Благодарност

Jul 9th, 2014 | От | Category: БЛАГОДАРНОСТИ

На 19 и 20 юни 2014 г. в ре­зул­тат на про­ли­в­ни­те дъ­ж­до­ве се на­во­д­ни цен­т­рал­на­та част на с.Ца­ри­чи­но. В та­зи част е раз­по­ло­же­на тър­го­в­с­ка­та сгра­да на РПК „Чер­но мо­ре” Бал­чик, ка­то вси­ч­ки по­ме­ще­ния в нея са на­во­д­не­ни с от­ла­га­не на ти­ня по по­до­ве­те им. За­се­г­на­ти са до­л­ни­те ета­жи на ра­ф­то­ве­те за сто­ки в Ма­га­зи­на за хра­ни­тел­ни и про­ми­ш­ле­ни сто­ки, а съ­що и хла­дил­ни­те ви­т­ри­ни /хо­ри­зон­тал­ни и вер­ти­кал­ни/ и фри­зе­ри.

Със съ­дей­с­т­ви­е­то на кме­т­с­кия на­ме­с­т­ник Ге­ор­ги Ге­нов и пре­д­с­та­ви­те­ли на Енер­го-Про, е от­с­т­ра­не­на опа­с­но­ст­та от то­ков удар при вли­за­не в обе­к­та. Пак със съ­дей­с­т­ви­е­то на кме­т­с­кия на­ме­с­т­ник Ге­ор­ги Ге­нов е ор­га­ни­зи­ран екип от ме­с­т­ни гра­ж­да­ни – до­б­ро­вол­ци /ре­до­в­ни кли­ен­ти на тър­го­в­с­кия обект/ с ре­ша­ва­ща­та по­мощ на ко­и­то сгра­да­та и при­ле­жа­ща­та и част са по­чи­с­те­ни до 14.00 ч. на 20 юни и тър­го­в­с­ки­ят обект за­по­ч­ва да фун­к­ци­о­ни­ра ве­д­на­га.

Уп­ра­ви­тел­ни­ят съ­вет и вси­ч­ки слу­жи­те­ли на РПК „Чер­но мо­ре” Бал­чик из­ра­зя­ват сво­я­та го­ля­ма бла­го­дар­ност към кме­т­с­кия на­ме­с­т­ник Ге­ор­ги Ге­нов и вси­ч­ки до­б­ро­вол­ци от с.Ца­ри­чи­но за бър­за­та ре­а­к­ция спря­мо сти­хий­но­то бе­д­с­т­вие, из­ра­зе­на­та со­ли­дар­ност и пря­ка­та по­мощ за бър­зо­то въз­с­та­но­вя­ва­не на тър­го­в­с­ка­та дей­ност.

Димитър Пармаксъзов

Председател на РПК „Черно море” Балчик

 

Коментарите са затворени.