой­то бе­ше жу­ри­ран съ­що от де­ца. Те­х­ни­ят аб­со­лю­тен фа­во­рит бе­ше сръ­б­с­ки­ят филм „Аб­ра­ка­п­ръц”, кой­то е мен­то­ри­ран от Жан Люк Су­ок и в не­го­во­то съ­з­да­ва­не са уча­с­т­ва­ли 7 де­ца на въз­раст от 8 до 12 го­ди­ни. Мен­то­рът им бе в за­ла­та, за да при­е­ме ли­ч­но на­г­ра­да­та.

От­ли­че­ни­те на се­си­я­та за пре­д­с­та­вя­не на фил­мо­ви про­е­к­ти в дни­те на фе­с­ти­ва­ла са два­ма: “Къ­ща­та” на Яна Ти­то­ва, кой­то по­лу­чи ди­п­ло­ма и зла­т­но кюл­че и „При­з­ра­ч­на­та къ­ща в Му­са­че­во” на Емо Де­нев, чий­то про­ект ще бъ­де по­д­к­ре­пен с те­х­ни­че­с­ки сер­виз за мон­таж и оз­ву­ча­ва­не.

В рам­ки­те на фе­с­ти­ва­ла „В Дво­ре­ца“ бе връ­че­на и на­г­ра­да за вдъ­х­но­ве­ние на ем­б­ле­ма­ти­ч­ния по­л­с­ки ак­тьор Ян Но­ви­ц­ки – „8 х 6“. От сце­на­та на „Ка­мен­на за­ла“ в „Дво­ре­ца“, той спо­де­ли, че за пър­ви път е бил в Бъл­га­рия пре­ди 50 го­ди­ни, за да се сни­ма тук във филм на Ан­джей Вай­да. Ня­кол­ко го­ди­ни по-къ­с­но е взел уча­с­тие и във фил­ма „Спа­се­ни­е­то“ на бъл­гар­с­кия ре­жи­сьор Бо­ри­с­лав Пун­чев. Ак­тьо­рът впе­ча­т­ли го­с­ти­те на це­ре­мо­ни­я­та, из­пя­вай­ки пе­сен на бъл­гар­с­ки език.

Ния Константинова

 

Коментарите са затворени.